Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4869/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒA QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ/BNN-KH ngày 21/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng (nay là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa);

Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2639/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/7/2014 và Bộ Tài chính tại Văn bản số 9552/BTC-TCDN ngày 15/7/2014;

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa tại Tờ trình số 23/TTr-TLDTPH ngày 23/6/2014 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 163/BC-TCTL-QLCT ngày 23 tháng 9 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa quản lý (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quy định áp dụng Định mức kinh tế kỹ thuật

1. Định mức kinh tế kỹ thuật này là căn cứ để lập và quản lý kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, thanh quyết toán các khoản mục chi phí quản lý, vận hành các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa quản lý.

2. Định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng và áp dụng trong điều kiện thời tiết bình thường. Trường hợp xảy ra thiên tai, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa báo cáo Bộ để điều chỉnh, bổ sung chi phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện định mức, nếu có vướng mắc, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa tổng hợp, báo cáo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 487/QĐ/BNN-KH ngày 21/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng (nay là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒA QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4869/QĐ-BNN-TCTL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm

Định mức lao động bình quân toàn Công ty là 0,266 công/ha-năm. Diện tích tính toán là diện tích tưới tiêu (ha) tạo nguồn cho nông nghiệp được nghiệm thu.

2. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định được tính bằng 27,1% so với tổng chi phí quản lý, vận hành cho công tác tưới và tiêu nước.

3. Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi

a) Định mức tổng hợp toàn Công ty:

TT

Loại vật tư nguyên nhiên liệu

Đơn vị

Định mức

1

Dầu thủy lực

Lít/năm

13.750

2

Mỡ các loại

Kg/năm

1.027,0

3

Dầu nhờn

Lít/năm

1.649,8

4

Dầu diêzel

t/năm

990,34

5

Giẻ lau

Kg/năm

1.175,2

b) Định mức chi tiết cho từng đơn vị: (đvt/năm)

TT

Tên trạm quản lý

Dầu thủy lực (lít)

Mỡ các loại (kg)

Dầu nhờn (lít)

Dầu diêzel (lít)

Giẻ lau (kg)

1

Đội Kênh Đông

1.250

398,6

672,4

366

455

2

Đội Kênh Tây

1.250

350

592,6

320,9

401,2

3

Đi Đầu Mối

6.000

139,2

183,6

154,5

157,2

4

Cống Thầy Cai

 

5,0

9,8

4,6

6,0

5

Đội QLCTTL Phước Hòa (Kênh P.Hòa)

5.250

134,2

191,4

144,4

155,8

 

Cộng toàn công ty

13.750

1.027,0

1.649,8

990,34

1.175,2

4. Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp

a) Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp được tính bằng 10,1 % so với tổng chi phí quản lý vận hành cho công tác tưới nước và tiêu nước.

b) Chi phí quản lý Doanh nghiệp cho các hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi tính theo quy định hiện hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4869/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4869/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4869/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4869/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành10/11/2014
        Ngày hiệu lực10/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi

            • 10/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực