Quyết định 494/QĐ-UBND

Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương lập dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035

Nội dung toàn văn Quyết định 494/QĐ-UBND phát triển thủy sản Tuyên Quang 2016 2025 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2016-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét nội dung Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư số 170/BC-SKH ngày 15/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 337/TTr-SNN ngày 01/3/2016 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương lập dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035.

2. Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

5. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

6. Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

7. Mục tiêu quy hoạch: Phát triển thủy sản hiệu quả và bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển các loài thủy sản đặc sản thành vùng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng với cơ cấu sản phẩm hợp lý; nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước, chủ động sản xuất giống thủy sản đáp ứng nhu cầu trên địa bàn; bảo tồn, phát triển các loài cá bản địa đặc sản, quý hiếm của địa phương và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

8. Nội dung quy hoạch:

- Điều tra, phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng và lợi thế so sánh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; dự báo xu thế và những yêu cầu đặt ra cho phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh.

- Xác định mục tiêu, quy hoạch phát triển thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2035: Quy hoạch các loại hình mặt nước nuôi trồng thủy sản; Quy hoạch sản xuất, cung ứng giống; Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Phát triển hạ tầng nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ thủy sản.

- Xác định các chương trình, nguồn lực thực hiện quy hoạch, cơ chế, chính sách, khoa học công nghệ, dự án ưu tiên...và các hình thức tổ chức sản xuất, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch cho từng giai đoạn.

- Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch.

- Phân tích tổng hợp hiệu quả đầu tư thực hiện quy hoạch.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
(Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Chuyên viên: TL, NLN;
- Lưu: VT, (Hòa 30)

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 494/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu494/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 494/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 494/QĐ-UBND phát triển thủy sản Tuyên Quang 2016 2025 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 494/QĐ-UBND phát triển thủy sản Tuyên Quang 2016 2025 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu494/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 494/QĐ-UBND phát triển thủy sản Tuyên Quang 2016 2025 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 494/QĐ-UBND phát triển thủy sản Tuyên Quang 2016 2025 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực