Quyết định 495/QĐ-BXD

Quyết định 495/QĐ-BXD năm 2009 về Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2009 và các Quyết định về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 495/QĐ-BXD triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP phát triển nhà ở học sinh sinh viên cơ sở đào tạo công nhân lao động thu nhập thấp đô thị


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 495/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 20/4/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chớnh sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;
Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;
Căn cứ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê;
Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này.

Giao Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân;
- Như Điều 3;
- L­ưu: VP, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 20/4/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 65/2009/QĐ-TTG 66/2009/QĐ-TTG 67/2009/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 495 /QĐ-BXD ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tiếp theo, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình nhằm triển khai Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn (theo phân công tại Phụ lục số 01) để ban hành theo thẩm quyền, gồm:

a) Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, quản lý sử dụng, vận hành khai thác nhà ở cho sinh viên và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

b) Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, quản lý sử dụng, vận hành khai thác nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị.

c) Thông tư hướng dẫn việc quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp (bao gồm cả nội dung hướng dẫn tỷ lệ tiết kiệm khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm thiết bị đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên).

d) Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê đối với nhà ở sinh viên được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

e) Thông tư hướng dẫn các chi phí cấu thành trong giá bán, thuê, thuê mua do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhà ở công nhân các khu công nghiệp, nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

g) Thông tư hướng dẫn về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và tiên lượng các loại vật tư chủ yếu, suất đầu tư cho các loại nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thu nhập thấp.

2. Tổ chức hội thảo, tập huấn (phân công tại Phụ lục số 02)

a) Hội thảo về mẫu nhà, các loại vật liệu mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các công nghệ mới...nhằm giảm thời gian xây lắp và giá thành xây dựng;

b) Tổ chức tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc đầu tư xây dựng và quản lư sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thu nhập thấp;

c) Họp trực tuyến, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với một số địa phương;

3. Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn một số địa phương (Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chớ Minh, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Khánh Ḥa, Tỉnh Lâm Đồng ...) và Bộ Quốc pḥng hoàn thiện việc xõy dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên theo hướng tập trung, bố trí vốn khởi công trong tháng 6 năm 2009 và hoàn thiện việc xây dựng các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và dự án nhà ở thu nhập thấp trong giai đoạn 2009-2010.

Họp với một số Tổng công ty nhà nước để triển khai thực hiện đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và dự án nhà ở thu nhập thấp tại đô thị.

Làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước để phối hợp và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đă được Chính phủ giao trong Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP.

4. Tổ chức các Đoàn công tác đi hướng dẫn và đôn đốc các địa phương

a) Nhóm I: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Pḥng, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Thừa Thiên - Huế.

b) Nhóm II: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Khánh Ḥa, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Đắk lắk.

5. Tổ chức công tác thụng tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP của Chính phủ; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 65/2009/QĐ-TTg số 66/2009/QĐ-TTg số 67/2009/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6. Tổ chức thực hiện

a) Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong chương trình triển khai nhiệm vụ nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đó được phân công, các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để hoàn thành những nhiệm vụ đã được phân công (tại 03 Phụ lục kèm theo) nhằm thực hiện Chương trình này.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình này; báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện Chương trình hành động này theo định kỳ./.

 

PHỤ LỤC:

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 20/4/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 65/2009/QĐ-TTG 66/2009/QĐ-TTG 67/2009/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 495 /QĐ-BXD ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phụ lục số 01: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Stt

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì, tham gia soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

1

Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, quản lý sử dụng, vận hành khai thác nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Trước 15 tháng 6 năm 2009

2

Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, quản lý sử dụng, vận hành khai thác nhà ở thu nhập thấp.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Trước 15 tháng 6 năm 2009

3

Thụng tư hướng dẫn việc quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp (bao gồm cả nội dung hướng dẫn tỷ lệ tiết kiệm khi áp dụng h́nh thức chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm thiết bị đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên).

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng

Trước 15 tháng 6 năm 2009

4

Thông tư hướng dẫn giá thuê đối với nhà ở sinh viên được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Kế hoạch Tài chính

Trước 15 tháng 6 năm 2009

5

Thông tư hướng dẫn các chi phí cấu thành trong giá bán, thuê, thuê mua do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhà ở công nhân các khu công nghiệp, nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Kế hoạch Tài chính

Trước 15 tháng 6 năm 2009

6

Thông tư hướng dẫn về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và tiên lượng các loại vật tư chủ yếu, suất đầu tư cho các loại nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thu nhập thấp.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Viện Khoa học - công nghệ xây dựng, Viện Kiến trúc và Quy hoạch đô thị - nông thôn, Viện Kinh tế xây dựng

Trước 15 tháng 6 năm 2009

 

Phụ lục số 02: Phân công tổ chức hội thảo, tập huấn

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Hội thảo về mẫu nhà, các loại vật liệu mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các công nghệ mới...nhằm giảm thời gian xây lắp và giá thành xây dựng;

Viện Khoa học - công nghệ xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Kiến trúc -Quy hoạch, Viện Khoa học - công nghệ xây dựng, Viện Kiến trúc và Quy hoạch đô thị - nông thôn, Viện Kinh tế xây dựng

Trước ngày 15/6/2009

2

Họp trực tuyến, phổ biến rộng răi các nội dung của Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk lắk.

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trung tâm thông tin.

Ngày 20/5/2009

3

Tổ chức tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, công tác quản lư đầu tư xây dựng, quản lư sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thu nhập thấp;

Tổ công tác

Văn phòng Bộ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Các tỉnh phía bắc trước 20/ 6/2009;

Các tỉnh phía nam trước 30/6/2009.

 

Phụ lục số 03: Các nhiệm vụ khác

Stt

Nhiệm vụ

Chủ trì

Địa điểm

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP của Chính phủ; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 65/2009/QĐ-TTg số 66/2009/QĐ-TTg số 67/2009/QĐ-TTg.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

 

 

2

Làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước để phối hợp và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ

Tổ công tác

Tại trụ sở các Bộ, ngành

Trong tháng 5/2009

3

Họp với một số Tổng công ty nhà nước.

Tổ công tác

Tại trụ sở các đơn vị

Trong tháng 5/2009

4

Đôn đốc, hướng dẫn một số địa phương xây dựng Đề án, Dự án

Tổ công tác

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bộ Quốc phòng

Trước ngày 15/6/2009

5

Đôn đốc, kiểm tra các dự án cụ thể

Nhóm 1- Tổ công tác

Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.

Khi bắt đầu khởi công các dự án

 

 

Nhóm 2 - Tổ công tác

Đà Nẵng, TPHồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk lắk.

Khi bắt đầu khởi công các dự án

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 495/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu495/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 495/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 495/QĐ-BXD triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP phát triển nhà ở học sinh sinh viên cơ sở đào tạo công nhân lao động thu nhập thấp đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 495/QĐ-BXD triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP phát triển nhà ở học sinh sinh viên cơ sở đào tạo công nhân lao động thu nhập thấp đô thị
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu495/QĐ-BXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýCao Lại Quang
     Ngày ban hành08/05/2009
     Ngày hiệu lực08/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 495/QĐ-BXD triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP phát triển nhà ở học sinh sinh viên cơ sở đào tạo công nhân lao động thu nhập thấp đô thị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 495/QĐ-BXD triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP phát triển nhà ở học sinh sinh viên cơ sở đào tạo công nhân lao động thu nhập thấp đô thị

         • 08/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực