Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-UBND hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè bao gồm:

- Tập hệ thống hóa văn bản;

- Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa;

- Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần;

- Danh mục văn bản còn hiệu lực;

- Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Điều 2. về trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện gửi đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành còn hiệu lực đến Trung tâm Công báo Thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Ben Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Văn bản gửi đăng công báo gồm 02 (hai) loại:

- Bản giấy 31 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành còn hiệu lực (Tập hệ thống hóa văn bản).

- Bản ghi điện tử của 31 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành còn hiệu lực. Bản ghi điện tử phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và được gửi đến hộp thư điện tử của Trung tâm Công báo Thành phố theo địa chỉ: [email protected].

2. Giao Phòng Nội vụ tổng hợp bản ghi điện tử 31 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (theo danh mục đính kèm) gửi Văn Phòng Ủy ban nhân dân Huyện để chuyển Trung tâm công báo Thành phố.

3. Giao Phòng Tư pháp đôn đốc các đơn vị gửi bản giấy và bản ghi điện tử 31 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè còn hiệu lực cho Trung tâm công báo Thành phố; báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện về tình hình thực hiện để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến

 

Mẫu số: 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01.

Quyết định

Số 155/2005/QĐ-UB 19/4/2005

Quyết định về ban hành Quy định về quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc UBND huyện Nhà Bè

Quy định không còn phù hợp Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010

01/01/2012

02.

Quyết định

Số 183/2005/QĐ- UB16/5/2005

Quyết định về ban hành Quy định trình tự thực hiện việc cấp giấy, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, chuyển mục đích quyền sử dụng đất theo cơ chế “một cửa” tại huyện Nhà Bè

Quy định không còn phù hợp Nghị định số 88/2009/ND-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

10/12/2009

03

Quyết định

Số 265/2006/QĐ-UBND6/15/2006

Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng nhân viên hợp đồng tại Ủy ban nhân dân Huyện

Quy định không còn phù hợp Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

04/8/2012

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01.

Quyết định

Số 628/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND huyện Nhà Bè về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

06/11/2010

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014.1

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01.

Quyết định

Số 155/2005/QĐ-UB 19/4/2005

Quyết định về ban hành Quy định về quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc UBND huyện Nhà Bè

Quy định không còn phù hợp Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010

01/01/2012

02.

Quyết định

Số 183/2005/QĐ-UB 16/5/2005

Quyết định về ban hành Quy định trình tự thực hiện việc cấp giấy, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, chuyển mục đích quyền sử dụng đất theo cơ chế “một cửa” tại huyện Nhà Bè

Quy định không còn phù hợp Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

10/12/2009

03

Quyết định

Số 265/2006/QĐ-UBND ngày 15/06/2006

Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng nhân viên hợp đồng tại Ủy ban nhân dân Huyện

Quy định không còn phù hợp Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

04/8/2012

04

Quyết định

Số 94/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng huyện Nhà Bè.

Đối tượng điều chỉnh không còn, bị bãi bỏ tại quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

15/11/2013

05

Quyết định

Số 95/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

Đối tượng điều chỉnh không còn, bị bãi bỏ tại quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

15/11/2013

06

Quyết định

Số 321/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 11/6/2008

15/11/2013 (ngày Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành)

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01.

Quyết định

Số 628/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương

 

 

 

Mẫu số: 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BAN HÀNH QUY ĐỊNH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

01

Quyết định

Quyết định số 262/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội bảo vệ cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện.

12/6/2006

 

02

Quyết định

Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

12/9/2007

 

03

Quyết định

Quyết định số 263/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

12/9/2007

 

04

Quyết định

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

22/01/2009

 

05

Quyết định

Quyết định số 136/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

16/4/2009

 

06

Quyết định

Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè

16/4/2009

 

07

Quyết định

Quyết định số 138/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè.

16/4/2009

 

08

Quyết định

Quyết định số 139/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè.

16/4/2009

 

09

Quyết định

Quyết định số 387/2009/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè

22/7/2009

 

10

Quyết định

Quyết định số 625/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè.

10/12/2009

 

11

Quyết định

Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Nhà Bè.

10/12/2009

 

12

Quyết định

Quyết định số 628/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

10/12/009

 

13

Quyết định

Quyết định số 650/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè.

06/01/2010

 

14

Quyết định

Quyết định số 384/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

06/5/2010

 

15

Quyết định

Quyết định số 421/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

17/5/2010

 

16

Quyết định

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

04/11/2010

 

17

Quyết định

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngay 20/12/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè

27/12/2010

 

18

Quyết định

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngay 08/3/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè

15/3/2011

 

19

Quyết định

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè.

15/3/2011

 

20

Quyết định

Quyết định số 280/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành quy định chế độ trợ cấp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Huyện.

15/3/2011

 

21

Quyết định

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Nhà Bè.

05/5/2011

 

22

Quyết định

Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND

Quyết định về ban hành Quy chế chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

 

23

Quyết định

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè.

23/01/2012

 

24

Quyết định

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè.

04/5/2012

 

25

Quyết định

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Nhà Bè.

26/6/2012

 

26

Quyết định

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền Thanh huyện Nhà Bè.

09/8/2012

 

27

Quyết định

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè.

31/10/2012

 

28

Quyết định

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhà Bè

22/7/2013

 

29

Quyết định

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013

Quyết định về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2011-2020

17/7/2013

 

II. LĨNH VỰC ĐÍNH CHÍNH SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

30

Quyết định

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về việc đính chính số văn bản quy phạm pháp luật.

05/5/2011

 

III. LĨNH VỰC BÃI BỎ VĂN BẢN

31

Quyết định

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Quyết định về bãi bỏ văn bản.

01/05/2013

 

Tổng số2: 31 văn bản

 

Mẫu số: 07

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung theo quy chế mẫu của Thành phố

UBND huyện

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đang thực hiện

2.

Quyết định

Số 625/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè.

Thay thế

Bổ sung nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do xuất hiện căn cứ pháp lý mới

UBND huyện

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đang thực hiện

3.

Quyết định

94/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng huyện Nhà Bè.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chính không còn. Văn bản không còn phù hợp với Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động ngành Xây dựng;bị bãi bỏ tại quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

UBND huyện

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

4.

Quyết định

95/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chính không còn. Văn bản không còn phù hợp với Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động ngành Xây dựng;bị bãi bỏ tại quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

UBND huyện

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

5.

Quyết định

321/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Công bố hết hiệu lực

Quy định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

6.

Quyết định

155/2005/QĐ-UB 19/4/2005

Quyết định về ban hành Quy định về quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc UBND huyện Nhà Bè

Bãi bỏ

Quy định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

7.

Quyết định

183/2005/QĐ-UB 16/5/2005

Quyết định về ban hành Quy định trình tự thực hiện việc cấp giấy, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, chuyển mục đích quyền sử dụng đất theo cơ chế “một cửa” tại huyện Nhà Bè

Bãi bỏ

Quy định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

8.

Quyết định

265/2006/QĐ-UBND 6/15/2006

Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng nhân viên hợp đồng tại Ủy ban nhân dân Huyện

Bãi bỏ

Quy định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Trước ngày 05/01/2014

Kết quả: đã thực hiện

 1 Trường hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố.

2 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

3 Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo 15/03/2014
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-UBND hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 49/QĐ-UBND hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo 15/03/2014
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-UBND hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-UBND hệ thống hóa văn bản do huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2014

 • 25/01/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực