Quyết định 49/2000/QĐ-UB

Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 2144/QĐ.UBT.97 về thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2000/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2144/QĐ.UBT.97 NGÀY 04/9/1997 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH THU PHÍ VỆ SINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 31/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2000/NQ.HĐND ngày 11/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2000;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBNDTP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh
- Sở, Ban, Ngành tỉnh
- UBMTTQ và các đoàn thể
- VKS, TAND tỉnh
- Chủ tịch UBNDTP.CT, TXVT, huyện
- Lưu (HC, NC-TH)
QĐ-UB0200720NV59

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2000
Ngày hiệu lực 24/07/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Cần Thơ
Người ký Lê Nam Giới
Ngày ban hành 24/07/2000
Ngày hiệu lực 24/07/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2000/QĐ-UB bãi bỏ 2144/QĐ.UBT.97 thu phí vệ sinh đô thị Cần Thơ