Quyết định 49/2016/QĐ-UBND

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An đã được thay thế bởi Quyết định 09/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô ô tô Long An và được áp dụng kể từ ngày 20/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2013 CỦA UBND TỈNH LONG AN VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, Ô TÔ VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại tờ trình số 22/TTr-CT ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

1. Bổ sung “PHN III - XE MÁY ĐIỆN” vào cuối Phụ lục số 1 “Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô” được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND, cụ thể, như sau:

 Đơn vị: Triệu đồng

TT

TÊN TÀI SẢN

GIÁ TRỊ MỚI (100%)

GHI CHÚ

 

PHN III - XE MÁY ĐIỆN

 

 

 

Xe máy điện các loại (không phân biệt xe nhập khẩu hay xe sản xuất, lp ráp trong nước)

5

Trường hợp giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá do UBND tỉnh quy định thì lấy theo giá hóa đơn

2. Bãi bỏ nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Cục trưng Cục Thuế ký quyết định bổ sung kịp thời vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ” tại đoạn thứ 2 khoản 7, Điều 2 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND.

Lý do: Nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2016.

Các quy định khác về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện thực hiện theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đi với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT. T
U, TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT. UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, THY.
LE PHI - XE MAY DIEN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành22/09/2016
       Ngày hiệu lực03/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An