Quyết định 49/2012/QĐ-UBND

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 57/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2012-NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVII, kỳ họp thứ 6; Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu phí thoát nước, bảo vệ môi trường, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, như sau:

1. Tất cả các hộ thuộc các phường; các hộ thuộc các xã có sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch, phải nộp phí thoát nước theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, lộ trình thu phí cụ thể như sau:

1.1 Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 (Khi hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động) đến hết năm 2014: Thu bằng 50% chi phí vận hành bảo dưỡng. Mức phí phải nộp trong biểu sau:

Nhóm

Đối tượng thoát nước

Mức phí

(đ/m3)

1

Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng

1.500

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

1.500

3

Kinh doanh dịch vụ

2.300

4

Hoạt dộng sản xuất

3.000

1.2 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết năm 2017: Thu bằng 70% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử.

1.3 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi: Thu bằng 100% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử và các công trình xây dựng.

2. Các hộ còn lại thuộc các xã, không sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch phải nộp phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ. Mức phí phải nộp tính bằng 10% giá nước sạch bình quân tại thời điểm thu phí.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức thu phí thoát nước, quản lý sử dụng phí thu được theo Điều 58 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh hướng dẫn UBND các xã tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo khoản 2, Điều 1 Quyết định này, quản lý sử dụng phí thu được theo Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh khoá 17, kỳ họp thứ 6 và các các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể mức thu phí thoát nước tại mục 1.2, mục 1.3, khoản 1, Điều 1 Quyết định này, trình UBND tỉnh trong quý 4 năm 2014, để quyết định thu phí từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh, UBND các phường, xã thuộc thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c thành viên UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PVP.KTTH, CVP;
- Lưu: HCTC, KTTH, NNTN, CN. XDCB.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực11/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2012/QĐ-UBND thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh