Quyết định 4890/QĐ-UBND

Quyết định 4890/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bổ chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4890/QĐ-UBND tổ công tác đề án thu chi giữa các cấp ngân sách định mức chi 2017 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4890/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ ĐỀ ÁN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân b dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2620/STC-QLNS ngày 12/5/2016, số 4504/STC-QLNS ngày 29/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bchi ngân sách năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định 2017-2020) của thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính - Tổ Trưởng;

2. Ông: Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó;

3. Ông: Thái Dũng Tiến - Cục phó Cục Thuế Hà Nội - Tổ phó;

4. Ông: Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó

5. Ông: Trương Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng UBND TP - Thành viên;

6. Ông: Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

7. Ông: Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

8. Ông: Đặng Văn Hiền - Phó Giám đốc KBNN Hà Nội - Thành viên;

9. Ông: Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Ông: Đồng Phước An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

11. Ông: Lê Văn Tâng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

12. Ông: Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao - Thành viên;

13. Ông: Nguyễn Anh Quân - PCT UBND quận Hoàn Kiếm - Thành viên;

14. Bà: Cấn Thị Việt Hà - PCT UBND quận Hà Đông - Thành viên;

15. Ông: Tạ Thanh Phong - PCT UBND thị xã Sơn Tây - Thành viên;

16. Ông: Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện Sóc Sơn - Thành viên;

17. Ông: Nguyễn Hữu Bảo - PCT UBND huyện Phú Xuyên - Thành viên;

18. Mời Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP - Thành viên;

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá những nội dung về phân cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 gắn với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội đxây dựng Đề án phân cấp ngun thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân b chi ngân sách năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định 2017-2020) của thành phố Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách Thành phố đảm bảo và được giao trong dự toán của Sở Tài chính; Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính: Tổ chức hoạt động của Tổ công tác; thành lập và phân công Tổ giúp việc Tổ công tác; thành viên Tổ giúp việc gồm lãnh đạo bộ phận phụ trách về kế hoạch tài chính của một sđơn vị có liên quan thuộc Thành phố.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định s708/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 và số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và các Ông, Bà có tên tại Điều 1; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- TT HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP
T.V.Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2016
Ngày hiệu lực07/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4890/QĐ-UBND tổ công tác đề án thu chi giữa các cấp ngân sách định mức chi 2017 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4890/QĐ-UBND tổ công tác đề án thu chi giữa các cấp ngân sách định mức chi 2017 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4890/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành07/09/2016
        Ngày hiệu lực07/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4890/QĐ-UBND tổ công tác đề án thu chi giữa các cấp ngân sách định mức chi 2017 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4890/QĐ-UBND tổ công tác đề án thu chi giữa các cấp ngân sách định mức chi 2017 2020 2016

            • 07/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực