Quyết định 497/QĐ-UBDT

Quyết định 497/QĐ-UBDT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ quét và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 497/QĐ-UBDT hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai kiểm tra tình hình Nghệ An Thanh Hóa 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ QUÉT VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi đồng bào thiệt hại do thiên tai, lũ quét tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. (có Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);
-
Văn phòng (HCQT, KT: 05b);
- UBND tnh Nghệ An, Thanh Hóa;
-
BDT tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, ĐPI (05b).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ QUÉT VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I; Báo cáo số 96/BC-BDT ngày 15/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Báo cáo số 104/BC-BDT ngày 16/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Vụ Địa phương I xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ quét và kiểm tra nắm tình hình địa bàn như sau:

1. Địa điểm, thời gian:

- Thời gian: từ ngày 21/9 đến 28/9 năm 2016.

- Địa điểm: Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

2. Nội dung:

Thăm hỏi gia đình thân nhân người bị nạn và các nạn nhân do thiên tai, lũ lụt và nắm tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn.

3. Thành phần:

Ông Mùa A Tủa, Vụ trưởng Vụ Địa Phương I - Trưởng đoàn và các chuyên viên Vụ Địa Phương I.

4. Kinh phí thực hiện: Nguồn chính trị phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

- Tỉnh Thanh Hóa: hỗ trợ 10 người chết và bị thương (có danh sách kèm theo)

2.000.000đ x 10 người = 20.000.000đ

- Tỉnh Nghệ An: (có danh sách kèm theo)

+ Hỗ trợ hộ người chết và bị thương

2.000.000 x 3 người = 6.000.000đ

+ Hỗ trợ gia đình bị sập, đổ nhà hoàn toàn

2.000.000đ x 10 hộ = 20.000.000đ

Tổng cộng số tiền: 46.000.000đ (Bn mươi sáu triệu đồng chẵn)

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Giao Vụ Địa Phương I phối hợp Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong Ủy ban Dân tộc chun bị các điu kiện cn thiết để phục vụ đoàn công tác thăm hỏi động viên đồng bào dân tộc.

5.2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc bố trí kinh phí, phương tiện đi lại phục vụ đoàn công tác.

5.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

DANH SÁCH

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO THIÊN TAI TẠI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ Tên

Địa chỉ

Số tiền
hỗ trợ

Ký nhận

1

Vi Văn Khoa

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

2

Lương Văn Thoại

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

3

Vi Thị Thong

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

4

Vi Thị Tin

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

5

Vị Thị Doan

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

6

Vi Thị Thay

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

7

Vi Thị Pheo

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

8

Vi Văn Ứ

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

9

Vi Thị Di

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

10

Hà Văn Đông

thôn Ching Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

 

 

Cộng

 

20.000.000đ

 

(Bng chữ: Hai mươi triệu đng chn)

 

DANH SÁCH

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ TRƯỜNG HỌC BỊ THIỆT HẠI, HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO THIÊN TAI TẠI TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ Tên/Đơn vị

Địa chỉ

Số tiền
hỗ trợ

Ký nhận

1

Vi Văn Hải

bản Liên Minh, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

2.000.000đ

 

2

Vi Văn Kinh

bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong

2.000.000đ

 

3

Lương Văn Thng

bản Na Ca, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

2.000.000đ

 

4

Trần Văn Tuấn

Bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

5

Vi Thị Thỉu

Bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

6

Vi Thị Xuân

Bản Hạt, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

7

Vi Thị Đường

Bản Hạt, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

8

Vi Văn Khốn

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

 

9

Vi Văn Minh

Bản Cha Lúm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

 

10

Kha Văn Lĩnh

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

 

11

Vi Văn Chóm

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

 

12

Kha Văn Mông

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

13

Lương Văn Cùng

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

 

 

Tổng:

 

26.000.000đ

 

(Bng chữ: hai mươi sáu triệu đng chn)

 

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Ngày 21/9/2016: Hà Nội - Tương Dương

Ngày 22/9/2016

Sáng

- Đi xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

- Đoàn công tác

 

Chiu

- Đi xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

 

Ngày 23/9/2016:

Sáng

Đi huyện Quế Phong

- Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

 

Chiu

Tặng Quà cho hộ gia đình xã Tri Lễ

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

 

Ngày 24/9/2016:

Sáng

Tng quà thăm hỏi hộ xã Mường Nọc

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

 

Chiu

Huyện Quỳ Châu

- Đoàn công tác

 

Ngày 25/9/2016:

Sáng

- Tặng quà thăm hỏi hộ xã Châu Nga huyện Quỳ Châu

- Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

 

Chiều

- V Ban Dân tộc Nghệ An

- Đoàn công tác, BDT

 

Ngày 26/9/2016

Sáng

Đến huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác

 

Chiu

Thăm hỏi tặng quà các hộ tại xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

 

Ngày 27/9/2016

Sáng

Thăm hỏi tặng quà cho các hộ xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

 

Chiều

Thăm hỏi tặng quà cho các hộ xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

 

Ngày 28/9/2016: Về Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu497/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 497/QĐ-UBDT hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai kiểm tra tình hình Nghệ An Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 497/QĐ-UBDT hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai kiểm tra tình hình Nghệ An Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu497/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 497/QĐ-UBDT hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai kiểm tra tình hình Nghệ An Thanh Hóa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 497/QĐ-UBDT hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai kiểm tra tình hình Nghệ An Thanh Hóa 2016

            • 20/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực