Quyết định 4922/QĐ-UBND

Quyết định 4922/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện chính sách kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn trục chính xã, đường xã loại A năm 2016 và 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4922/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG VÀ ĐƯỜNG GTNT TRỤC CHÍNH XÃ, ĐƯỜNG LOẠI A NĂM 2016 VÀ 2017, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (PHẦN KINH PHÍ HỖ TRỢ BẰNG TIỀN).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng Giao thông nông thôn đối với đường xã, đường trục chính xã thuộc Chương trình Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25/3/2016, Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 11/7/2016, Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 07/10/2016, Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí đối với đường GTNT trục chính xã, đường xã loại A năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 20/4/2017, Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 01/8/2017, Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện kiên cố kênh mương năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 724/TTr-STC ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện chính sách kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường xã loại A năm 2016 và 2017 trên địa bàn tỉnh (phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền), cụ thể như sau:

1. Kinh phí thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2016 (phần hỗ trợ bằng tiền), với số tiền là 43.578 triệu đồng, trong đó:

- Thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2016 (theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh), với số tiền là 29.214 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2016 (từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017), với số tiền là 14.364 triệu đồng.

2. Kinh phí hỗ trợ đối với đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2016 (theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh): 1.546 triệu đồng.

3. Kinh phí hỗ trợ đối với đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2017 (theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh): 122 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 17/2/2017, Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 07/3/2017, Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 09/3/2017, Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh và nguồn thu hồi vốn tại doanh nghiệp nhà nước đã nộp ngân sách tỉnh năm 2017.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KCH KÊNH MƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 4922/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện

Kế hoạch năm 2016

Đã hỗ trợ bằng tiền đợt 1 năm 2016

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền đợt này

Số lượng XM hỗ trợ theo Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh

Số lượng XM đã nhận đến 30/6/2017

Hỗ trợ bằng tiền theo thực tế nhận xi măng đến 30/6/2017

Tổng số

Bao gồm

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

9=7-8

Tổng cộng

18.826,14

14.016,35

47.116,63

3.539,00

43.578,00

29.214,00

14.364,00

1

Thành phố Quy Nhơn

1.614,50

816,65

1.491,16

 

1.491,16

337,00

1.154,16

2

Thị xã An Nhơn

4.946,60

4.099,35

16.022,00

 

16.022,00

16.022,00

 

3

Huyện Tuy Phước

2.014,72

1.268,40

3.001,00

 

3.001,00

3.001,00

 

4

Huyện Tây Sơn

1.811,60

1.653,85

6.898,95

 

6.898,95

2.287,00

4.611,95

5

Huyện Phù Cát

1.743,45

634,25

1.297,28

 

1.297,28

790,00

507,28

6

Huyện Phù Mỹ

1.521,90

1.398,25

2.912,45

 

2.912,45

821,00

2.091,45

7

Huyện Hoài Ân

1.276,21

1.266,25

6.859,05

 

6.859,05

5.758,00

1.101,05

8

Huyện Hoài Nhơn

2.649,00

1.913,05

6.641,15

3.352,00

3.289,15

-

3.289,15

9

Huyện Vân Canh

521,40

500,90

976,05

 

976,42

-

976,42

10

Huyện Vĩnh Thạnh

391,65

380,30

819,54

187,00

632,54

-

632,54

11

Huyện An Lão

335,10

85,10

198,00

 

198,00

198,00

 

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐƯỜNG GTNT TRỤC CHÍNH XÃ, ĐƯỜNG LOẠI A NĂM 2016, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 4922/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện

Theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của CT UBND tỉnh

Số lượng xi măng đã giao

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền đợt này

Hỗ trợ xi măng

Chiều dài

Hỗ trợ bằng tiền

Hỗ trợ xi măng

Chiều dài

Tổng cộng

2.328,660

10,585

2.117,00

1.698,25

7,73

1.546,00

1

Hoài Ân

57,200

0,260

52,000

-

-

-

 

Tuyến từ nhà ông Cường đến nhà ông Huyền

57,200

0,260

 

-

-

 

2

Hoài Nhơn

877,800

3,990

798,000

337,15

1,53

306,00

a

Mở mới tuyến từ ngã ba Cổng Chào đến sông Xưỡng

506,000

2,300

 

 

 

 

b

Tuyến đường từ vị trí quy hoạch khu hành chính xã lên giáp khu di tích lịch sử Cây số 7 Tài Lương - thôn Tài Lương 3

110,000

0,500

 

110,00

0,50

100,00

c

Mở mới Tuyến từ Cầu ông Rân - Cầu mương N1 đến Đường Tây tỉnh thôn Ngọc Sơn Bắc

261,800

1,190

 

227,15

1,03

206,00

3

Phù Mỹ

903,100

4,105

821,000

870,75

3,96

792,00

 

Tuyến Gò Bông Mỹ Tài - Mỹ Chánh Tây

903,100

4,105

 

870,75

3,96

792,00

4

Tây Sơn

412,900

1,88

376,00

412,85

1,88

376,00

a

Đường từ ao mai đến Suối Cát

220,000

1,00

200,000

220,00

1,00

200,00

b

Đường Bờ kè An Vinh 1

192,900

0,88

176,000

192,85

0,88

176,00

5

An Nhơn

77,660

0,360

72,000

77,50

0,35

72,00

a

Bê tông xi măng đường cầu Hòa Phong đi Nhơn Khánh

32,120

0,150

30,000

32,10

0,146

30,00

b

Đường Bê tông - Cầu Hòa Phong

45,540

0,210

42,000

45,40

0,207

42,00

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐƯỜNG GTNT TRỤC CHÍNH XÃ, ĐƯỜNG LOẠI A NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 4922/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện

Theo Quyết định số 3327/QĐ- UBND ngày 08/9/2017 của CT UBND tỉnh

Số lượng đã giao

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền đợt này

Hỗ trợ xi măng

Chiều dài

Tiền hỗ trợ

Chiều dài

Hỗ trợ xi măng

Tổng cộng

2.066,00

9,00

1.878,00

1,00

134,20

122,00

1

Hoài Ân

297,00

1,35

270,00

-

-

 

a

Tuyến từ UBND xã - nhà ông Hòe

220,00

1,00

 

-

-

 

b

Tuyến từ UBND xã - Bàu Sen

77,00

0,35

 

-

-

 

2

An Lão

1.634,60

7,43

1.486,00

-

-

 

a

Đường An Hòa- An Hảo Tây (giai đoạn 2) (hạng mục: Mặt đường BTXM)

864,60

3,93

 

-

-

 

b

Giao thông nông thôn (đoạn: Thôn 1 - thôn 3)

770,00

3,50

 

-

-

 

3

Tây Sơn

134,20

0,61

122,00

0,61

134,20

122,00

 

Từ đường bê tông đến cầu Suối Cát

134,20

0,61

 

0,61

134,20

122,00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4922/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4922/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định

            • 28/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực