Quyết định 4931/QĐ-UBND

Quyết định 4931/QĐ-UBND năm 2011 về thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình đã được thay thế bởi Quyết định 5194/QĐ-UBND 2013 thu nợ tiền sử dụng đất cá nhân được giao quyền sử dụng đất Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4931/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 31/5/2011;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố (trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 975/STC-GCS ngày 03/6/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất ở và cho nợ tiền sử dụng đất cụ thể như sau:

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% đã ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 (kể cả những trường hợp đã quá hạn trả nợ trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng): tính toán số tiền thu nợ theo 2 bước như sau:

a) Xác định số nợ bằng tiền: Căn cứ số lượng vàng của các hộ còn nợ tính đến thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007 và giá vàng 98% tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007 là 1.260.000 đồng/chỉ để xác định số tiền nợ tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007 (số tiền nợ = số lượng vàng còn nợ x giá vàng là 1.260.000 đồng/chỉ).

b) Nếu trả nợ trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì thu theo số tiền đã tính toán tại điểm a cộng thêm tiền lãi theo lãi suất 1%/tháng trên số tiền nợ tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến thời điểm thanh toán. Nếu trả nợ từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 trở về sau thì thu nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ do UBND thành phố quy định đối với phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất (số tiền phải nộp = phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất x đơn giá đất tại thời điểm trả nợ).

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% đã ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011:

a) Xác định số nợ bằng tiền: Quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ (tức là số tiền nợ gốc).

b) Nếu trả nợ trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì thu theo số tiền còn nợ cộng thêm tiền lãi theo lãi suất 1%/tháng trên số tiền nợ tính từ thời điểm ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất đến thời điểm thanh toán. Nếu trả nợ từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 trở về sau thì thu nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ do UBND thành phố quy định đối với phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất (số tiền phải nộp = phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất x đơn giá đất tại thời điểm trả nợ).

3. Đối với các hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 trở về sau:

a) Xác định số nợ bằng tiền:

- Đối với các trường hợp đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 đến trước ngày 15/6/2011: Quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ (tức là số tiền nợ gốc).

- Đối với các trường hợp được UBND thành phố cho nợ tiền sử dụng đất ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 trở về sau: Ghi nợ tiền sử dụng đất bằng tiền trên hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

b) Nếu trả nợ trong thời gian 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất thì thu theo số tiền còn nợ; Nếu trả nợ sau 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất thì thu nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ do UBND thành phố quy định đối với phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất (số tiền phải nộp = phần diện tích đất còn nợ tiền sử dụng đất x đơn giá đất tại thời điểm trả nợ).

4. Chính sách khuyến khích trả nợ sớm:

a) Các hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất (bao gồm trường hợp thanh toán hết nợ một lần hoặc thanh toán một phần số tiền còn nợ) từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 đến ngày 15 tháng 6 năm 2013 thì được giảm 10% trên số tiền thanh toán nợ.

b) Các hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 trở về sau: giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất phải nộp nếu nộp đủ tiền sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Các trường hợp đã thanh toán hết nợ trước ngày 15/6/2011 không áp dụng việc thu nợ tiền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Giao Sở Tài chính:

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu nợ tiền sử dụng đất theo đúng nội dung Điều 1, Điều 2 Quyết định này trước ngày 20/6/2011.

- Tổ chức họp với các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa đền bù, các Công ty có nhiệm vụ giao đất và thu tiền sử dụng đất để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

 - Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa đền bù, các Công ty có nhiệm vụ giao đất và thu tiền sử dụng đất:

- Triển khai, thông báo đến các hộ dân về chủ trương thu nợ tiền sử dụng đất tại Quyết định này.

- Thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất theo đúng nội dung Quyết định này và theo đúng hướng dẫn của Sở tài chính.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì báo cáo Sở tài chính tổng hợp trình UBND thành phố xem xét.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 và thay thế tất cả các văn bản của UBND thành phố đã ban hành liên quan đến chủ trương về việc quy nợ tiền sử dụng đất ra vàng và việc thu nợ, giảm nợ tiền sử dụng đất quy vàng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Giám đốc các Công ty, Trưởng ban các Ban Quản lý dự án, Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù có nhiệm vụ giao đất và thu tiền sử dụng đất; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các hộ dân nợ tiền sử dụng đất căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTTU, TT HĐND t/p (để b/c);
- CT, các PCT UBND t/p;
- Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng (để đưa tin);
- Trung tâm Truyền hình VN tại Đà Nẵng (để thông báo);
- Đài Phát thanh & Truyền hình ĐN (để thông báo);
- Các PCVP, CV VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, QL ĐTh, QLĐB>, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4931/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2011
Ngày hiệu lực15/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4931/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4931/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành14/06/2011
        Ngày hiệu lực15/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4931/QĐ-UBND thu nợ tiền sử dụng đất hộ gia đình