Quyết định 4869/QĐ-BYT

Quyết định 4869/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4869/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế quy đnh v t chức thực hiện các chương trình bi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh ngh nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Xét đề nghị của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại công văn số 638/YDHP-HT&PTĐT ngày 16/9/2019 về việc đề nghị giao nhiệm vụ tổ chức bi dưỡng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm:

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I);

2. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II);

3. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III);

4. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I);

5. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II);

6. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III);

7. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (hạng I);

8. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ chính (hạng II);

9. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ (hạng III);

10. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I);

11. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II);

12. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III);

13. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II;

14. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III;

15. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân sviên hạng IV;

16. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II;

17. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III;

18. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV;

19. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II;

20. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III;

21. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV.

Điều 2. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Các đ
ơn vị thuộc & trực thuộc BYT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, TCCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4869/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4869/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2019
Ngày hiệu lực18/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4869/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4869/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành18/10/2019
        Ngày hiệu lực18/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

            • 18/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực