Quyết định 49/2018/QĐ-UBND

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 12/2015/CT-UBND NGÀY 17/8/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐƯỢC VẬN ĐỘNG THU TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34//2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3732/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 12/2015/CT-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Không phù hợp theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐ VP, các Phòng, TT.TH-CB;
- Lưu: VT(Nga.QĐ69.12.11.18).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực29/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành19/11/2018
       Ngày hiệu lực29/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND Bình Phước

          • 19/11/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực