Quyết định 4915/QĐ-UBND

Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4915/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4915/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 5198/STC-VP ngày 13/11/2019 v Báo cáo Thẩm tra số 1240/BC-VP ngày 18/11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Giao Giám đốc Sở Tài chính xây dựng quy trình nội bộ 03 TTHC mới ban hành gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh để xây dựng quy trình điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chnh ph (bản điện tử);
- Ch tịch UBND tnh (để b/c);
- Trung tâm PVHC công tnh;
- Cổng thông tin điện tử tnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Ha)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

(số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Quản lý Công sản

1

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

(BTC-THA-287440)

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sn công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phquy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sn được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2

Thtục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chm đắm, tài sn bị đánh rơi, b quên

(BTC-THA-287457)

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

3

Thủ tục thanh toán phần giá trị ca tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

(BTC-THA-287458)

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính ph quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4915/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4915/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4915/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4915/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4915/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4915/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4915/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4915/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa

            • 20/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực