Quyết định 492/QĐ-UBND

Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 492/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giao thông Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét Tờ trình của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh được công bố tại Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh và Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải (kèm theo phụ lục danh mục bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành dùng chung của tỉnh (IOFFICE), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:492/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

02

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

03

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu492/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(03/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 492/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giao thông Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 492/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giao thông Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu492/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành27/03/2019
       Ngày hiệu lực27/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 tháng trước
       (03/04/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 492/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giao thông Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 492/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giao thông Trà Vinh

           • 27/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực