Quyết định 4914/QĐ-UBND

Quyết định 4914/QĐ-UBND năm 2019 về bổ sung giá tính thuế Tài nguyên đối với tài nguyên là cát vàng sản xuất công nghiệp khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4914/QĐ-UBND 2019 tính thuế Tài nguyên cát vàng sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4914/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN LÀ CÁT VÀNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ các Luật: Luật Thuế tài nguyên năm 2009; Luật Quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012;

Căn c các Nghị định: S50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, b sung một s điu của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: S152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn v Thuế tài nguyên; số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính cht lý, hóa ging nhau;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4854/STC-QLGCS ngày 04/11/2019 (Gửi kèm Biên bản làm việc thống nhất của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Hoành Bồ và Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 24/9/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế Tài nguyên đối với loại tài nguyên là cát vàng khai thác trên địa bàn tỉnh đphục vụ sản xuất công nghiệp là 130.600 đng/m3.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh trong quá trình thi hành quyết định, kiểm tra, giám sát thực hiện kê khai, quyết toán thuế tài nguyên:

- Trường hợp giá bán loại tài nguyên nêu trên của các đơn vị sản xuất, chế biến có biến động lớn, có văn bản đề nghị điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên gửi Sở Tài chính đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh.

- Trường hợp có biến động lớn (tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa 150.000đ/m3 hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu 105.000đ/m3 của khung giá), có văn bản gửi STài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Trưng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ TNMT (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh
;
- CT, các PCT UBND tnh;
- V0, V1-V4, CN, TH;
- Lưu: VT, TM3.
10 bản, QĐ495

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(31/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4914/QĐ-UBND 2019 tính thuế Tài nguyên cát vàng sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4914/QĐ-UBND 2019 tính thuế Tài nguyên cát vàng sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4914/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýBùi Văn Khắng
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (31/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4914/QĐ-UBND 2019 tính thuế Tài nguyên cát vàng sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4914/QĐ-UBND 2019 tính thuế Tài nguyên cát vàng sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

            • 22/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực