Quyết định 4928/QĐ-UBND

Quyết định 4928/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sơ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 4928/QĐ-UBND thành lập trung tâm phòng chống HIVAIDS Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4928/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 6384/TTr-SYT ngày 14 tháng 9 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3627/TTr-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Trung tâm: đặt tại số 121 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố.

1. Chức năng:

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của Thành phố trình cấp có thẩm quyền, phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: tư vấn, xét nghiệm HIV, khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định pháp luật.

- Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS đối với các Trung tâm Y tế quận, huyện, cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực HIV/AIDS.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về HIV/AIDS.

- Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố khi được cấp thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn.

- Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố

1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố do Giám đốc quản lý, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Truyền thông và Can thiệp;

b) Khoa Giám sát;

c) Khoa Quản lý điều trị;

d) Khoa Xét nghiệm;

đ) Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất.

Điều 4. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc

1. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Ngoài nhân lực được giao, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố được ký hợp đồng lao động để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công việc theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng người làm việc tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong tổng số chỉ tiêu sự nghiệp của Sở Y tế.

Điều 5. Kinh phí hoạt động Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, bao gồm các nguồn sau: Ngân sách sự nghiệp y tế; ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thu phí theo quy định của pháp luật; viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố trong việc tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động có hiệu quả; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố phù hợp với quyết định này và các quy định có liên quan, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4928/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4928/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo15/11/2015
Số công báoSố 53
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4928/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4928/QĐ-UBND thành lập trung tâm phòng chống HIVAIDS Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4928/QĐ-UBND thành lập trung tâm phòng chống HIVAIDS Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4928/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo15/11/2015
        Số công báoSố 53
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4928/QĐ-UBND thành lập trung tâm phòng chống HIVAIDS Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4928/QĐ-UBND thành lập trung tâm phòng chống HIVAIDS Hồ Chí Minh 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực