Quyết định 492/QĐ-TĐC

Quyết định 492/QĐ-TĐC năm 2001 quy định về đào tạo kiểm định viên đo lường do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 492/QĐ-TĐC đào tạo kiểm định viên đo lường


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG”

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Nghị định 22/HĐBT ngày 08/02/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành theo Quyết định số 160/QĐ ngày 22/5/1984 của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường);

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL, Trưởng ban Tổ chức và Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đào tạo kiểm định viên đo lường”.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức và Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị được ủy quyền kiểm định nhà nước về đo lường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu TCCB, TTĐT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngọc Trân

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG
(Ban hành theo Quyết định số 492/QĐ-TĐC ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

1. Quy định chung

1.1. Văn bản này Quy định việc quản lý đào tạo Kiểm định viên đo lường (sau đây gọi tắt là kiểm định viên, viết tắt là KĐV).

1.2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục TCĐLCL) quản lý thống nhất việc đào tạo KĐV, bao gồm quản lý các chương trình, giáo trình, giảng viên và các đơn vị đào tạo KĐV.

1.3. Các đơn vị thực hiện việc đào tạo KĐV do Tổng cục TCĐLCL chỉ định trên cơ sở thỏa mãn các điều kiện quy định.

1.4. Tổng cục TCĐLCL ban hành danh mục các lĩnh vực đào tạo và các loại KĐV. Danh mục này được xây dựng phù hợp với danh mục phương tiện đo phải được kiểm định do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành (phụ lục 1).

2. Quản lý các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV

2.1. Biên soạn các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là trung tâm Đào tạo) chịu trách nhiệm tổ chức việc biên soạn các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV.

Chương trình đào tạo cho từng loại KĐV bao gồm: Nội dung đào tạo (phần lý thuyết và phần thực hành); thời gian đào tạo để đáp ứng cho phần lý thuyết, thực hành và thời gian kiểm tra; đối tượng đào tạo (trình độ tối thiểu của học viên).

Giáo trình đào tạo được biên soạn trên cơ sở các chương trình đào tạo bao gồm những nội dung cơ bản để trong thời gian đã quy định học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng để có thể tiến hành kiểm định từng lĩnh vực đo cụ thể.

2.2. Phê duyệt các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV

Tổng cục TCĐLCL phê duyệt các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV trên cơ sở đề nghị của Hội đồng chuyên gia. Thành phần và quy chế làm việc của Hội đồng chuyên gia do Tổng cục TCĐLCL quyết định, trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Đào tạo.

2.3. Trung tâm Đào tạo có trách nhiệm quản lý và phát hành các chương trình, giáo trình đào tạo KĐV sau khi được phê duyệt.

3. Quản lý các đơn vị đào tạo KĐV

3.1. Các đơn vị được chỉ định đào tạo KĐV phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.1.1. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thực hành đào tạo trong lĩnh vực xin được chỉ định.

3.1.2. Sử dụng các giảng viên được Tổng cục TCĐLCL công nhận.

3.2. Trách nhiệm của các đơn vị đào tạo KĐV:

3.2.1. Tiến hành đào tạo KĐV trong phạm vi được Tổng cục TCĐLCL chỉ định.

3.2.2. Tuân thủ chương trình và giáo trình đào tạo KĐV do Tổng cục TCĐLCL phê duyệt.

3.2.3. Lưu giữ một cách hệ thống hồ sơ các khóa đào tạo KĐV, bao gồm:

- Giấy mời hoặc giấy triệu tập, giấy thông báo về khóa đào tạo KĐV;

- Chương trình khóa đào tạo KĐV (phụ lục 2);

- Danh sách học viên tham dự (Họ tên, năm sinh, trình độ văn hóa, nơi công tác, địa chỉ liên hệ…) kèm theo đơn đăng ký tham dự;

- Kết quả kiểm tra, đánh giá (phụ lục 3);

- Phiếu đánh giá khóa đào tạo của học viên tham dự (đánh giá về mục tiêu khóa đào tạo, thời gian, giảng viên, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và thiết bị thực hành, việc tổ chức lớp…) và phiếu đánh giá tổng hợp khóa đào tạo.

Hồ sơ các khóa đào tạo KĐV phải lưu giữ trong thời gian quy định ít nhất là 5 năm.

3.2.4. Báo cáo đúng kỳ hạn về hoạt động đào tạo KĐV với Tổng cục TCĐLCL mỗi năm 1 lần (phụ lục 4).

3.2.5. Chấp hành sự kiểm tra giám sát, định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết) của Tổng cục TCĐLCL. Mọi sự vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể bị nhắc nhở, khiển trách hoặc đình chỉ việc đào tạo.

3.2. Thủ tục chỉ định các đơn vị đào tạo KĐV:

3.3.1. Các đơn vị có khả năng đào tạo KĐV gửi đăng ký (phụ lục 5) cho Tổng cục TCĐLCL thông qua Trung tâm Đào tạo.

3.3.2. Việc chỉ định các đơn vị đào tạo KĐV dựa trên cơ sở xem xét khả năng và đề nghị của Hội đồng phê duyệt. Thành phần và quy chế làm việc của Hội đồng phê duyệt do Tổng cục TCĐLCL quyết định, trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Đào tạo. Trong quá trình xem xét để chỉ định cho một đơn vị đào tạo KĐV, Hội đồng cũng đồng thời xem xét để đề nghị Tổng cục TCĐLCL công nhận những giảng viên đáp ứng các yêu cầu của mục 4 quy định này.

4. Yêu cầu đối với giảng viên

Giảng viên cho các khóa đào tạo KĐV phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực sẽ giảng dạy;

- Có khả năng sư phạm: diễn đạt và trình bày rõ ràng, mạch lạc.

5. Tiến hành đào tạo và cấp chứng chỉ

5.1. Trên cơ sở chương trình khóa đào tạo do Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, đơn vị đào tạo KĐV thực hiện việc đào tạo và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả.

5.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả:

5.2.1. Kết thúc khóa đào tạo, học viên phải tham dự phần kiểm tra lý thuyết và thực hành.

- Kiểm tra lý thuyết có thể sử dụng 1 hoặc kết hợp vài hình thức sau: viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

- Kiểm tra thực hành được tiến hành tại hiện trường dưới sự quan sát và hỏi đáp trực tiếp của cán bộ kiểm tra.

5.2.2. Hội đồng kiểm tra:

- Để đánh giá kết quả đào tạo, đơn vị đào tạo phải thành lập Hội đồng kiểm tra;

- Thành phần và quy chế làm việc Hội đồng kiểm tra do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định.

5.2.3. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được ghi thành biên bản.

5.3. Cấp giấy chứng nhận đào tạo Kiểm định viên:

5.3.1. Tổng cục TCĐLCL thống nhất hình thức giấy chứng nhận KĐV. Trung tâm Đào tạo TCĐLCL có trách nhiệm in ấn và cung cấp cho các đơn vị được chỉ định đào tạo KĐV.

5.3.2. Căn cứ vào kết quả kiểm tra và đánh giá chung, Thủ trưởng đơn vị đào tạo phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận đào tạo KĐV cho những học viên đạt yêu cầu. Mỗi Giấy chứng nhận đào tạo KĐV có số quản lý và được cập nhật trong sổ quản lý giấy chứng nhận đào tạo của đơn vị.

5.3.3. Nội dung, hình thức Giấy chứng nhận đào tạo KĐV đo lường (phụ lục 6).

 

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC LOẠI KIỂM ĐỊNH VIÊN

STT

Các loại kiểm định viên

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Lĩnh vực đo khối lượng

Kiểm định viên cân thông dụng

Kiểm định viên cân phân tích và cân kỹ thuật

Kiểm định viên cân ô tô

Kiểm định viên cân tàu hỏa

Kiểm định viên cân tự động kiểu băng tải

Kiểm định viên cân kiểm tra xe quá tải

Kiểm định viên cân chuẩn

Kiểm định viên quả cân cấp chính xác F1, F2, M1

Kiểm định viên quả cân cấp chính xác E2, E1

2

2.1

Lĩnh vực đo dung tích - lưu lượng

Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng (ca đong, bình đong, thùng đong, chum đong)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Kiểm định viên đồng hồ nước lạnh

Kiểm định viên cột đo nhiên liệu

Kiểm định viên đồng hồ xăng dầu

Kiểm định viên lưu lượng kế chất lỏng và lượng kế kiểu rô to

Kiểm định viên xitéc ô tô

3

3.1

3.2

Lĩnh vực đo áp suất

Kiểm định viên áp kế lò xo

Kiểm định viên huyết áp kế

4

4.1

Lĩnh vực đo lực

Kiểm định viên máy thử độ bền kéo nén

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Lĩnh vực đo điện - điện tử

Kiểm định viên công tơ điện

Kiểm định viên máy biến dòng và biến áp đo lường

Kiểm định viên máy đo điện trở cách điện và đo điện trở tiếp đất

Kiểm định viên máy đo điện tim và máy đo điện não

6

6.1

6.2

Lĩnh vực đo độ dài

Kiểm định viên phương tiện đo độ dài thông dụng (thước thương nghiệp, thước cuộn)

Kiểm định viên Taximet

7

7.1

7.2

Lĩnh vực đo nhiệt độ

Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh chất lỏng và nhiệt kế áp suất

Kiểm định viên nhiệt kế y học

8

8.1

8.2

Lĩnh vực đo hóa lý

Kiểm định viên máy đo độ ẩm hạt

Kiểm định viên máy đo pH

9

9.1

Lĩnh vực đo bức xạ

Kiểm định viên máy xạ trị Coban, máy X-quang và máy chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế

 

Phụ lục 2

(Tên tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN

1- Tên khóa đào tạo:

2- Thời gian:                                      Từ ngày               đến ngày

3- Địa điểm tổ chức:

4- Lịch học tập

STT

Nội dung

Thời gian

Giảng viên

Chú thích

1

Phần lý thuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phần thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiểm tra, đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày … tháng … năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 3

(Tên tổ chức)

KẾT QUẢ KIỂM TRA

1- Tên khóa đào tạo:

2- Thời gian:                                  Từ ngày               đến ngày

3- Kết quả kiểm tra:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Điểm kiểm tra

Đánh giá chung

Số đăng ký chứng chỉ

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GIẢNG VIÊN
(ký, ghi rõ và họ tên)

………., ngày … tháng … năm …..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

Phụ lục 4

(Tên tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm  

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Năm:

1- Tên đơn vị đào tạo KĐV đo lường:

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

Fax: ……………………………………………..E-mail:....................................................................

Quyết định chỉ định đơn vị đào tạo kiểm định viên đo lường số …, ngày …/…/...........

2- Tình hình thực hiện đào tạo

STT

Tên khóa đào tạo KĐV

Thời gian

Số học viên

Nơi đào tạo

Số học viên được cấp chứng chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Kiến nghị

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC
- Lưu ĐT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 5

(Tên tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm  

 

Kính gửi: Trung tâm Đào tạo - Tổng cục TCĐLCL

ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

1. Tên đơn vị xin chỉ định đào tạo KĐV đo lường:

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

Fax: ……………………………………………..E-mail:....................................................................

2. Tên bộ phận (của tổ chức) chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đào tạo:

Cán bộ phụ trách:

3. Đăng ký được chỉ định đào tạo KĐV

Stt

Phạm vi xin được chỉ định đào tạo

Ghi chú

 

Lĩnh vực đo

Các loại kiểm định viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danh sách giảng viên do đơn vị giới thiệu

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Thời gian công tác trong lĩnh vực đo lường

Công việc đang làm

Lĩnh vực đăng ký giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- TTĐT
- Lưu …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
(ký tên, đóng dấu)

 


Phụ lục 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO

KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

 

……..(tên đơn vị đào tạo) ………………………………………………………………… chứng nhận:

Ông (bà): ……………………….. (họ và tên) ………………………………………………………………….........................

Năm sinh:…........................………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …......................……………………………………………………………………………………………....

                Đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên đo lường (ghi rõ loại KĐV và các phương tiện đo tương ứng)

tại: ………………………………… (địa điểm, tổ chức lớp) ……………………….

                 thời gian:           từ …………..........…. đến …...................

kết quả: ……………….. (trung bình/khá/giỏi) ……………..

 

 

………, ngày … tháng … năm …….
(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)
(ký tên, đóng dấu)

 

Số ……………

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu492/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2001
Ngày hiệu lực30/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 492/QĐ-TĐC đào tạo kiểm định viên đo lường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 492/QĐ-TĐC đào tạo kiểm định viên đo lường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu492/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýPhạm Ngọc Trân
        Ngày ban hành30/10/2001
        Ngày hiệu lực30/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 492/QĐ-TĐC đào tạo kiểm định viên đo lường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 492/QĐ-TĐC đào tạo kiểm định viên đo lường

            • 30/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực