Quyết định 49/2008/QĐ-BYT

Quyết định 49/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế đã được thay thế bởi Quyết định 4063/QĐ-BYT quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu và được áp dụng kể từ ngày 22/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Y Dược cổ truyền là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền; kết hợp y, dược cổ truyền với y, dược hiện đại trong phạm vi cả nước.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về công tác kế thừa, bảo tồn, phát huy, phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực y, dược cổ truyền trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

4. Làm đầu mối xây dựng danh mục dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong danh mục thuốc chủ yếu và danh mục thuốc thiết yếu; tham gia xây dựng danh mục trang thiết bị y tế đặc thù trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

5. Làm đầu mối thẩm định quy trình sản xuất và tác dụng dược lý của dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu để Bộ Y tế có cơ sở cấp số đăng ký cho sản xuất hoặc xuất nhập khẩu.

6. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Dựơc xác định nhu cầu và xây dựng đề án phát triển dược liệu; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức cung ứng và sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu bảo đảm chất lượng trong các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền trình cấp có thẩm quyền ban hành; làm đầu mối thu nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng cấp, đình chỉ, thu hồi Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia với Vụ Khoa học - Đào tạo, Cục Quản lý Dược xây dựng trình Bộ trưởng ban hành quy định về việc thử thuốc trờn lõm sàng và tổ chức hướng dẫn thực hiện thử thuốc trên lâm sàng đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

9. Tham mưu cho Bộ trưởng thẩm định và giám sát nội dung thông tin quảng cáo về lĩnh vực y, dược cổ truyền.

10. Tham gia xây dựng hệ thống tổ chức quản lý y, dược cổ truyền và mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền từ trung ương đến cơ sở.

11. Tham gia với các đơn vị có liên quan tổng hợp nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, đào tạo liên tục cán bộ y, dược cổ truyền kể cả lương y, lương dược. Tham gia thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện thành lập các cơ sở đào tạo về y dược cổ truyền.

12. Quản lý, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động chuyên môn của các cơ sở y dược cổ truyền kể cả cơ sở công lập và ngoài công lập trong cả nước.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y dược cổ truyền.

14. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các Chương trình, dự án trong lĩnh vực y dược cổ truyền .

15. Tham gia với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Y Dược cổ truyền hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cỏc ụng bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục trưởng, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng của Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2008/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực17/02/2009
Ngày công báo02/02/2009
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2008/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực17/02/2009
        Ngày công báo02/02/2009
        Số công báoTừ số 107 đến số 108
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế