Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND và 37/2016/QD-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND 37/2016/QD-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2013/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2016/QD-UBND DO UBND TỈNH BÌNH PHƯC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính ph ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 141/TTr-STP ngày 03/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các phòng, ban;
- Lưu: VT, NC
(N01-8/11).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2017/QĐ-UBND ngày
13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

S, Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do bãi bỏ

01

50/2013/QĐ-UBND

19/11/2013

Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Không phù hợp với khoản 4 Điều 5 Nghị định số 150/2016/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

02

37/2016/QĐ-UBND

05/9/2016

Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản QPPL do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành

Không phù hợp với khoản 2 Điều 8, Điều 127 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND 37/2016/QD-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND 37/2016/QD-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành13/11/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND 37/2016/QD-UBND Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND 37/2016/QD-UBND Bình Phước

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực