Quyết định 49/2018/QĐ-UBND

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế đã được thay thế bởi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập Huế và được áp dụng kể từ ngày 25/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2018/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2018 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2114/SGD&ĐT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019 như sau:

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018, thay thế Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu49/2018/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
      Người kýPhan Ngọc Thọ
      Ngày ban hành07/09/2018
      Ngày hiệu lực20/09/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2019
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2018/QĐ-UBND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Huế