Quyết định 4898/QĐ-UBND

Quyết định 4898/QĐ-UBND năm 2007 về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II (khu tái định cư đường Liên Cảng), tại phường Phú Mỹ, quận 7 do Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4898/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II đường Liên Cảng phường Phú Mỹ quận 7


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4898/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÚ MỸ II (KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG LIÊN CẢNG), TẠI PHƯỜNG PHÚ MỸ, QUẬN 7.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước;
Xét Tờ trình số 106/TTr-QLDA ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ban Quản lý Dự án Khu vực quận 7 về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II (Khu tái định cư đường Liên Cảng), phường Phú Mỹ, quận 7; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 2276/SGTCC-GT ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Sở Giao thông - Công chính về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư đường Liên Cảng tại phường Phú Mỹ, quận 7;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6665/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phú Mỹ II (Khu tái định cư đường Liên Cảng) tại phường Phú Mỹ, quận 7 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phú Mỹ II (Khu tái định cư đường Liên Cảng) tại phường Phú Mỹ, quận 7.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khu vực quận 7.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình đô thị.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực nhằm phục vụ cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án đầu tư xây dựng phục vụ công ích của ngân sách thành phố trên địa bàn quận 7 như: Giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng A5, mở rộng Cảng Bến Nghé và các công trình giao thông trên địa bàn quận 7, …

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

- San lấp mặt bằng;

- Xây dựng đường giao thông – thoát nước;

- Xây dựng mạng lưới cấp điện;

- Xây dựng mạng lưới cấp nước;

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng nội bộ và trang trí;

- Công viên cây xanh.

6. Địa điểm xây dựng: phường Phú Mỹ, quận 7.

7. Diện tích sử dụng đất: 3,0243 ha.

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

- San nền: San nền bằng cát san lấp, cao độ san lấp: +2.20m (hệ cao độ Hòn Dấu).

- Đường giao thông nội bộ:

+ Đường số 1 : chiều dài 199,40m, lộ giới 20m (4,0 + 6,0)m;

+ Đường số 2 : chiều dài: 138,87m, lộ giới 12m (3,0 + 6,0 + 3,0)m;

+ Đường số 3 : chiều dài: 120,00m, lộ giới 12m (3,0 + 6,0 + 3,0)m;

+ Đường số 4 : chiều dài: 194,00m, lộ giới 20m (4,0 + 6,0)m;

+ Đường số 5 : chiều dài: 154,00m, lộ giới 14m (4,0 + 7,0 + 3,0)m;

+ Đường số 6 : chiều dài: 153,60m, lộ giới 20m (4,0 + 6,0)m;

+ Vạt góc tại các giao lộ: 5m x 5m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: 1%.

+ Modun đàn hồi yêu cầu: Eyc ³ 1.270 daN/cm2.

+ Kết cấu mặt đường:

Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 4,5 kg/m2.

Đá 4x6 chèn 22% đá dăm dày 15cm.

Cấp phối đá 0x4 dày 25cm.

Lớp đệm cấp phối sỏi đỏ dày 15cm.

Các nền đường dày 50cm, k ³ 0,98.

Trải vải địa kỹ thuật.

Nền cát san lấp.

Đắp taluy nền đường bằng cấp phối sỏi đỏ dày 50cm.

+ Kết cấu triền lề:

Bê tông đá 1x2, M.200.

Bê tông lót đá 1x2, M.150 dày 6cm.

Sử dụng triền lề loại 2 theo thiết kế định hình do Sở Giao thông Công chính ban hành kèm theo Quyết định số 32/PD.GT-QLGT ngày 02 tháng 4 năm 2003.

+ Kết cấu vỉa hè :

Bê tông đá 1x2, M.200, dày 6cm.

Cấp phối đá dăm dày 10cm.

Nền cát đầm chặt, k ³ 0,90.

+ Hệ thống quan trắc lún :

Đế mốc quan trắc lún đặt trên nền đệm cát dày 50cm, mỗi mặt cắt ngang bố trí 3 mốc.

Tốc độ lún ở đáy nền đắp không vượt quá 10mm/ngày-đêm.

- Hệ thống thoát nước mưa: Cống tròn theo mẫu định hình của Sở Giao thông Công chánh thành phố, đường kính cống f400 đến f1000, nước thu được đổ về tuyến cống trên đường 15B nối dài.

+ Cống ly tâm BTCT f400 : 145m.

+ Cống ly tâm BTCT f600 : 323m.

+ Cống ly tâm BTCT f800 : 260m.

+ Cống ly tâm BTCT f1000 : 117m.

+ Mối nối cống : dùng joint cao su, bên ngoài trát vữa xi măng M100.

+ Tổng số hầm ga : 56 hầm.

+ Tại các vị trí gối cống và đáy hầm ga được gia cố cừ tràm f8-10cm.

- Hệ thống thoát nước bẩn: Cống tròn theo mẫu định hình của Sở Giao thông Công chánh thành phố và được xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị, hệ thống thoát nước bẩn dạng kín, chỉ dùng cho thoát nước bẩn. Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè và lòng đường. Nước thu được đổ về trạm xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung trên đường 15B nối dài.

+ Cống ly tâm BTCT f300 : 279m.

+ Tổng số lượng hầm ga : 43 hầm.

+ Tại các vị trí gối cống và đáy hầm ga được gia cố cừ tràm f8-10cm.

+ Xây dựng trạm xử lý nước bẩn để xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống chiếu sáng: Theo mẫu định hình của Sở Giao thông Công chính gồm 39 trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè một bên đường.

+ Trụ đèn: Dùng trụ sắt mạ kẽm dạng côn tròn kiểu liền, trụ cao 9m.

+ Đèn: dùng đèn cao áp.

- Cây xanh: Trồng các loại cây phượng vĩ, bằng lăng có đường kính cổ rễ từ 8-10cm, có chiều cao ³ 3m dọc theo vĩa hè. Bó vỉa gốc cây được thiết kế âm bằng mặt vỉa hè, lót gạch bê tông lổ theo thiết kế mẫu được Sở Giao thông Công chính ban hành.

- Hệ thống cấp điện: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp điện.

Trước mắt được lấy rẽ nhánh từ đường dây 15KV dọc đường 15B nối dài, với tổng điện năng tiêu thụ toàn khu khoảng 11.670.000 KWh/năm.

+ Trạm biến áp (15)22/0,4KV: được xây dựng mới, điện 3 pha có công suất đơn vị từ 400 ¸ 1000KVA, được đặt trong nhà hoặc trên giàn.

+ Đường dây 22KV: được xây dựng mới các tuyến, đi dọc theo các trục đường D4 mới mở trong khu quy hoạch.

+ Cáp ngầm 22KV: xây dựng mới tuyến cáp ngầm phục vụ cho nhà cao tầng.

+ Cáp ngầm 0,4KV: xây dựng mới các tuyến cáp ngầm phục vụ cấp điện cho sinh hoạt, làm việc, chiếu sáng, công viên, …

- Hệ thống cấp nước: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp nước.

Mạng lưới đường ống trong khu quy hoạch sẽ được đấu nối với đường ống cấp nước chung trên đường 15B nối dài.

+ Lưu lượng thiết kế Qmax = 1802,32m3/ngày đêm.

+ Mạng lưới đường ống mới bên trong có đường kính từ d100 ¸ d280.

+ Trên các trục đường chính bố trí các trụ cứu hỏa bằng gang có đường kính d100 khoảng cách từ 100 ¸ 150m.

9. Tổng mức đầu tư: 29.871.000.000 đồng.

(Hai mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng : 15.940.000.000 đồng;

Chi phí quản lý dự án : 248.000.000 đồng;

Chi phí tư vấn xây dựng công trình : 1.279.000.000 đồng;

Chi phí khác : 199.000.000 đồng;

Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng : 7.865.000.000 đồng;

Dự phòng phí : 4.340.000.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: 2007 – 2010.

13. Các nội dung khác: Chủ đầu tư được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư:

- Tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng và đấu thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, bảo đảm đúng tiến độ đầu tư theo dự án được duyệt;

- Đảm bảo chất lượng thiết kế, chất lượng thi công;

- Khi triển khai dự án, xem xét thực hiện các điểm lưu ý của các Sở ngành liên quan;

- Thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan chuyên ngành;

- Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của Nhà nước;

- Đơn vị tư vấn và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đơn giá, định mức, chất lượng thiết kế … đối với các hạng mục công trình đã được phê duyệt khi xác định chi phí đầu tư của các phần việc trong dự án đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là khái toán chi phí của dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án và là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.

Công ty Điện lực thành phố:

- Hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đấu nối và bàn giao hạng mục cấp điện của dự án theo quy định.

- Sau khi hoàn tất công tác bàn giao hệ thống cấp điện của dự án, Công ty Điện lực thành phố phải có trách nhiệm trích khấu hao hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng của hạng mục cấp điện của dự án để nộp ngân sách thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực quận 7 và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- Cục Thống kê;
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT;
- Phòng ĐT, ĐTMT;
- Lưu: VT, (ĐT-MT) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4898/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II đường Liên Cảng phường Phú Mỹ quận 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4898/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II đường Liên Cảng phường Phú Mỹ quận 7
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4898/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II đường Liên Cảng phường Phú Mỹ quận 7

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4898/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II đường Liên Cảng phường Phú Mỹ quận 7

            • 29/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực