Quyết định 487/QĐ-BTNMT

Quyết định 487/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 487/QĐ-BTNMT các điểm đặc trưng kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển 2016 và được áp dụng kể từ ngày 28/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 487/QĐ-BTNMT các điểm đặc trưng kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC ĐIỂM CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG MỰC NƯỚC TRIỀU CỦA VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM VÀ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG MỰC NƯỚC TRIỀU CAO TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM, ĐƯỜNG MÉP NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT TRUNG BÌNH TRONG NHIỀU NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ tr
ưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương có biển;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có biển;
- Các đơn vị thuộc Bộ TNMT;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT;
- Lưu: VT, TCBHĐVN, PC (N90).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

DANH MỤC

CÁC ĐIỂM CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG MỰC NƯỚC TRIỀU CỦA VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam bao gồm 601 điểm có giá trị mực nước biển trung bình nhiều năm, mực nước triều cao trung bình nhiều năm và mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, cụ thể như sau:

Đơn vị: cm

STT

Kinh độ

Vỹ độ

HTB

H Max TB

H Min TB

1

108°3’55”

21°29’9”

15

239

-175

2

107o57’7”

21°26’13

15

237

-174

3

107°55’45”

21°2632”

16

238

-172

4

107°54’53

21°27’20”

16

237

-172

5

107°54’14”

21°28’16”

16

237

-172

6

107°5325

21°28’56”

16

236

-173

7

107°51’45”

21°29’21”

15

237

-173

8

107°50’17”

21°29’10”

15

236

-174

9

107°49’14”

21°28’36

14

236

-174

10

107°48’25”

21°27’51”

14

235

-174

11

107°47’37”

21°26’49”

14

235

-174

12

107°47’7”

21°25’55”

13

232

-173

13

107°46’36”

21°24’53”

13

231

-173

14

107°46’6”

21°2357”

13

230

-172

15

107°4456”

21°23’32”

13

230

-173

16

107o4326

21°23’17

12

227

-172

17

107°42’1”

21°22’52”

12

226

-172

18

107°40’48”

21°22’24”

11

227

-173

19

107°39’29”

21°21’53”

11

226

-173

20

107°39’17”

21°2031”

10

225

-173

21

107°39’8”

21°18’55”

10

224

-173

22

107°38’53”

21°17’22”

10

222

-172

23

107°38’14”

21°16’6”

9

220

-171

24

107°36’28”

21°160

9

219

-171

25

107°34’14”

21°16’20

8

216

-169

26

107°32’31”

21°16’51”

8

216

-170

27

107°30’42”

21°17’8”

7

215

-170

28

107°28’47”

21°17’22”

7

214

-171

29

107°26’58”

21°17’2”

7

213

-170

30

107°25’33”

21°16’57”

7

213

-170

31

107°24’6”

21°16’42”

7

212

-169

32

107°23’14”

21°15’57”

7

212

-169

33

107°22’59”

21°14’44”

7

212

-170

34

107°22’47”

21°13’19

7

211

-170

35

107°23’2

21°11’41

6

211

-169

36

107°24’12”

21°10’24”

6

210

-169

37

107°24’3

21°8’48”

6

208

-168

38

107°2357”

21°7’10”

6

207

-166

39

107°23’2”

21°5’31”

6

205

-165

40

107°22’38”

21°3’32

6

198

-159

41

107°23’2”

21°159”

6

196

-158

42

107°22’23”

21°0’26”

6

193

-154

43

107°20’49”

20°59’29”

6

191

-152

44

107°18’32”

20°59’18”

5

189

-150

45

107°16’10”

20°59’21”

5

186

-148

46

107°14’36”

20°59’12”

5

186

-148

47

107°13’42”

20°584

5

184

-147

48

107°12’29”

20°56’48”

5

182

-145

49

107°11’16”

20°55’49

4

180

-144

50

107°9’24”

20°55’9”

4

177

-141

51

107°735”

20°55’52”

4

176

-141

52

107°5’10”

20°56’9”

4

177

-142

53

107°3’3”

20°56’54”

4

176

-141

54

107°0’19”

20°56’57”

3

172

-140

55

106°58’9”

20°56’28

3

172

-139

56

106°56’53”

20°55’15”

3

172

-140

57

106°55’31”

20°54’4”

3

172

-140

58

106°53’42”

20°53’33”

3

171

-140

59

106°5245”

20°52’20”

2

169

-140

60

106°52’39”

20°50’47”

2

165

-136

61

106°53’9”

20°48’42

2

164

-135

62

106°54’4”

20°48’14

2

164

-135

63

106°5224”

20°46’44”

3

163

-133

64

106°50’47”

20°48’0”

4

164

-131

65

106°49’37”

20°47’40

5

164

-129

66

106°45’39”

20°50’47”

5

164

-130

67

106°4754”

20°46’0

5

164

-130

68

106°47’33

20°4430”

5

163

-130

69

106°48’15”

20°42’59”

4

163

-130

70

106°48’40”

20°40’58”

4

163

-130

71

106°46’32”

20°4140”

3

163

-131

72

106°44’28”

20°40’50”

3

163

-131

73

106°43’12”

20°40’24”

2

162

-136

74

106°42’27”

20°39’19

0

161

-137

75

106°41’14”

20°38’14

-2

160

-138

76

106°40’11”

20°37’9”

-4

156

-139

77

106°39’50”

20°35’49”

-5

154

-140

78

106°39’10”

20°34’16”

-6

152

-140

79

106°37’42”

20°33’18”

-6

151

-140

80

106°47’59”

20°40’0”

-6

151

-140

81

106°37’12”

20°32’22”

-6

150

-139

82

106°37’24”

20°3114

-6

150

-139

83

106°37’36”

20°29’48

-6

149

-138

84

106°37’36”

20°2815”

-6

148

-138

85

106°37’15”

20°2647”

-6

146

-136

86

106°36’42”

20°25’5”

-7

145

-136

87

106°36’36”

20°23’31”

-7

144

-136

88

106°37’9”

20°229”

-7

144

-136

89

106°37’6

20°20’32”

-7

142

-135

90

106°36’36”

20°19’4

-7

141

-134

91

106°35’38”

20°17’30

-7

139

-133

92

106°3459

20°15’51

-7

137

-132

93

106°35’2

20°14’20”

-7

136

-131

94

106°33’25”

20°13’23”

-7

136

-131

95

106°31’21”

20°12’55”

-7

134

-130

96

106°29’17”

20°12’18”

-8

134

-130

97

106°27’9”

20°11’38”

-8

134

-130

98

106°24’44”

20°11’27”

-8

135

-133

99

106°22’52”

20°10’59”

-8

135

-133

100

106°21’45

20°9’39”

-8

136

-133

101

106°20’54”

20°8’23”

-8

136

-133

102

106°20’17”

20°7’6”

-8

136

-133

103

106°19’17”

20°6’34”

-8

137

-136

104

106°1822”

20°5’43”

-8

138

-136

105

106°17’37”

20°4’55”

-8

138

-136

106

106°16’42”

20°3’52

-8

138

-137

107

106°15’54”

20°2’50

-8

139

-139

108

106°15’9”

20°1’39

-9

139

-139

109

106°148”

20°1’13”

-9

139

-139

110

106°11’50”

20°0’58”

-9

138

-139

111

106°13’4”

20°0’14”

-8

139

-138

112

106°1210”

19°59’8”

-6

140

-136

113

106°11’18

19°57’52”

-4

142

-134

114

106°10’48”

19°56’38”

-3

143

-134

115

106°10’3”

19°55’1”

-1

144

-132

116

106°8’26”

19°53’50”

0

145

-130

117

106°6’40”

19°53’11”

3

145

-122

118

106°4’33”

19°53’13”

4

145

-120

119

106°4’36”

19°55’7”

5

146

-120

120

106°5’30”

19°56’44”

5

147

-120

121

106°3’59”

19°567”

5

146

-120

122

106°2’34”

19°56’46”

5

146

-121

123

106°1’49”

19°57’46”

4

146

-121

124

106°027

19°57’23”

4

145

-121

125

105°59’27”

19°56’12

4

145

-121

126

105°5841

19°55’24”

3

144

-121

127

105°57’41”

19°54’24”

3

143

-122

128

105°58’23”

19°53’28”

2

143

-122

129

105°57’41”

19°52’11

2

142

-123

130

105°5658

19°50’49”

0

139

-122

131

105°56’34”

19°49’18”

0

137

-122

132

105°5625”

19°4755”

0

137

-122

133

105°55’45”

19°47’24”

0

137

-121

134

105°55’49”

19°45’53

1

136

-117

135

105°55’0”

19°44’45

3

135

-114

136

105°54’36”

19°43’43”

4

136

-113

137

105°5347

19°42’49”

5

136

-112

138

105°52’8”

19°4229”

6

137

-111

139

105°51’6”

19°417”

7

138

-110

140

105°50’52

19°39’47”

8

138

-110

141

105°50’31”

19°38’30”

9

138

-109

142

105°5012”

19°37’16

11

138

-108

143

105°49’51

19°35’48”

11

137

-108

144

105°49’23”

19°3410

11

136

-107

145

105°49’14”

19°32’49”

11

137

-106

146

105°49’6”

19°31’37”

9

136

-106

147

105°48’49”

19°30’20”

8

135

-107

148

105°48’53”

19°29’11”

7

134

-108

149

105°49’6”

19°27’42”

6

134

-111

150

105°49’23”

19°26’25”

5

133

-111

151

105°49’6”

19°25’24

4

132

-112

152

105°48’14”

19°25’0

3

130

-113

153

105°47’57”

19°23’59”

3

130

-113

154

105°47’49”

19°22’46”

3

130

-113

155

105°48’14

19°21’42”

3

129

-112

156

105°48’49”

19°20’21

3

128

-112

157

105°49’49

19°19’12

3

127

-111

158

105°49’13”

19°18’32

3

127

-111

159

105o49’40”

19°17’51

3

127

-111

160

105°48’53”

19°1654”

3

127

-110

161

105°4816”

19°15’58”

4

125

-107

162

105°47’26

19°16’3”

4

125

-107

163

105°46’56”

19°15’31”

5

125

-107

164

105°46’40”

19°14’51”

5

125

-106

165

105°46’28”

19°14’3”

5

125

-106

166

105°45’51

19°13’25”

6

126

-105

167

105°45’12

19°13’10”

6

126

-105

168

105°44’41”

19°12’25

7

129

-106

169

105°44’13”

19°11’40

7

129

-106

170

105°44’9”

19°10’37

7

129

-105

171

105°44’13”

19°9’36”

8

129

-105

172

105°44’6”

19°8’46”

8

131

-106

173

105°44’4”

19°7’56”

9

131

-105

174

105°44’11

19°7’7”

9

131

-104

175

105°44’27”

19°6’17”

9

132

-104

176

105°43’23

19°5’49”

10

132

-104

177

105°42’41

19°5’25”

10

134

-105

178

105°41’56”

19°4’52”

11

134

-104

179

105°40’58”

19°5’2”

11

134

-104

180

105°39’46”

19°4’59”

11

133

-103

181

105°38’53”

19°4’6

12

131

-100

182

105°38’23”

19°34

12

132

-99

183

105°37’52”

19°2’10”

12

132

-99

184

105°37’38”

19°0’57”

13

132

-98

185

105°37’25”

18°59’42

13

133

-98

186

105°3727”

18°58’29

14

133

-97

187

105°37’36”

18°57’9”

14

133

-97

188

105°37’52”

18°56’5”

14

133

-96

189

105°38’13”

18°55’7”

15

134

-96

190

105°38’39”

18°54’3”

15

134

-95

191

105°39’28”

18°53’37”

16

135

-95

192

105°40’21”

18°53’15”

16

135

-96

193

105°41’12”

18°52’50”

16

138

-96

194

105°41’57”

18°52’16”

17

138

-95

195

105°42’25

18°51’31”

17

138

-96

196

105°43’22”

18°51’1”

18

138

-95

197

105°43’23”

18°50’5”

18

138

-94

198

105°43’27”

18°49’18”

18

137

-93

199

105°43’51”

18°48’30”

19

138

-93

200

105°44’23”

18°47’45”

19

138

-92

201

105°44’56”

18°47’7”

20

135

-92

202

105°45’39”

18°4621”

19

135

-92

203

105°45’15”

18°45’50”

19

134

-92

204

105°46’7”

18°45’32

13

131

-98

205

105°47’8”

18°44’56”

12

129

-99

206

105°47’24”

18°44’1”

12

129

-98

207

105°47’34”

18°43’5”

12

129

-98

208

105°47’38”

18°42’0”

12

128

-97

209

105°47’56”

18°40’50”

12

128

-98

210

105°48’17

18°39’42”

13

127

-98

211

105°48’39”

18°38’33”

13

127

-98

212

105°49’9

18°37’26”

13

127

-99

213

105°49’41”

18°3613”

13

127

-98

214

105°50’12”

18°35’8”

13

129

-97

215

105°50’44”

18°34’2”

13

129

-97

216

105°51’17”

18°33’11

13

128

-97

217

105°51’53”

18°32’21”

13

128

-96

218

105°52’29”

18°31’28

13

127

-96

219

105°53’4”

18°30’38”

13

127

-95

220

105°53’43”

18°29’45”

13

126

-94

221

105°54’27”

18°29’5”

14

126

-94

222

105°55’21

18°2759”

14

125

-94

223

105°56’26”

18°28’34”

14

125

-94

224

105°56’47”

18°27’29

14

125

-93

225

105°57’19”

18°26’31”

14

125

-93

226

105°58’1”

18°25’29

14

124

-92

227

105°58’40”

18°2438

14

124

-92

228

105°59’22”

18°23’38”

14

123

-92

229

106°0’13”

18°22’45”

14

123

-91

230

106°0’53”

18°21’49”

14

123

-91

231

106°1’41”

18°21’1”

14

122

-90

232

106°2’26”

18°20’12”

15

121

-89

233

106°3’17”

18°19’18”

15

120

-88

234

106°410”

18°18’25

15

120

-88

235

106°5’18

18°1730”

15

117

-86

236

106°6’23”

18°16’38”

15

117

-85

237

106°735

18°16’13”

15

117

-85

238

106°9’12

18°1618

15

116

-84

239

106°10’31”

18°15’55”

15

114

-81

240

106°11’29”

18°15’15

15

113

-81

241

106°12’29”

18°14’27”

15

112

-80

242

106°13’48”

18°13’41”

15

111

-80

243

106°15’26”

18°12’58

16

108

-80

244

106°16’40”

18°11’45

16

107

-79

245

106°17’57”

18°1021”

16

103

-75

246

106°19’32”

18°8’51

16

102

-74

247

106°20’52”

18°7’41”

16

101

-74

248

106°23’2”

18°635”

16

100

-73

249

106°24’25”

18°6’39”

16

97

-72

250

106°24’23

18°7’18”

16

97

-73

251

106°26’19”

18°7’21”

16

95

-72

252

106°25’51”

18°6’1

14

94

-73

253

106°26’12

18°4’28”

13

92

-73

254

106°26’44”

18°38

11

91

-74

255

106°27’44”

18°1’28”

10

89

-75

256

106°28’58”

17°59’44”

8

86

-76

257

106°30’12”

17°57’58”

7

86

-75

258

106°30’12”

17°55’41”

6

83

-74

259

106°29’1”

17°53’57”

4

80

-74

260

106°27’51”

17°52’34”

3

78

-74

261

106°27’16”

17°50’51”

2

77

-75

262

106°27’33”

17°48’27

0

74

-76

263

106°28’5”

17°46’14”

-1

72

-77

264

106°28’58”

17°44’20”

-2

71

-77

265

106°29’23”

17°42’12

-2

71

-77

266

106°30’17”

17°42’3”

-1

72

-75

267

106°31’45”

17°3929”

1

72

-73

268

106°33’42”

17°37’4”

2

72

-70

269

106°3513

17°34’10”

2

71

-69

270

106°3634”

17°32’19”

4

69

-67

271

106°38’2”

17°30’11”

5

66

-66

272

106°39’9”

17°28’20”

5

65

-67

273

106°40’48”

17°26’13”

5

65

-67

274

106°42’44”

17°24’12”

5

65

-67

275

106°44’37”

17°22’21”

5

64

-66

276

106°4651

17°20’17”

5

63

-64

277

106°4840

17°18’43”

5

60

-63

278

106°51’5”

17°16’52”

5

60

-63

279

106°5312”

17°15’11”

5

59

-62

280

106°55’29”

17°13’41”

5

59

-62

281

106°57’47”

17°11’53”

4

58

-61

282

106°59’54”

17°10’23”

4

57

-57

283

107°2’8”

17°8’48”

4

55

-56

284

107°4’18”

17°7’21”

4

55

-55

285

107°6’39”

17°5’54”

4

53

-53

286

107°7’35”

17°3’23”

4

52

-51

287

107°7’35”

17°0’48”

4

51

-51

288

107°9’0”

16°58’41”

4

49

-50

289

107°117”

16°56’16”

5

49

-48

290

107°1113

16°54’24”

5

47

-45

291

107°1253

16°54’15”

6

46

-44

292

107°15’35

16°5151”

6

45

-40

293

107°18’38”

16°49’13”

5

44

-39

294

107°21’3

16°47’12”

4

41

-37

295

107°23’38”

16°45’11”

2

40

-35

296

107°25’59”

16°43’24”

1

39

-32

297

107°28’9”

16°41’33

-1

36

-31

298

107°30’16”

16°39’56”

-2

35

-30

299

107°32’34”

16°3825

-4

32

-29

300

107°34’48”

16°36’48”

-5

30

-28

301

107°37’37”

16°35’7”

-6

29

-26

302

107°37’15”

16°34’6”

-6

28

-24

303

107°41’43”

16°32’53

-5

28

-22

304

107°44’4”

16°31’2

-5

28

-21

305

107°46’18”

16°2928”

-5

28

-20

306

107°48’39”

16°27’27”

-5

28

-21

307

107°50’53”

16°25’29”

-5

29

-24

308

107°52’53”

16°2339

-5

29

-24

309

107°55’32”

16°21’55”

-5

29

-25

310

107°58’25”

16°20’31”

-5

29

-25

311

108°0’59”

16°20’6”

-5

30

-27

312

108°1’53”

16°20’24”

-4

30

-28

313

108°3’21”

16°18’3”

-4

30

-30

314

108°428”

16°15’52”

-3

31

-31

315

108°6’20”

16°13’51”

-2

31

-32

316

108°9’13”

16°13’38”

-1

32

-35

317

108°12’13”

16°12’20

-1

33

-36

318

108°10’20”

16°10’53

0

33

-38

319

108°8’52

16°8’12”

1

34

-39

320

108°11’20”

16°6’4

1

33

-39

321

108°1434”

16°9’49”

2

36

-40

322

108°18’2”

16°9’19”

3

37

-42

323

108°18’37”

16°5’27”

3

40

-45

324

108°15’48”

16°4’27”

4

44

-46

325

108°16’13

16°1’46

5

44

-47

326

108°17’30”

15°59’1”

6

45

-47

327

108°19’12”

15°56’30”

6

46

-49

328

108°229”

15°54’46”

6

48

-50

329

108°24’33”

15°52’32”

6

49

-51

330

108°25’30”

15°49’14

6

54

-53

331

108°2654”

15°46’19”

6

55

-54

332

108°28’26”

15°43’44”

5

56

-57

333

108°29’50”

15°41’10

4

58

-60

334

108°3140”

15°38’52”

4

57

-63

335

108°33’18”

15°36’35”

3

58

-65

336

108°35’4”

15°34’24”

3

59

-66

337

108°36’57”

15°32’6”

2

59

-67

338

108°39’25”

15°30’42”

1

58

-67

339

108°41’39

15°30’39”

1

59

-68

340

108°42’25”

15°28’28”

0

59

-69

341

108°43’28”

15°25’43”

0

60

-73

342

108°46’49

15°2423

0

61

-74

343

108°47’40”

15°25’19”

0

61

-74

344

108°49’14”

15°2541”

-1

61

-76

345

108°517”

15°231”

-2

61

-76

346

108°53’24”

15°20’35”

-3

61

-77

347

108°55’27

15°1620”

-4

60

-77

348

108°57’10”

15°12’56”

-5

60

-78

349

108°54’40”

15°13’13”

-5

60

-78

350

108°55’13

15°10’50”

-5

60

-79

351

108°55’3”

15°7’19”

-5

59

-79

352

108°55’38”

15°3’48

-5

60

-80

353

108°56’41

15°0’4”

-5

60

-80

354

108°57’59”

14°56’26”

-5

61

-80

355

108°59’36”

14°53’8

-5

61

-80

356

109°1’22”

14°49’48”

-5

61

-80

357

109°3’7

14°46’23”

-5

61

-80

358

109°4’43”

14°4354”

-5

61

-80

359

109°5’39”

14°41’41

-5

62

-80

360

109°4’38

14°407”

-5

64

-80

361

109°5’18”

14°3921”

-4

64

-80

362

109°5’11”

14°36’58

-3

65

-81

363

109°5’35”

14°34’42”

-2

64

-79

364

109°457”

14°32’43”

0

66

-79

365

109°6’18

14°30’6”

1

67

-79

366

109°7’39”

14°27’50”

2

68

-78

367

109°7’46”

14°25’13”

3

70

-76

368

109°80

14°22’33

4

71

-75

369

109°9’7”

14°20’38”

5

72

-74

370

109°10’21”

14°18’28”

6

73

-73

371

109°11’46”

14°17’3”

8

74

-72

372

109°12’21”

14°14’13”

9

76

-71

373

109°12’0”

14°12’10”

10

77

-70

374

109°13’7”

14°944”

11

77

-68

375

109°012

14°9’17”

11

77

-68

376

109°13’38”

14°7’24”

11

77

-68

377

109°13’31”

14°5’8”

11

77

-69

378

109°14’49”

14°252”

10

77

-70

379

109°15’45”

14°1’10”

10

77

-71

380

109°15’56”

13°58’57

9

76

-71

381

109°15’24”

13°56’51”

9

76

-71

382

109°16’10”

13°54’59”

9

76

-72

383

109°17’56”

13°53’51”

8

76

-74

384

109°18’13”

13°51’24”

8

76

-74

385

109°18’6

13°49’1”

7

77

-76

386

109°1752”

13°45’40”

7

78

-78

387

109°1452”

13°45’6”

7

78

-79

388

109°13’42”

13°43’31”

6

79

-80

389

109°14’28”

13°41’4

6

80

-83

390

109°14’7”

13°38’48”

6

79

-83

391

109°1549”

13°35’51”

5

80

-83

392

109°18’13”

13°34’26”

5

80

-84

393

109°18’10”

13°31’43”

4

81

-84

394

109°1934

13°28’46

4

80

-84

395

109°19’13”

13°25’11”

4

81

-85

396

109°16’13”

13°24’27”

3

80

-85

397

109°14’28”

13°27’14

3

80

-86

398

109°14’45”

13°23’39”

2

80

-86

399

109°18’3”

13°21’13”

1

79

-87

400

109°18’17”

13°17’49”

0

79

-88

401

109°18’30”

13°16’36”

-1

79

-90

402

109°18’59

13°14’41”

-2

77

-90

403

109°1824”

13°12’39”

-2

77

-95

404

109°18’17”

13°10’19”

-2

77

-95

405

109°18’38”

13°7’53”

-2

77

-96

406

109°20’3”

13°5’43”

-3

77

-98

407

109°21’27”

13°3’14”

-3

77

-99

408

109°22’45”

13°1’11

-3

76

-99

409

109°2420

12°59’2”

-3

76

-99

410

109°26’9”

12°57’9”

-3

76

-99

411

109°27’30”

12°54’29”

-3

76

-99

412

109°26’59”

12°51’12”

-3

76

-99

413

109°24’9”

12°50’55”

-3

75

-99

414

109°22’20”

12°49’30”

-4

74

-98

415

109°22’27”

12°46’56”

-4

73

-98

416

109°23’41”

12°43’56”

-4

73

-98

417

109°25’23”

12°41’50”

-4

73

-98

418

109°26’59”

12°38’36

-4

73

-98

419

109°26’34”

12°34’4”

-4

73

-99

420

109°24’31”

12°34’55”

-4

73

-99

421

109°21’10”

12°38’50”

-4

75

-99

422

109°21’3”

12°43’5”

-5

75

-99

423

109°18’42”

12°45’14”

-5

75

-99

424

109°16’21”

12°42’44”

-5

75

-99

425

109°13’42”

12°40’1”

-5

74

-99

426

109°13’0”

12°36’50

-5

74

-99

427

109°14’0”

12°34’48”

-5

73

-98

428

109°15’14”

12°30’49”

-5

72

-98

429

109°18’10”

12°26’58

-6

71

-98

430

109°18’59

12°2117”

-6

70

-98

431

109°14’56”

12°2114”

-7

69

-98

432

109°13’7”

12°16’59”

-7

69

-97

433

109°13’0

12°13’24

-8

68

-97

434

109°13’7”

12°100”

-8

67

-97

435

109°12’21”

12°6’42”

-9

67

-97

436

109°13’10”

12°254

-9

67

-97

437

109°1514”

11°59’37”

-10

66

-97

438

109°17’3”

11°56’19”

-10

65

-98

439

109°16’38”

11°53’56”

-10

65

-98

440

109°14’21”

11°5133

-10

65

-99

441

109°1117

11°5032”

-10

66

-99

442

109°1210

11°4732”

-9

66

-99

443

109°14’14”

11°45’19

-9

66

-99

444

109°12’38

11°42’8

-9

66

-99

445

109°11’7”

11°3949”

-9

67

-100

446

109°10’10”

11°36’58”

-8

67

-100

447

109°8’25”

11°3422”

-8

68

-100

448

109°5’0”

11°34’15”

-8

68

-100

449

109°2’11”

11°33’20”

-8

69

-100

450

109°1’18”

11°30’37”

-7

69

-101

451

109°1’22”

11°27’50”

-7

69

-101

452

109°1’4”

11°24’19

-7

69

-102

453

108o59’32”

11°204”

-7

70

-102

454

108°56’33”

11°18’1”

-7

71

-103

455

108°53’29”

11°199

-7

72

-104

456

108°49’58”

11°1842

-6

72

-104

457

108°4712

11°1727

-6

73

-105

458

108°45’47”

11°1555”

-6

73

-105

459

108°45’5”

11°13’15”

-6

74

-107

460

108°43’44”

11°10’5”

-6

75

-107

461

108°40’44”

11°10’15”

-5

76

-108

462

108°37’2”

11°10’18”

-5

78

-110

463

108°33’20”

11°9’20”

-5

79

-112

464

108°30’49”

11°7’28”

-5

79

-115

465

108°2931”

11°434”

-4

80

-116

466

108°27’49”

11°2’4”

-4

81

-117

467

108°24’14”

11°1’17”

-4

82

-121

468

108°21’21”

11°0’5”

-4

82

-121

469

108°20’42”

10°57’1”

-4

84

-122

470

108°17’4”

10°5442”

-3

85

-123

471

108°14’32”

10°56’21”

-3

86

-126

472

108°10’47”

10°55’33”

-3

86

-129

473

108°6’26”

10°54’42”

-3

87

-132

474

108°426

10°53’13”

-3

88

-140

475

108°3’8”

10°50’13”

-2

89

-144

476

108°21

10°47’23”

-2

89

-145

477

108°1’40”

10°44’43”

-1

90

-146

478

108°019

10°42’6”

-1

91

-148

479

107°57’5”

10°41’59

-1

93

-153

480

107°53’48”

10°42’20”

0

95

-155

481

107°50’34”

10°41’52”

0

96

-156

482

107°47’55”

10°39’43”

1

97

-158

483

107°45’10”

10°37’44

1

99

-161

484

107°41’31”

10°37’6”

1

101

-164

485

107°38’38”

10°35’38”

2

103

-168

486

107°35’28”

10°34’9”

2

105

-170

487

107°32’46”

10°31’43”

3

105

-170

488

107°2946”

10°29’13”

3

107

-173

489

107°26’50”

10°27’48”

3

110

-177

490

107°23’4”

10°27’34”

4

113

-180

491

107°19’22”

10°25’59”

4

117

-186

492

107°16’58

10°23’39”

5

119

-188

493

107°13’44”

10°22’48”

5

121

-190

494

107°13’36”

10°23’35

5

121

-190

495

107°10’55”

10°23’36”

5

122

-194

496

107°8’34”

10°224”

4

123

-195

497

107°6’2”

10°19’34”

4

126

-200

498

107°241”

10°21’6”

3

128

-210

499

107°4’48”

10°24’14”

2

129

-215

500

107°2’52”

10°26’13”

0

130

-217

501

106°59’48”

10°28’8”

-1

132

-218

502

106°58’41”

10°25’35”

-2

131

-219

503

106°55’13”

10°22’35”

-3

132

-221

504

106°51’14”

10°22’21”

-4

133

-225

505

106°48’7”

10°22’8”

-4

133

-225

506

106°47’42”

10°1843

-4

133

-225

507

106°45’53”

10°15’12”

-4

134

-226

508

106°44’18”

10°12’22”

-4

133

-226

509

106°47’3”

10°10’26”

-4

133

-226

510

106°48’7”

10°7’19

-3

133

-227

511

106°46’7”

10°4’25”

-3

134

-228

512

106°43’46”

10°2’26

-3

134

-229

513

106°41’11”

10°0’17”

-3

135

-228

514

106°39’11”

9°573

-3

134

-228

515

106°40’54”

9°53’24”

-3

135

-228

516

106°4246”

9°53’1”

-1

135

-228

517

106°40’7”

9°49’57”

3

135

-226

518

106°36’29”

9°48’25”

9

136

-226

519

106°32’4”

9°493

14

136

-226

520

106°34’36”

9°4447

16

136

-225

521

106°34’18

9°4142”

18

137

-225

522

106°35’4

9°3931”

19

137

-224

523

106°33’26”

9°36’0”

19

137

-223

524

106°31’12”

9°3313”

19

138

-223

525

106°2822”

9°325

19

138

-223

526

106°2444”

9°31’34”

19

138

-222

527

106°20’58”

9°3232”

19

138

-223

528

106°18’27”

9°34’28”

19

138

-222

529

106°17’6”

9°31’24”

18

139

-222

530

106°15’6”

9°29’45”

18

138

-221

531

106°13’13”

9°29’8”

18

138

-221

532

106°11’41”

9°25’50”

18

138

-221

533

106°9’41”

9°24’53”

18

138

-219

534

106°12’24”

9°22’46

19

138

-220

535

106°10’41”

9°2033

19

138

-218

536

106°73”

1922”

19

138

-218

537

106°2’53”

9°18’14”

18

138

-217

538

105°59’0”

9°16’49”

18

137

-216

539

105°54’35”

15’17”

17

137

-216

540

105°50’36

9°13’28

17

136

-215

541

105°44’57”

11’5

17

135

-215

542

105°4136

9°10’3”

16

134

-216

543

105°38’29”

9°8’50”

16

134

-214

544

105°35’40”

9°743”

15

133

-214

545

105°32’47

6’23”

15

133

-213

546

105°3019

9°5’0”

14

132

-210

547

105°28’12”

9°237

14

132

-210

548

105°2630

9°0’35”

13

132

-208

549

105°24’47”

8°58’9”

13

132

-207

550

105°23’30”

8°54’57”

12

130

-202

551

105°22’23”

8°51’49”

12

128

-196

552

105°21’2”

8°48’44”

11

124

-191

553

105°19’23”

8°46’25”

11

120

-184

554

105°17’23”

8°44’51”

10

118

-180

555

105°1355

8°43’34”

9

117

-179

556

105°11’16”

8°41’12”

9

116

-177

557

105°9’16”

8°38’38”

9

113

-171

558

105°7’6

8°38’54”

10

110

-163

559

105°6’34”

8°36’16”

10

110

-163

560

105°2’44

8°35’9”

11

105

-151

561

104°58’13

8°34’7”

11

101

-146

562

104°54’16”

8°33’1”

12

99

-141

563

104o48’59”

8°33’4”

12

91

-127

564

104°43’38”

8°34’49

12

74

-92

565

104°45’3”

8°38’45”

13

70

-46

566

104°47’13”

8°40’40

14

69

-44

567

104°48’55”

8°43’31”

15

67

-43

568

104°47’20”

8°46’43”

15

65

-43

569

104°46’41”

8°50’57

16

64

-43

570

104°47’31”

8°54’40

17

64

-42

571

104°47’20”

8°5837”

18

61

-42

572

104°47’38”

9°2’2”

18

61

-41

573

104°47’41”

9°6’37

19

60

-41

574

104°47’38”

9°10’55”

19

60

-40

575

104°48’13”

9°14’52”

20

59

-40

576

104°48’27”

9°19’48”

20

57

-40

577

104°48’38”

9°24’54”

20

57

-39

578

104°48’52”

9°3043

21

56

-39

579

104°49’20”

9°36’31”

21

56

-38

580

104°49’55

9°4225”

22

56

-39

581

104°5127

9°4739

22

55

-38

582

104°52’45”

9°51’28”

23

55

-38

583

104°56’45”

9°5217

23

55

-38

584

105°0’30

9°56’7”

24

55

-38

585

105°3’6”

9°59’29”

24

55

-38

586

105°0’16”

10°2’16”

25

55

-38

587

104°576

10°428

25

55

-38

588

104°52’38”

10°4’56”

26

56

-38

589

104°49’20”

10°8’18”

26

55

-38

590

104°46’52”

10°11’25

27

57

-39

591

104°43’6”

10°11’39”

28

57

-38

592

104°40’3”

10°8’24”

28

58

-38

593

104°35’6”

10°96

29

59

-38

594

104°33’56”

10°13’38”

29

58

-39

595

104°31’7”

10°17’13”

30

59

-38

596

104°28’17”

10°21’24”

30

60

-38

597

104°25’7”

10°25’0”

30

61

-38

598

104°21’14”

10°27’33”

30

62

-39

599

104°16’3”

10°28’49”

30

62

-39

600

104°13’28”

10°3218”

30

62

-39

601

104°6’18”

10°31’43”

30

63

-38

Ghi chú:

HTB: là giá trị mực nước biển trung bình nhiều năm.

H Max_TB: là giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm.

H Min_TB: là giá trị mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

 

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG MỰC NƯỚC TRIỀU CAO TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM, ĐƯỜNG MÉP NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT TRUNG BÌNH TRONG NHIỀU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật này áp dụng để thực hiện việc:

1.1. Xác định trên bản đồ và ngoài thực địa của vùng ven biển và hải đảo Việt Nam đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm.

1.2. Xác định trên nền hải đồ và ngoài thực địa của vùng biển Việt Nam đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

2. Giải thích thuật ngữ

2.1. Mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại một vị trí là trung bình của các giá trị mực nước triều cao nhất trong nhiều năm (18,6 năm) tại vị trí đó.

2.2. Mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại một vị trí là trung bình của các giá trị mực nước triều thấp nhất trong nhiều năm (18,6 năm) tại vị trí đó.

2.3. Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là tập hợp các điểm ven biển, trên đảo có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm.

2.4. Đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm là tập hợp các điểm ven bờ, ven đảo có độ cao địa hình đáy biển trùng với giá trị mực nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

2.5. Đường bờ là tập hợp các điểm có độ cao địa hình trùng với mực nước biển trung bình nhiều năm.

3. Phần mềm sử dụng

3.1. Phần mềm nội suy số liệu: Surfer version 7 trở lên, tools sử dụng là công cụ về lưới (Grid).

3.2. Phn mềm biên tập bản đồ: Mapinfow version 8 trở lên, công cụ sử dụng là Vertical mapper hoặc phần mềm Acrgis version 8 trở lên.

3.3. Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ: Geotool version 2.1 trở lên.

4. Dữ liệu sử dụng

4.1. Các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam bao gồm các điểm có giá trị mực nước biển trung bình nhiu năm, mc nước triều cao trung bình nhiều năm và mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được công bố trong danh mục kèm theo Quyết định số    /QĐ- BTNMT ngày    tháng    năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu này là cơ sở cho việc xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trên bản đồ và ngoài thực địa.

4.2. Mô hình số độ cao có độ phân giải cao hơn hoặc bằng độ phân giải cần thiết đối với tỷ lệ bản đồ cần xây dựng.

4.3. Bản đồ địa hình trên đất liền, trên đảo và địa hình đáy biển sử dụng hệ tọa độ VN 2000 có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ bản đồ cần xây dựng.

4.4. Hải đồ điện tử có tỷ lệ thích hợp do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản.

5. Kiểu đường bờ

Trong phạm vi Hướng dẫn kỹ thuật này để bảo đảm kết quả tính toán được chính xác, bờ có 2 kiểu chính, cụ thể:

TT

Kiểu bờ biển

Đặc điểm

1

Bờ biển thẳng

Bờ biển có độ cong không vượt quá 10°

2

Bờ biển uốn lượn

Bờ biển có độ cong vượt quá 10°

Chương II

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TRÊN BẢN ĐỒ ĐƯỜNG MỰC NƯỚC TRIỀU CAO TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM, TRÊN NỀN HẢI ĐỒ ĐƯỜNG MÉP NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM

1. Sơ đồ quy trình

2. Chuẩn bị phần mềm và số liệu

2.1. Phần mềm được sử dụng là các phần mềm được quy định trong mục 3 Chương I.

2.2. Dữ liệu được sử dụng là các dữ liệu được quy định trong mục 4 Chương I.

3. Quy trình xác định trên bản đồ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm

3.1. Nhận dạng kiểu đường bờ

Căn cứ vào tài liệu, số liệu và bản đồ có liên quan đã chuẩn bị, thực hiện nhận dạng kiểu đường bờ tại khu vực cần xác định theo mục 5 Chương I.

3.2. Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm đối với từng kiu đường bờ

a) Bờ biển thẳng

Với kiểu đường bờ này, đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm được xác định bằng phương pháp gần đúng theo đoạn bờ, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thống nhất dữ liệu địa hình đáy biển và dữ liệu địa hình trên đất liền và trên đảo trong một mảnh bản đồ.

- Xuất các số liệu địa hình đáy biển từ mảnh bản đồ địa hình đáy biển về dạng X, Y, h.

Đối với phn mềm Mapinfow được thực hiện cụ thể như sau:

+ Mở lớp thông tin chứa dữ liệu địa hình đáy biển;

+ Vào thực đơn table -> chọn Export (Hình 1 Phụ lục của hướng dẫn này);

+ Chọn tên file chứa dữ liệu độ sâu đáy biển và lưu dưới dạng “*.csv” (Hình 2 và Hình 3 Phụ lục của hướng dẫn này) hoặc dạng “*.mif” tùy thuộc vào định dạng của của nguồn dữ liệu.

+ Kiểm tra file kết quả chứa dữ liệu địa hình đáy biển có các thông số: X, Y, h.

- Xuất các số liệu địa hình trên đất liền và trên đảo từ các mảnh bản đồ địa hình về dạng X, Y, h. Các bước thực hiện tương tự như đối với chiết xuất dữ liệu địa hình đáy bin.

- Ghép nối các số liệu địa hình trên đất liền, trên đảo và địa hình đáy biển thành một file thống nhất (thống nhất về format và hệ tọa độ). Ví dụ: file “caodo.xls” (Hình 4 Phụ lục của hướng dẫn này).

Chú ý:

- Nếu các điểm ghi chú độ cao, độ sâu trên bản đồ không có giá trị thuộc tính về độ cao, độ sâu, cần thiết phải gán giá trị độ cao, độ sâu trước khi xuất số liệu.

- Nếu các điểm chứa dữ liệu độ cao hoặc độ sâu thưa có thể bổ sung nguồn dữ liệu này bng cách xuất dữ liệu từ các đường đẳng độ cao, độ sâu sau đó gán giá trị độ cao, độ sâu mà đường đó thể hiện.

Đối với phần mềm Mapinfow, các bước thực hiện như sau:

+ Chọn đường đồng mức định xuất, vào trình đơn table -> export -> chọn “selection” -> xuất dưới dạng “file1.mif”.

+ Mở file “file1.mif mà có các điểm tạo nên đường đồng mức vừa xuất, gán các điểm này với giá trị địa hình mà đường đó thể hiện trên bản đồ.

+ Trước khi ghép file chung số liệu độ sâu phải được nhân với “-1”.

+ Ghép file này vào file dữ liệu chung “caodo.xls”.

Bước 2: Nội suy dữ liệu chi tiết

Dữ liệu độ cao trên đất liền và trên đảo kết hợp với địa hình đáy biển được nội suy chi tiết để làm giàu dữ liệu, nội suy dữ liệu chi tiết được thực hiện bằng phương trung bình trọng số.

Dưới đây trình bày các bước thực hiện nội suy theo phương pháp trung bình trọng số Kriging trong phần mềm surfer:

+ Mở phần mềm Surfer.

+ Chọn thực đơn Grid -> data để đưa dữ liệu địa hình đã thống nhất trong bước 2 (Hình 5 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chọn file chứa dữ liệu địa hình đã thống nhất trong bước 2 ví dụ file “Caodo.xls” (Hình 6 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chọn các tham số thích hợp để thực hiện nội suy (Hình 7 Phụ lục của hướng dẫn này) trong đó chú ý đến một số tham số sau:

X: lựa chọn cột chứa thông tin về kinh độ.

Y: lựa chọn cột chứa thông tin về vỹ độ.

Z: lựa chọn cột chứa thông tin về địa hình.

Lựa chọn giới hạn khu vực nội suy hợp lý bằng các lựa chọn trong khai báo “Grid Line Geometry”. Trong đó chú ý đến thông số Spacing (khoảng cách giữa các nút lưới). Đối với bản đồ tỷ lệ 1/50.000 nên chọn khoảng cách này 500 mét.

+ Chọn tên file grid “Caodo.grid” (Hình 8 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chuyển dữ liệu đã nội suy về dạng text:

Vào trình đơn Open -> chọn file dữ liệu đã nội suy “Caodo.grid” (Hình 9 Phụ lục của hướng dẫn này).

Vào trình đơn File -> Save -> đặt tên file và chọn định dạng “ASCII XYX .dat” (Hình 10 Phụ lục của hướng dẫn này).

Chuyển file “.dat” về dạng text ví dụ: “Caodo.txt”.

Bước 3: Nhập dữ liệu cao độ địa hình trên đất liền, trên đảo và địa hình đáy biển, giá trị mực nước trung bình nhiều năm, mực triều cao trung bình và mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vào phần mềm GIS.

- Chuyển số liệu cao độ địa hình đáy biển và cao độ địa hình trên đất liền, trên đảo theo định dạng đầu vào của phần mềm GIS đã lựa chọn.

- Nhập dữ liệu cao độ địa hình trên đất liền, trên đảo và địa hình đáy biển vào phần mềm GIS đã lựa chọn.

- Nhập dữ liệu chứa thông tin về mực nước trung bình nhiều năm, mực nước triều cao trung bình nhiều năm, mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vào phần mềm GIS đã lựa chọn.

Dưới đây là các bước thực hiện chi tiết đối với phần mềm Mapinfow:

+ Vào phần mềm Mapinfow, chọn trình đơn file -> open file -> chọn định dạng file (*.txt) -> chọn tên file chứa số liệu địa hình dạng grid và chuyển về dạng text đã thực hiện trong bước 2 (Hình 11 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Lựa chọn định dạng trong file (chọn Other và điền một dấu trống vào ô kiểm) (Hình 12 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ File thuộc tính về cao độ thống nhất đã được nhập vào phần mềm Mapinfow (Hình 13 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chuyển dữ liệu số dạng vùng và đường: Đ thực hiện bước này, cần vào trình đơn Vertical Maper -> Creatgrid -> Interpolation (Hình 14 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chọn phương pháp nội suy “Triangulation with smoothing” để hiện nội suy (Hình 15 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chọn các tham số để nội suy (Hình 16 Phụ lục của hướng dẫn này).

Chọn tên bảng nội suy: trùng với tên file vừa nhập dữ liệu, ví dụ “Caodo”.

Chọn cột để nội suy: cột chứa giá trị độ cao, độ sâu (cột 3).

Chọn các cột tương ứng với trục x: cột kinh độ (cột 1).

Chọn các cột tương ứng với trục y: cột vĩ độ (cột 2).

Chọn hệ tọa độ tương ứng mảnh bản đồ đang thực hiện.

- Hiển thị các vị trí có giá trị mực nước trung bình nhiều năm, giá trị mực nước triu cao trung bình nhiều năm và giá trị mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiu năm lên bản đồ.

+ Xác định vị trí có giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm và giá trị mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Đi với phần mm Mapinfow các bước thực hiện như sau:

Vào phần mềm Mapinfow -> trình đơn file -> open file, tìm đến thư mục chứa file dữ liệu tính toán mực nước triều cao trung bình nhiều năm và mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ví dụ: “TB-Max_min.xls” (Hình 17 Phụ lục của hướng dẫn này).

Lựa chọn dòng đầu tiên làm tiêu đề cho bảng dữ liệu (Hình 18 Phụ lục của hướng dẫn này).

Chọn thuộc tính cho các trường trong bảng dữ liệu (Hình 19 Phụ lục của hướng dẫn này).

Kết quả thu được là dữ liệu các giá trị tính toán mực nước triều cao và thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại một số điểm của vùng ven biển Việt Nam (Hình 20 Phụ lục của hướng dẫn này).

+ Chuyển dữ liệu số sang dữ liệu điểm:

Vào trình đơn Table -> Creat point.

Chọn tên bảng, ví dụ: “TB-Max_min