Quyết định 488/QĐ-UBND

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 488/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 44 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội vào Danh mục các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Phụ lục s 01 đến s 07).

Điều 2. Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng; Thuế tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện (Phụ lục số 08).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công tác huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng (NCPC);
- C
ng Thông tin điện tử tinh;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HỌACH - TÀI CHÍNH ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

 

TÀI CHÍNH

 

Lĩnh vực Quản lý giá

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

2

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 

3

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

 

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

6

Quyết định điều chuyển tài sản công

 

7

Quyết định bán tài sản công

 

8

Quyết định thanh lý tài sản công

 

9

Quyết định tiêu hủy tài sản công

 

10

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KINH T- HẠ TNG ĐƯA RA THC HIN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

3

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

5

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

6

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

8

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ca hàng bán lẻ LPG chai

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯA RA THC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi

chú

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

 

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn lin với đất hoặc đăng ký thế chp tài sản gn lin với đất)

 

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

 

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.

 

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

 

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

 

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất

 

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Văn hóa cơ s

 

1

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

2

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 05

DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Hệ thng văn bng, chứng chỉ

 

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

 

PHỤ LỤC SỐ 06

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN ĐƯA RA THỰC HIN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

 

1

Hỗ trợ dự án liên kết

 

Lĩnh vực Thủy li

 

2

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

3

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

 

PHỤ LỤC SỐ 07

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐƯA RA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him tai nạn lao động, bệnh ngh nghiệp

 

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

2

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

 

3

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

 

Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

 

4

Cấp li, đi, điều chỉnh thông tin trên sbảo him xã hội, thẻ bảo him y tế (thực hiện đi với trường hợp cấp lại s bảo him xã hội do mt, hỏng; cp lại, đi thẻ bảo him y tế)

 

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 

5

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

 

 

PHỤ LỤC SỐ 08

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2794/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ quy định việc bãi bỏ

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYN

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

1

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

2

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Lĩnh vực Bảo tr xã hội

 

3

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

Quyết định số 1593/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

5

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

6

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mc thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

7

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

8

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

9

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

10

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa; Thương mại quốc tế; Qun lý cạnh tranh; Hóa chất; Điện năng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

12

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC THUẾ CP HUYỆN

1

Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 16/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 488/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 488/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu488/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýĐỗ Đức Duy
       Ngày ban hành25/03/2019
       Ngày hiệu lực25/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 488/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công Yên Bái

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực