Quyết định 4874/QĐ-UBND

Quyết định 4874/QĐ-UBND năm 2008 về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4874/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2008 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4874/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Công văn số 5068/BTP-TGPL ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn 2;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 3264/TTr-STP-TC ngày 20 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Qưyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, thành lập các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đúng theo mục tiêu, đối tượng được xác định trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ cơ sở để phát huy vai trò của các cơ quan, cán bộ tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn nghèo, các hộ nghèo, người nghèo.

3. Lồng ghép, phối hợp các hoạt động giảm nghèo khác trên cùng địa bàn để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG

Bảo đảm 100% hộ nghèo, người nghèo tại 17 xã, phường, thị trấn thuộc 07 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo thống kê của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm tành phố) có nhu cầu được trợ giúp pháp lý, cụ thể là:

1. Quận 2: phường Thạnh Mỹ Lợi.

2. Quận 8: phường 14.

3. Quận 9: phường Long Trường, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Trường Thạnh, phường Phú Hữu.

4. Huyện Bình Chánh: xã Qui Đức.

5. Huyện Củ Chi: xã Nhuận Đức, xã Phước Hiệp.

6. Huyện Cần Giờ: xã An Thới Đông, xã Lý Nhơn, xã Long Hòa, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, xã Bình Chánh.

7. Huyện Nhà Bè: xã Nhơn Đức.

Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung đối tượng được trợ giúp pháp lý theo chương trình.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hàng năm thực hiện rà soát, tổng hợp và sửa đổi, bổ sung danh sách hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo chương trình.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Khảo sát và phân loại nhu cầu trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý tại 17 xã, phường thuộc 07 quận, huyện được xác định là xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo.

Thời gian thực hiện: hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2008.

3. Thành lập câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại 17 xã, phường, thị trấn thuộc 07 quận, huyện thuộc đối tượng.

Việc thành lập và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý theo các điều kiện, yêu cầu, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007.

Thời gian thực hiện: hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2008.

4. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động:

- Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, người nghèo, người dân tộc thiểu số bảo đảm thực hiện mục tiêu 100% hộ nghèo, người nghèo, người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.

- Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động về xã, phường nghèo, bảo đảm ít nhất mỗi năm 01 lần cho 01 xã hoặc theo yêu cầu đột xuất của xã, phường.

- Cung cấp thông tin pháp lý miễn phí cho người nghèo và người dân tộc thiểu số thông qua các hình thức: biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí các tờ gấp pháp luật, những vấn đề liên quan đến nhu cầu, thiết thực đến đời sống của người dân, soạn thảo nội dung, sao băng cassette, VCD, DVD, đặt biển thông tin về trợ giúp pháp lý tại các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và đột xuất theo nhu cầu trợ giúp pháp lý.

5. Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và đột xuất theo nhu cầu trợ giúp pháp lý.

6. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên, cán bộ tư pháp xã, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trong việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân ở xã, phường, thị trấn nghèo, đặc biệt khó khăn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và đột xuất theo nhu cầu trợ giúp pháp lý.

7. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin pháp luật cho các đối tượng được xác định trong Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chi từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn 2 của thành phố Hồ Chí Minh.

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho hoạt động trợ giúp pháp lý, hoạt động nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hàng năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm dự trù kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp thành phố chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nội dung được nêu tại Mục III Kế hoạch này và thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố dự trù kinh phí của chương trình và phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo lập dự toán kinh phí hoạt động tại địa phương.

2. Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổng hợp, xác định các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn của thành phố và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý. Tổ chức lồng ghép, phối hợp các hoạt động giảm nghèo khác trên cùng địa bàn để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Tài chính thành phố hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố xây dựng dự toán kinh phí, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của chương trình và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4874/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4874/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2008
Ngày hiệu lực11/11/2008
Ngày công báo01/12/2008
Số công báoSố 88
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4874/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4874/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2008 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4874/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2008 - 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4874/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành11/11/2008
        Ngày hiệu lực11/11/2008
        Ngày công báo01/12/2008
        Số công báoSố 88
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4874/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2008 - 2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4874/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2008 - 2010

         • 11/11/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/12/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/11/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực