Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2007 về Quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 287/QĐ-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2015 và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP TỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 808/SNV ngày 20 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CPVP, các P. N/cứu, HCTC;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP TỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính sau đây:

1. Văn phòng UBND và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện);

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

Đối với các huyện: Lý Sơn, Tây Trà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà và các xã trực thuộc mà chưa thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nếu số lượng giao dịch công việc của tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính ít, Chủ tịch UBND các huyện đề nghị UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 2. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đó.

2. Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian;

2. Tạo được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân; giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân; chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan trong cơ quan, giữa các cơ quan hành chính cùng cấp hoặc giữa cơ quan hành chính cấp dưới và cấp trên để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân là trách nhiệm của cơ quan thực hiện áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Điều 5. Phạm vi áp dụng

1. Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan quy định tại Điều 1 Quy định này. Trường hợp cơ quan đã áp dụng cơ chế một cửa mà có những lĩnh vực công việc hiện nay chưa thực hiện cơ chế một cửa thì tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực công việc đó.

2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết một số lĩnh vực công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan quy định tại Điều 1 Quy định này.

Các cơ quan hành chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình mà đề xuất những lĩnh vực cụ thể để áp dụng cơ chế một cửa liên thông. Những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân như: phê duyệt các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; xét duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giải quyết chính sách xã hội... nhất thiết phải thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 6. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm:

1. Xây dựng Đề án áp dụng cơ chế một cửa (đối với các cơ quan chưa áp dụng cơ chế một cửa); phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; cụ thể:

- Đề án một cửa của UBND cấp xã, Đề án một cửa liên thông của UBND cấp xã liên quan đến cơ quan chuyên môn cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt;

- Đề án một cửa của cấp huyện và Văn phòng UBND, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Đề án một cửa liên thông giữa cấp huyện với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Đề án một cửa liên thông giữa các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh với nhau do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với tổ chức, công dân làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Ban hành Quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận trong cơ quan có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Xây dựng quy trình, quy chế phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp, giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trình cấp có thẩm quyền ban hành để làm căn cứ thực hiện cơ chế một cửa liên thông (nếu lĩnh vực giải quyết liên quan đến cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành; nếu liên quan giữa UBND cấp xã, UBND cấp huyện với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và giữa các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh với nhau thì do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành).

4. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

5. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

7. Sắp xếp, bố trí phòng làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định tại Điều 12 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công công chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhằm đáp ứng yêu cầu áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan.

9. Định kỳ báo cáo kết quả áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cho UBND tỉnh, kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 7. Vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Đối với cơ chế một cửa:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng cơ quan; riêng đối với Văn phòng UBND tỉnh thì đặt tại phòng Tổ chức - Hành chính và chịu sự quản lý toàn diện của Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp huyện đặt tại Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã đặt tại trụ sở UBND cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách.

2. Đối với cơ chế một cửa liên thông:

Cơ quan nào là đầu mối tiếp nhận hồ sơ ban đầu để giải quyết cho tổ chức, cá nhân thì việc tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đó. Cơ quan nhận thực hiện nhiệm vụ liên thông cho tổ chức và cá nhân phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan cùng cấp hoặc có liên quan giữa các cấp hành chính để giải quyết và trả kết quả đúng quy định.

Điều 8. Kinh phí triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí dịch vụ công khác được pháp luật thừa nhận.

Chương III

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 9. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan áp dụng cơ chế một cửa.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trong trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Trong trường hợp hồ sơ cần phải có thời gian nghiên cứu, thì viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày cho tổ chức, cá nhân đến để bổ sung, hoàn chỉnh.

c) Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận để giải quyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

d) Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chủ trì, phối hợp với bộ phận chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan áp dụng cơ chế một cửa liên thông.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trong trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Trong trường hợp hồ sơ cần phải có thời gian nghiên cứu, thì viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày cho tổ chức, cá nhân đến để bổ sung, hoàn chỉnh.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào tính chất công việc có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy trình sau:

a) Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả;

b) Trình lãnh đạo trực tiếp để giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền;

c) Trực tiếp liên hệ với các cơ quan, liên quan để giải quyết hồ sơ. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

d) Nhận kết quả, trả lại cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

1. Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cho các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Văn phòng UBND, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh quyết định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mức thu đối với khoản thu về phí, lệ phí trong các lĩnh vực được áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong danh mục thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh quyết định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng Đề án đầu tư phòng làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

5. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng đề án, quy trình, hồ sơ, thủ tục để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời gian triển khai thực hiện

1. Văn phòng UBND, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải xây dựng xong Đề án áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gửi Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trước ngày 30/9/2007.

2. Từ ngày 01/10/2007 đến 01/11/2007 Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định Đề án áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, trình UBND tỉnh, UBND cấp huyện quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

3. Từ ngày 01/12/2007 đến 31/12/2007 các cơ quan áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình, quy chế phối hợp... trình cấp có thẩm quyền ban hành và hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tổ chức triển khai thực hiện bắt đầu kể từ ngày 01/01/2008.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quy định này.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 15. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2007
Ngày hiệu lực29/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành29/08/2007
        Ngày hiệu lực29/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-UBND cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại Quảng Ngãi