Quyết định 49/2008/QĐ-BTC

Quyết định 49/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 02/2008/QĐ-BTC về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2008/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2008/QĐ-BTC NGÀY 14/01/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÀ THANH TRA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
 Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định tại mục 12, phần I, Quyết định số 02/2008/QĐ/ BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

Cơ quan đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Kiểm toán NN
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP)
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB(5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực08/08/2008
Ngày công báo24/07/2008
Số công báoTừ số 419 đến số 420
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 49/2008/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 49/2008/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu49/2008/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Công Nghiệp
     Ngày ban hành08/07/2008
     Ngày hiệu lực08/08/2008
     Ngày công báo24/07/2008
     Số công báoTừ số 419 đến số 420
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 49/2008/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2008/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước

         • 08/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực