Quyết định 489/QĐ-UBND

Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 489/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công thương Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liến thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 479/TTr-SCT ngày 12/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp vi Sở Công thương cập nhật quy trình (lưu đồ) giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Egov).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Trung tâm hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND t
nh;
- Lưu: VT, KTN, KGVX, HCC, CTTĐT.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

QUY TRÌNH

NỘI B

ĐIỆN TỬ

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

I

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

X

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

X

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh thành phố thuộc Trung ương

 

X

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đi với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh thành phố thuộc Trung ương

 

X

5

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

X

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

X

II

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

7

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

X

8

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

X

9

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

10

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

11

Cấp giấy chng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

12

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

13

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

III

Lĩnh vực Hóa chất

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

X

15

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp

 

X

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp

 

X

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp

 

X

18

Cấp điều chỉnh giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp

 

X

19

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp

 

X

20

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy him

 

X

IV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

21

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xut, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

22

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

X

23

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

V

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

24

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

25

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

26

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

27

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

X

28

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương

 

X

29

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

X

30

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

31

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

32

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

X

33

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

34

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

35

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

36

Cấp giấy xác nhận đđiều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyn cấp của Sở Công Thương

 

X

37

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thm quyền cp của Sở Công Thương

 

X

38

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

39

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

40

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

X

VI

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

41

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

42

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

43

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

44

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

45

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

46

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

47

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

48

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triu lít/năm)

 

X

49

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triu lít/năm)

 

X

VII

Lĩnh vực Kinh doanh khí

50

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

X

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

X

52

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

X

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

X

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

X

55

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

X

56

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

X

57

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

X

58

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

X

59

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

X

60

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

X

61

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

X

62

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 

X

63

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bn

 

X

64

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 

X

65

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

66

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

67

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

X

68

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

69

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

70

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

X

71

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

73

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

X

VIII

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

74

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

X

75

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

X

76

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

X

77

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

X

78

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

X

IX

Lĩnh vực Dịch vụ Thương mại

79

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

80

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

X

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

81

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

82

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

83

Cp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

84

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

85

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

X

86

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

 

X

87

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

 

X

88

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

 

X

89

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

 

X

90

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài

 

X

91

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

X

92

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

 

X

93

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

 

X

94

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

 

X

95

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

X

96

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lthứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

 

X

97

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

 

X

98

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

 

X

99

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

X

100

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

X

101

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

 

X

XI

Lĩnh vực Điện

102

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

 

X

103

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

 

X

104

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 mw đặt tại địa phương

 

X

105

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 mw đặt tại địa phương

 

X

106

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương

 

X

107

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương

 

X

108

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kv tại địa phương

 

X

109

Cấp sửa đổi, bổ sung giy phép hoạt động phân phi điện đến cấp điện áp 35kv tại địa phương

 

X

110

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

111

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

XII

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa Thủy điện

112

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

X

113

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

X

114

Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

X

115

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

X

116

Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bo vệ đập thủy điện

 

X

XIII

Lĩnh vực Năng lượng

117

Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đi với điu chỉnh hợp phn quy hoạch chi tiết phát trin lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm 110kv)

 

X

XIV

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

118

Cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát trin đi với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

X

XV

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

119

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

X

B

THỦ TC HÀNH CHÍNH CẤP HUYN

I

Lĩnh vc Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

 

X

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

6

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

7

Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chtrên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

X

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chtrên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

X

9

Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chtrên địa bàn huyện, thị xã, thành ph

 

X

II

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

10

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

11

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

III

Lĩnh vực Kinh doanh khí

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

X

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

X

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

X

IV

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

16

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cp huyện

 

X

V

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa Thủy điện

17

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

X

18

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

X

VI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

19

Cấp giấy chứng nhận cơ sđủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

X

20

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

X

21

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân

 

X

C

THỦ TC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa Thủy điện

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thm quyn phê duyệt của UBND cp xã

X

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(27/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 489/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công thương Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 489/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công thương Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýCao Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/02/2020
        Ngày hiệu lực20/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (27/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 489/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công thương Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 489/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công thương Đồng Nai

              • 20/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực