Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH Chương trình Quốc gia an toàn lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 487/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục An toàn lao động chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị

1. Cục An toàn lao động:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

b) Quản lý, thực hiện Dự án Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động (Dự án 1) và Dự án Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn - vệ sinh lao động (Dự án 3) theo nội dung văn kiện dự án, quy định của pháp luật và của Bộ;

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Thẩm định trình Bộ phương án phân bổ kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tham gia Chương trình để gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

b) Thẩm định kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai các dự án, hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ;

c) Hướng dẫn các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình;

d) Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung và hiệu quả sử dụng kinh phí của Chương trình;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, triển khai hoạt động “Nâng cấp cơ sở phục hồi chức năng lao động cho người bị tai nạn lao động thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” thuộc dự án Phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động trong Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Khoa học và kỹ thuật VSATLĐ;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 487/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu487/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực23/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 487/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH Chương trình Quốc gia an toàn lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH Chương trình Quốc gia an toàn lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu487/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành23/04/2012
        Ngày hiệu lực23/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH Chương trình Quốc gia an toàn lao động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH Chương trình Quốc gia an toàn lao động

            • 23/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực