Quyết định 49/2015/QĐ-UBND

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/QĐ-UBND

Đà lạt, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ TIỀU CHÍ VỀ CÁNH ĐỒNG LỚN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số tiêu chí về cánh đồng lớn cho các đối tượng cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Quy mô diện tích của cánh đồng lớn:

a) Đối với cây chè có tổng diện tích tối thiểu 20 ha.

b) Đối với cây cà phê có tổng diện tích tối thiểu 50 ha.

c) Đối với cây lúa có tổng diện tích tối thiểu 20 ha.

d) Đối với cây rau có tổng diện tích tối thiểu 10 ha.

đ) Đối với cây hoa có tổng diện tích tối thiểu 05 ha.

Cây trồng được chọn sản phẩm hàng hóa chính xây dựng cánh đồng lớn chiếm ít nhất 80% diện tích trong tổng diện tích cánh đồng lớn; được sản xuất theo một quy trình kỹ thuật thống nhất.

2. Tiêu chí bắt buộc: Thực hiện theo quy định tại Tiết a, b, c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tiêu chí khuyến khích:

a) Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trên cánh đồng lớn.

b) Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại, các tổ chức trong vùng liên kết dồn điền, đổi thửa để hình thành cánh đồng lớn liền vùng, liền khoảnh có đủ diện tích tối thiểu theo quy định.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ tiêu chí về cánh đồng lớn được quy định tại Quyết định này phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như điều 4;
- Sở Tư pháp; Hội Nông dân tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2015
Ngày hiệu lực 04/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 24/06/2015
Ngày hiệu lực 04/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tiêu chí về cánh đồng lớn cho đối tượng cây trồng chủ lực Lâm Đồng

  • 24/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực