Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 30/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2015/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀCẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định s 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thtổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 487/TTr-SNV ngày ngày 19 tháng 9 năm 2019 và đề nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 109/TTr-SNN&PTNT ngày 21 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:

a) Văn phòng (thực hiện cả nhiệm vụ pháp chế);

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính (trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch và Phòng Tài chính - Kế toán);

d) Phòng Tổ chức cán bộ;

đ) Phòng Quản lý xây dựng công trình.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tchức, nhiệm vụ, quyn hạn được giao; Sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2019

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ; (b/c)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
(b/c)
- TTTU, TTH
ĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
(b/c)
- UBMTTQ t
nh và các Đoàn thể ca tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Như Điều 3 (t/h);
- Website Chính phủ;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học - Công báo t
nh;
- Đài PT-TH, Báo VP;
Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành17/10/2019
       Ngày hiệu lực29/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc

           • 17/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực