Quyết định 4974/QĐ-UBND

Quyết định 4974/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quyết định 3384/QĐ-UBND về Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 3203/QĐ-UBND 2017 bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà thuế thu nhập cá nhân Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4974/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3384/QĐ-UBND NGÀY 21/7/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ, GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011;

Căn cThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013;

Xét đề nghcủa Sở Tài chính tại Tờ trình số 4890/TTr-STC-QLCS ngày 24/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Phụ lục 1 “Bảng giá xây dựng mới nhà ở” ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

- Mục I “Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có stầng” điều chỉnh, bổ sung Điểm 5 như sau: “26 tầng số tầng”.

- Bổ sung Mục II “Nhà ở riêng lẻ”: áp dụng giá xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên có kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ theo giá xây dựng mới nhà ở quy định tại Mc I, Phụ lục 1 Quyết định số 3384/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Mục III “Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc” bổ sung như sau: “Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại:

1. Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại 5 tầng.

2. Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại 8 tầng.

3. Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại 9 tng”.

- Mục “Ghi chú” bổ sung như sau: “Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.

Đối với các trường hợp phát sinh chưa có giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố và Quyết định này, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hp Cục Thuế thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ; Tài chính, Xây dựng;
-
Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP: Công, K, Huy; KT, XDGT, TNMT, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4974/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4974/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4974/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành02/10/2015
       Ngày hiệu lực02/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4974/QĐ-UBND bổ sung 3384/QĐ-UBND giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Hà Nội