Quyết định 49/2008/QĐ-UBND

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP BẾN KHÁCH; ĐÓNG, MUA MỚI THUYỀN VẬN CHUYỂN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 230/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 567/CV.SGTVT-KHTH ngày 12/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ban Dân tộc; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP BẾN KHÁCH; ĐÓNG, MUA MỚI THUYỀN VẬN CHUYỂN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu và Đối tượng hỗ trợ.

1. Mục tiêu:

Đảm bảo an toàn cho vận tải hành khách ngang sông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

2. Đối tượng hỗ trợ:

UBND cấp xã (chủ đầu tư) đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách;

Các tổ chức, cá nhân đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

Các dự án đã được hưởng từ nguồn vốn ngân sách, các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn nước ngoài…. thì không được áp dụng Chính sách này.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Công tác kế hoạch đầu tư xây dựng:

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông phải có kế hoạch và nằm trong quy hoạch bến khách được duyệt. Hàng năm, UBND cấp huyện lập kế hoạch các danh mục đầu tư báo cáo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Huy động nguồn lực và Quản lý đầu tư:

1. Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng bến; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông, bao gồm:

a) Huy động ngày công, vật tư, vật liệu, nguồn vốn hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

c) Ngân sách xã.

2. Quản lý đầu tư:

Nguồn vốn hỗ trợ được quản lý theo sự phân cấp quản lý ngân sách của UBND tỉnh; Thủ tục quản lý và cấp phát thực hiện theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chấp hành đúng chính sách và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Chủ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách: UBND cấp xã.

Chủ đầu tư đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông: Tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh vận tải khách ngang sông.

Công tác khảo sát thiết kế, lập và quản lý dự án đầu tư, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ:

Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông theo giá trị xây lắp thực tế, nhưng không vượt quá số vốn đã phân bổ cho từng huyện theo kế hoạch từ đầu năm, với mức hỗ trợ như sau:

1. Đối với bến khách:

a) Đối với các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) đồng bằng:

Tỉnh hỗ trợ 30%; Huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là huyện) hỗ trợ 30%; Xã 40%.

b) Đối với các xã miền núi:

Thực hiện cho từng khu vực theo quy định hiện hành:

- Các xã khu vực III: Tỉnh hỗ trợ 80%; Huyện hỗ trợ 10%; Xã 10%.

- Các xã khu vực II: Tỉnh hỗ trợ 70%; Huyện hỗ trợ 20%; Xã 10%.

- Các xã khu vực I: Tỉnh hỗ trợ 50%; Huyện hỗ trợ 30%; Xã 20%.

2. Đối với đóng mới hoặc mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông:

- Tổ chức, cá nhân đầu tư đóng mới, mua mới thuyền để kinh doanh vận tải khách ngang sông được tỉnh hỗ tợ là 10 triệu đồng/ thuyền.

Điều 5. Điều kiện và phương thức hỗ trợ:

1. Điều kiện hỗ trợ:

a) Công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách:

- Tờ trình của UBND cấp huyện.

- Có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

- Có dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán và quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách phải đảm bảo các tiêu chuẩn về bến khách quy định tại Quyết định số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thuỷ nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa và Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

b) Đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông:

- Tờ trình của UBND cấp huyện, xã.

- Có chủ trương đầu tư của UBND huyện.

- Đảm bảo các điều kiện quy định tại Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Được cấp có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành và được UBND huyện xác nhận thuyền hoạt động tại bến đò mà địa phương quản lý.

2. Phương thức hỗ trợ:

Hỗ trợ bằng tiền (qua Ngân sách cấp hàng năm của UBND cấp huyện) theo mức quy định tại Điều 4 và được quyết định cụ thể đối với từng danh mục công trình.

Các địa phương có công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông sau khi hoàn thành, Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND cấp huyện kiểm tra xác nhận khối lượng, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6.

1. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện nội dung Quy định này, định kỳ hàng năm tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện của các địa phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trước khi kiểm tra yêu cầu các chủ đầu tư nộp đầy đủ các hồ sơ quy định tại Điều 5, chương II).

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã (các chủ đầu tư), các Ban quản lý dự án có công trình chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy định này.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định này, gây thất thoát trong công tác quản lý vốn đầu tư và xây dựng nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông, thì căn cứ tính chất, mức độ sai phạm phải đền bù thiệt hại, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, các cấp phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực08/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 49/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông

         • 29/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/09/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực