Quyết định 4969/QĐ-BYT

Quyết định 4969/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4969/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung kiểm tra, đánh giá

Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, bao gồm:

1. Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện;

2. Phần B: Đánh giá chất lượng bệnh viện; áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

3. Phần C: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; áp dụng theo mẫu phiếu số 1, 2, 3 và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng (ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế được áp dụng chung cho toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Vai trò hướng dẫn, đánh giá

1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

- Làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Làm đầu mối phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

- Chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và phúc tra kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý.

2. Giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

- Làm đầu mối kiểm tra, đánh giá chất lượng 03 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Y học cổ truyền trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam.

- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung đặc thù của y, dược cổ truyền cho các bệnh viện y, dược cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phúc tra trong trường hợp cần thiết.

3. Giao Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc và phối hợp, báo cáo đầy đủ cho Bộ Y tế quá trình triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá.

Điều 4. Thời gian kiểm tra, đánh giá

1. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá: trong tháng 11 năm 2017.

2. Cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá: từ 15/11/2017 đến 15/12/2017.

Điều 5. Công bố kết quả

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và các bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức phúc tra.

2. Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành xem xét, quyết định công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc đã được cơ quan quản lý trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá.

Điều 6. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
- CĐYTVN, BHXHVN, Tổng hội YHVN (để p/h);
- Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB, YDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4969/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4969/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4969/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4969/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh

         • 01/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực