Quyết định 4879/QĐ-UBND

Quyết định 4879/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4879/QĐ-UBND thành lập chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4879/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tnh phê duyệt Đ án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án và tổ chức Hội;

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản s 874/TTr-SNN ngày 28/10/2015; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 1440/SNV-TCBC ngày 05/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; Chi cục chịu sự chđạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hưng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và mui tại địa phương.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

2.3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.4. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tchức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập hun chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối vi nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn;

c) Đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

e) Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định.

2.5. Thực hiện quản lý cht lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.6. Giám sát, kiến nghị các gii pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản phi thực phẩm.

2.7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản và mui theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

d) Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định.

2.9. Giúp Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tchức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chng tham nhũng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.11. Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

2.12. Tchức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

2.13. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

2.14. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách một hoặc một số nhiệm vụ của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Thanh tra, pháp chế;

c) Phòng Quản lý chất lượng;

d) Phòng Chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối.

Chức năng, nhiệm vụ các phòng do Chi cục trưởng quy định sau khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý bng văn bản.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chi cục trưng, Phó Chi cục trưởng và các chức danh khác thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục được giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Khi thành lập, Biên chế của Chi cục được điều chỉnh trong biên chế của các phòng, ban, chi cục liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được UBND tỉnh giao năm 2015.

5. Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định; được cấp các trang thiết bị, cơ sở kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo việc thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

2. Chỉ đạo Chi cục trưng Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản xây dựng quy chế làm việc, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; sắp xếp bố trí công chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu, chuyên ngành đào tạo, có đủ phm chất, trình độ, năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin bọc;
- Lưu: VT, NL, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND, UBND tỉnh; các Sở: NN&PTNT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính (18b);
+ Điện tử: TP còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4879/QĐ-UBND thành lập chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4879/QĐ-UBND thành lập chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4879/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành21/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4879/QĐ-UBND thành lập chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4879/QĐ-UBND thành lập chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh

            • 21/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực