Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 11 QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:

“1. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Văn bản do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chủ trì soạn thảo, thủ trưởng cơ quan chuyên môn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, hình thức văn bản; ký nháy vào cuối nội dung dự thảo văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ký nháy vào vị trí cuối cùng ở “Nơi nhận” trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VP UBND t
nh: LĐVP, CV, Cổng TTĐT tnh; (bản đt)
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành22/11/2019
       Ngày hiệu lực02/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực