Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2017/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4074/TTr-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

Điều 2. Mục tiêu quản lý

Phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND cấp huyện.

Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện để thống nhất quản lý, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình phù hợp với điều kiện của địa phương.

Chương II

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

Điều 3. Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

2. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị (không bao gồm công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) trừ các công trình đã được phân cấp ở Điều 5 của Quy định này. Nội dung quản lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân công thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

d) Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

3. Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

1. Sở Giao thông vận tải quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình giao thông trừ các công trình giao thông đã được Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân cấp ở Điều 5 của Quy định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ các công trình đã được phân cấp ở Điều 5 của Quy định này.

3. Sở Công Thương quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp đã được Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân cấp ở Điều 5 của Quy định này.

4. Nội dung quản lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân công thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

d) Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

e) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 5. Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình do mình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; cấp phép xây dựng và các công trình khác trong khu công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế trừ các công trình phân cấp ở Khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình do mình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; cấp phép xây dựng.

3. Nội dung quản lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

d) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực24/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực24/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Quảng Bình

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực