Quyết định 489/QĐ-UBND

Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 1144/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 489/QĐ-UBND 2018 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 1144/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG N
GÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1144/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 221/TTr-SKHCN ngày 26/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, mục III:

b.1) Nội dung

Sửa đổi “ISO 9001:2008” thành “ISO 9001”.

b.2) Mức hỗ trợ:

Sửa đổi “Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008” thành “Đạt tiêu chuẩn ISO 9001”.

2. Bổ sung điểm b, khoản 2, phần III:

b.1) Nội dung

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO/IEC 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories). Hệ thống quản lý chất lượng cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

b.2) Mức hỗ trợ:

Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 50.000.000 đồng.

3. Bổ sung phần Phụ lục 2:

Bổ sung vào mục “Chi khác”:

- Thuê chuyên gia đánh giá công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Tổ thư ký thực hiện Chương trình.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2020, không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CB-TH;
- Lưu: VT, KGVXlmc153.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 489/QĐ-UBND 2018 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 1144/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 489/QĐ-UBND 2018 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 1144/QĐ-UBND Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu489/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýĐặng Ngọc Dũng
       Ngày ban hành28/03/2018
       Ngày hiệu lực28/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 489/QĐ-UBND 2018 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 1144/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 489/QĐ-UBND 2018 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 1144/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           • 28/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực