Quyết định 49/QĐ-TTg

Quyết định 49/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1980 VỀ KHÍA CẠNH DÂN SỰ CỦA HÀNH VI BẮT CÓC TRẺ EM QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, NC, KGVX;
- Lưu: VT, PL(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

CHUẨN BỊ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1980 VỀ KHÍA CẠNH DÂN SỰ CỦA HÀNH VI BẮT CÓC TRẺ EM QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số
49/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Xác định rõ nội dung, lộ trình gia nhập và chuẩn bị cho việc thực hiện Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế (Công ước); tạo sự nhận thức thống nhất và sự chủ động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia nhập Công ước.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp; phù hợp và khả thi với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam.

- Xác định rõ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc gia nhập Công ước.

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung công ước và nâng cao năng lực, cho các cơ quan giải quyết các vụ việc liên quan bảo đảm quyền nuôi dưỡng, quyền thăm nom hợp pháp của cha mẹ đối với trẻ.

- Bước đầu nghiên cứu tạo cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật trong nước về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em phù hợp với những quy định của Công ước.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Bộ Tư pháp - Cơ quan Trung ương của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất gia nhập và chuẩn bị cho việc thực thi Công ước.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc.

III. ĐỐI TƯỢNG

Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất gia nhập và chuẩn bị cho việc thực thi Công ước.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CƠ QUAN THAM GIA THỰC HIỆN

1. Thực hiện rà soát pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em

a) Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ước với quy định của pháp luật Việt Nam và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

- Cơ quan chủ trì tổng hợp: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo trong các lĩnh vực cụ thể được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao;

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ước với quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó nêu rõ nội dung và danh mục văn bản pháp luật rà soát, đánh giá và kiến nghị các nội dung cụ thể cn sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đđưa vào hồ sơ trình gia nhập Công ước.

b) Rà soát các quy định của Công ước với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên:

- Cơ quan chủ trì tổng hợp: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo trong các lĩnh vực cụ thể được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo đánh giá sự tương thích của Công ước với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên để đưa vào hồ sơ trình gia nhập Công ước.

2. Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia thành viên trong gia nhập, thực thi Công ước

Xây dựng Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về gia nhập và thực thi Công ước:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong quá trình gia nhập và thực thi Công ước đưa vào hồ sơ trình về việc gia nhập Công ước.

3. Đánh giá thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước

a) Nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom đối với trẻ tại Việt Nam liên quan nội dung của Công ước:

- Cơ quan chủ trì tng hợp: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo trong các lĩnh vực cụ thể được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực tiễn giải quyết các vụ việc về đảm bảo quyền nuôi dưỡng, thăm nom của cha mẹ đối với trẻ liên quan đến nội dung của Công ước đưa vào hồ sơ trình gia nhập Công ước.

b) Nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác động khác của việc gia nhập Công ước:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện: 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác động khác của việc gia nhập Công ước để đưa vào hồ sơ trình gia nhập Công ước.

4. Nghiên cứu cơ chế kiện toàn tổ chức, tăng cưng năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan ở các cấp

a) Nghiên cứu, xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khía cạnh dân sự vụ việc bắt cóc trẻ em gắn với chức năng, nhiệm vụ đầu mối quốc gia trong Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các vụ việc bắt cóc trẻ em theo khía cạnh dân sự đưa vào hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

b) Tham gia vào các phiên họp, hội nghị, chương trình đào tạo, tập huấn (nếu có) của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế có nội dung liên quan đến Công ước:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan và tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và theo yêu cầu thực tế công việc;

- Kết quả đầu ra: Cán bộ, công chức, người có liên quan, chuyên gia tiếp thu và áp dụng được những kiến thức, kinh nghiệm tốt của các nước; báo cáo kết quả phiên họp, tài liệu về kinh nghiệm của các quốc gia thành viên Công ước được phổ biến rộng rãi.

5. Nâng cao nhận thức về Công ước

a) Xây dựng tài liệu giới thiệu về Công ước:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Kết quả đầu ra: Tài liệu giới thiệu về Công ước;

- Thời gian thực hiện: 2018-2019;

b) Phổ biến, giới thiệu về Công ước cho các đối tượng có liên quan:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ 2019 - 2021;

- Kết quả đầu ra: Tổ chức, cá nhân có liên quan nhận thức, nắm bắt được về nội dung Công ước.

c) Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, người có liên quan, cơ quan, tổ chức thực thi về Công ước gắn với các nội dung khác về tư pháp quốc tế và các Công ước có liên quan trong khuôn khHội nghị La Hay về tư pháp quốc tế:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân ti cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ 2019 - 2021;

- Kết quả đầu ra: Cán bộ, công chức, người có liên quan và các cơ quan, tổ chức liên quan được tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo hiểu và nắm vững về nội dung và yêu cầu của Công ước để chủ động triển khai thực hiện Công ước sau khi gia nhập.

6. Đề xuất gia nhập Công ước

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện: 2021;

- Kết quả: Báo cáo nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước trình Chính phủ về việc gia nhập Công ước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm 2021.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch một cách đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số: 49/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình hoặc ban hành

Ghi chú

1

Thực hiện rà soát pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em

1.1.

Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ước với quy định của pháp luật Việt Nam

Rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa quy định của nội dung Công ước với quy định pháp luật về đảm bảo quyền trẻ em phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

2018 - 2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa các quy định pháp luật tố tụng giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom của cha mẹ đối với trẻ liên quan đến nội dung của Công ước với pháp luật Việt Nam thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

 

2018 -2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Rà soát các quy định pháp luật tố tụng giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom của cha mẹ đối với trẻ liên quan đến nội dung của Công ước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

2018-2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Rà soát các quy định pháp luật về đảm bảo quyền của phụ nữ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ phù hợp với Công ước và thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

2018-2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Rà soát các quy định pháp luật về đảm bảo quyền của cha mẹ và trẻ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ phù hợp với Công ước và thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an

Bộ Công an

 

2018 -2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

1.2

Xây dựng báo cáo đánh giá sự tương thích của Công ước với các điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên

Rà soát, đánh giá sự tương thích của các quy định của Công ước với các điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên

Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp

Bộ Ngoại giao - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2020

 

Rà soát, đánh giá sự tương thích của các quy định của Công ước với các điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên về đảm bảo quyền được nuôi dưỡng và được cha mẹ thăm nom của trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

2018-2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

1.3.

Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ước với pháp luật Việt Nam và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Tổng hợp từ các báo cáo cụ thể của các bộ, ngành liên quan

Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2020

 

2

Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia thành viên trong gia nhập, thực thi Công ước

 

Xây dựng báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về gia nhập và thực thi Công ước

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về gia nhập và thực thi Công ước

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2018-2020

 

3

Đánh giá thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước

3.1

Xây dựng Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước

Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực tiễn xét xử các vụ việc về đảm bảo quyền nuôi dưỡng, thăm nom của cha mẹ đối với trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước.

Tòa án nhân dân tối cao

 

2018-2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực tiễn tham gia xét xử các vụ việc về dân sự nhằm đảm bảo quyền nuôi dưỡng, thăm nom của cha mẹ đối với trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

2018-2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực tiễn quản lý nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp về bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung Công ước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

2018 - 2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực tiễn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Bộ Công an phụ trách bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung Công ước

Bộ Công an

 

2018 - 2019

Gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin cho phù hợp.

Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam liên quan đến nội dung của Công ước

Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp

Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2020

 

3.2

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động về chính trị, kinh tế - xã hội và các tác động khác khi gia nhập Công ước.

Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động về chính trị, kinh tế - xã hội và các tác động khác khi gia nhập Công ước đưa vào hồ sơ trình gia nhập Công ước.

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2020

 

4

Nghiên cứu cơ chế kiện toàn tổ chức, tăng cưng năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan ở các cấp

4.1

Xây dựng báo cáo nghiên cứu, xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khía cạnh dân sự vụ việc bắt cóc trẻ em gắn với chức năng, nhiệm vụ đầu mối quốc gia trong Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng báo cáo xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khía cnh dân sự vụ việc bắt cóc trẻ em gắn với chức năng, nhiệm vụ đầu mối quốc gia trong Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2018-2020

 

4.2

Tham gia vào các phiên họp, hội nghị, chương trình đào tạo, tập huấn (nếu có) của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế có nội dung liên quan đến Công ước

Cử người tham gia vào các phiên họp, hội nghị của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế có nội dung liên quan đến Công ước

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan và tổ chức liên quan

Hàng năm

 

5

Nâng cao nhận thức về Công ước

5.1

Xây dựng tài liệu giới thiệu về Công ước

Nghiên cứu xây dựng tài liệu giới thiệu về Cống ước

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2018 - 2019

 

5.2

Phổ biến, giới thiệu về Công ước cho các đối tượng có liên quan

Phổ biến về các nội dung của Công ước cho các đối tượng liên quan

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hàng năm (từ 2019 - 2021)

 

5.3

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, người có liên quan, cơ quan, tổ chức thực thi về Công ước gắn với nội dung khác về tư pháp quốc tế và các Công ước có liên quan trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, hội: thảo nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người có liên quan và cơ quan liên quan về Công ước

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hàng năm (từ 2019 - 2021)

 

6

Đề xuất gia nhập Công ước

 

Xây dựng Báo cáo nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước

Nghiên cứu xây dựng Báo cáo nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2021

 

7

Báo cáo tổng kết

 

Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2021

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay

           • 11/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực