Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Huỷ bỏ Quy định Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 166/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 6587/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm quản lý vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

HUỶ BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VŨ KHÍ THÔ SƠ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/2004/QĐ-UB NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Công văn số 203-CV/CATP(PV11) ngày 10 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ khoản 2 Điều 12; khoản 1, 2 Điều 14; khoản 2 Điều 16 và Điều 18 của Quy định Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, Bộ TP (b/c);
- TVTU, TTHĐND TP (b/c);
- Đoàn ĐBQH TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Sở TP;
- Các PVP UBND TP;
- Lưu: VT, VX, TH, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2006/QĐ-UBND-ĐNg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2006
Ngày hiệu lực02/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Lược đồ Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2006/QĐ-UBND-ĐNg
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành23/05/2006
        Ngày hiệu lực02/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2006/QĐ-UBND-ĐNg Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hủy bỏ 166/2004/QĐ-UB