Quyết định 4896/QĐ-UBND

Quyết định 4896/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch tài chính và danh mục dự án đầu tư, cho vay năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 4896/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tài chính danh mục dự án đầu tư cho vay Quảng Nam 2016 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4896/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CHO VAY NĂM 2016 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 và Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQL ngày 30/11/2015 và Công văn số 240/QĐT-KHTĐ ngày 14/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính và danh mục dự án đầu tư, cho vay năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, như sau:

(Chi tiết kèm theo phụ lục 1, phụ lục 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tổ chức thực hiện đầu tư, cho vay các dự án đảm bảo hiệu quả; quản lý vốn theo quy định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

- Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam theo thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd kế hoạch tài chính năm 2016 Quỹ ĐTPT Q.Nam - 2015.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 4896 /QĐ-UBND ngày 28 /12 /2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

Kế hoạch năm 2016

I

Tổng thu

31.000

1

Doanh thu hoạt động nghiệp vụ

23.000

2

Doanh thu hoạt động tài chính

8.000

II

Tổng chi

21.000

1

Chi hoạt động nghiệp vụ

14.000

2

Chi quản lý

6.800

3

Chi khác

200

III

Chênh lệch thu - chi

10.000

IV

Nộp ngân sách Nhà nước

0

V

Chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ

 

1

Số dư nợ xấu

16.000

2

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ

5%

3

Số dư cho vay (gồm: trực tiếp cho vay, ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay):

330.000

4

Số dư đầu tư trực tiếp

91.000

5

Số dư góp vốn thành lập doanh nghiệp

16.000

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CHO VAY NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 4896 /QĐ-UBND ngày 28 /12 /2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH

I

Các dự án chuyển tiếp

1

Khu phố chợ Điện Nam Trung (GĐ1), thị xã Điện Bàn

2

Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa, huyện Thăng Bình

3

Khu dân cư và chợ Điện Dương, thị xã Điện Bàn

4

Trường Mầm non tư thục Hoa Mai, huyện Thăng Bình

5

Hệ thống cấp nước sạch Cụm công nghiệp Tây An và khu dân cư

6

Phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt

II

Cho vay các dự án đầu tư mới

1

Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn

2

Khu dân cư cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, huyện Núi Thành

3

Khu đô thị số 6, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

4

Khu tái định cư phía Tây sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành

5

Khu dân cư (TĐC) Phước An, huyện Tiên Phước

6

Khu phố mới Tân Thạnh (GĐ3), thành phố Tam Kỳ

7

Trường Mầm non tư thục thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

8

Chợ Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My

9

Trường Mầm non Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

10

Trường Mầm non tư thục Minh Châu, thành phố Tam Kỳ

11

Khu phố chợ Nam Phước mở rộng

12

Khu dân cư Xuân Hòa, Tú Lễ, thành phố Hội An

13

Một số dự án khác

III

Đầu tư trực tiếp

1

Đầu tư xây dựng các khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4896/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tài chính danh mục dự án đầu tư cho vay Quảng Nam 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4896/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tài chính danh mục dự án đầu tư cho vay Quảng Nam 2016 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4896/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tài chính danh mục dự án đầu tư cho vay Quảng Nam 2016 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4896/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tài chính danh mục dự án đầu tư cho vay Quảng Nam 2016 2015

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực