Quyết định 49/2013/QĐ-UBND

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHƯNG KHÔNG YÊU CẦU PHẢI LẬP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 762/TTr-STTTT ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Quy định này quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Quy trình, thủ tục lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách thực hiện theo Quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và theo các quy định hiện hành.

2. Thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cấp tỉnh.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là cấp huyện) quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cấp huyện.

c) Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cấp xã.

3. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết

a) Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b) Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện là đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết do Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

c) Trường hợp đơn vị đầu mối cấp huyện không đủ điều kiện năng lực, có thể gửi Sở Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến thẩm định.

4. Trình tự thực hiện

a) Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, căn cứ văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy hoạch phát triển ngành, hoặc văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan nhà nước tiến hành xây dựng kế hoạch, lập khái toán và thuyết minh sơ bộ về nhu cầu đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án của năm sau, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chung của tỉnh và gửi Sở Tài chính để đăng ký vốn thực hiện trong năm sau.

b) Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, rà soát, thẩm tra về mục tiêu nội dung chuyên môn kỹ thuật đối với kế hoạch của các cơ quan để tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong năm sau trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Sau khi có quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành lập đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quy định này. Đơn vị sử dụng ngân sách tự tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết nếu có đủ năng lực hoặc có quyền thuê tư vấn lập.

5. Trách nhiệm thực hiện

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đoàn thể có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực25/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực25/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Đồng Nai

         • 15/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực