Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về quy định nội dung cụ thể Nghị định 01/2017/NĐ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ NGHỊ ĐỊNH SỐ: 01/2017/NĐ-CP NGÀY 16/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số: 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 335/TTr-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định một số nội dung cụ thể Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số: 28/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 16/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về: Điều kiện được tách thửa đối với đất nông nghiệp; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 36 Điều 2 Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số: 28/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Những nội dung không nêu tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện được tách thửa đối với đất nông nghiệp

1. Điều kiện thực hiện việc tách thửa:

Thửa đất tách thửa phải đáp ứng điều kiện có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; người sử dụng thửa đất đó không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo đáp ứng yêu cầu về diện tích tách thửa quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Các trường hợp không đủ điều kiện tách thửa:

a) Thửa đất xin tách thửa nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

c) Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án.

3. Diện tích để tách thửa đối với các loại đất nông nghiệp:

Diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu như sau:

a) Đất trồng lúa: 30,0m2.

b) Đất trồng cây hàng năm khác: 30,0m2.

c) Đất trồng cây lâu năm: 30,0m2.

d) Đất rừng sản xuất: 200,0m2.

đ) Đất nuôi trồng thủy sản: 100,0m2.

e) Đất nông nghiệp khác: 50,0m2.

4. Đối với thửa đất đa mục đích (đất nông nghiệp gắn liền với đất ở gồm đất ở + đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất ở + đất trồng cây lâu năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất nuôi trồng thủy sản, đất ở + đất nông nghiệp khác) thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định tại Điều 11 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng điều kiện tách thửa theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này.

5. Các trường hợp tách thửa không đảm bảo diện tích tối thiểu tại Khoản 3 Điều này, nhưng thực hiện đồng thời với việc hợp thửa khác mà diện tích sau khi hợp thửa đảm bảo điều kiện thì được thực hiện các thủ tục và xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Điều 4. Quy định về điều kiện góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

1. Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 34 Điều 2 của Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

2. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

3. Thửa đất để thực hiện việc góp quyền sử dụng đất không bị hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không có tranh chấp, phải trong thời hạn sử dụng đất;

4. Người thực hiện việc góp quyền sử dụng đất phải đảm bảo không vi phạm pháp luật về đất đai, không nợ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 5. Quy định về thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 36 Điều 2 của Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Đất đai đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 51 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 36 Điều 2 của Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP).

Trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra, công bố quyết định, kết luận thanh tra, mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tham gia trường hợp đối tượng thanh tra, kiểm tra không có sự hợp tác.

Căn cứ biên bản làm việc, kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc thu hồi đối với diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất.

2. Về quản lý quỹ đất sau thu hồi.

Việc thu hồi đối với diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề tiếp nhận, quản lý và xây dựng phương án sử dụng.

Điều 6. Về việc ủy quyền cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy Chứng nhận và sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận quy định tại Khoản 1, Điều 37 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn phòng Đăng ký đất đai chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận hoặc đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trước Quy định này có hiệu lực thi hành, mà chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, nếu phù hợp với Quy định này thì Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, tiếp tục giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh bất cập, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm phản ánh đầy đủ, kịp thời nội dung thông tin về bất cập, vướng mắc đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu49/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
      Người kýLý Thái Hải
      Ngày ban hành28/12/2017
      Ngày hiệu lực08/01/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBất động sản
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn