Quyết định 49/2015/QĐ-UBND

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định về mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2015/QĐ-UBND mức nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ MỨC NỘP TIỀN ĐỂ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2800/STC-GCS ngày 09/9/2015, kèm Báo cáo thẩm định số 1463/BC-STP ngày 07/9/2015 của S Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tchức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Điều 3. Mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bằng 70% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa (tính theo Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Toàn bộ số tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp 100% vào ngân sách cấp tỉnh.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về STài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính (để b/c);
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Bộ
Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TTr. Tnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Ban KTNS - HĐND tnh;
- S Tư pháp;
- Chánh, Phó VP/UB tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL2.
Gửi: VB giấy + Điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND mức nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2015/QĐ-UBND mức nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 49/2015/QĐ-UBND mức nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2015/QĐ-UBND mức nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hà Tĩnh

            • 25/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực