Quyết định 497/QĐ-UBND

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 497/QĐ-UBND 2018 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ, LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-STNMT ngày 09/01/2018 về việc đề nghị ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án giá đất quy định tại Bảng giá đất trong khu vực thu hồi đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất (hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1). UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm khảo sát, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về quyết định của mình; thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Trường hợp giá đất trong Bảng giá đất không phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất (hệ số điều chỉnh giá đất khác 1), UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu497/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2018
Ngày hiệu lực05/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 497/QĐ-UBND 2018 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 497/QĐ-UBND 2018 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu497/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành05/02/2018
        Ngày hiệu lực05/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 497/QĐ-UBND 2018 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 497/QĐ-UBND 2018 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường Thanh Hóa

            • 05/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực