Quyết định 498/QĐ-UBND

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 498/QĐ-UBND 2021 quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG NAM ĐỊNH THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Giao thông đường bộ ngày 13/12/2008; Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/06/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/06/2018 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Nam Định, về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 368/TTr-SGTVT ngày 02/3/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 649/TTr-SNV ngày 03/3/2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Như Điều 3;
- Website UBND tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP8
.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định, có chức năng thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý dự án công trình kết cấu hạ tầng giao thông bằng các nguồn vốn khác được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giao nhiệm vụ cho Sở làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư (nếu được giao); các dự án đảm bảo an toàn giao thông do UBND tỉnh giao; quản lý nguồn vốn bảo trì Trung ương, địa phương theo nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban, dự toán chi phí quản lý trình Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là Sở) phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai các thủ tục đầu tư, thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các dự án, công trình được giao làm Chủ đầu tư hay đại diện Chủ đầu tư.

4. Về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông nguồn vốn trung ương, địa phương:

- Thực hiện các quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác tuần kiểm theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Sở;

- Triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo quy định về pháp luật đấu thầu;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí sửa chữa, xây lắp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thuộc công trình giao thông;

- Thực hiện giám sát thi công công trình khi đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư (nếu được giao) theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

Cơ cấu tổ chức của Ban gồm Lãnh đạo Ban và viên chức, lao động hợp đồng của Ban theo quy định pháp luật. Không tổ chức các đơn vị thuộc Ban.

1. Lãnh đạo Ban: gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

- Phó Giám đốc Ban là người giúp Giám đốc Ban phụ trách một số lĩnh vực công tác khi được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2. Về số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc của Ban được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Ban được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định có trách nhiệm:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm việc của Ban.

- Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban; quyết định số lượng người làm việc của Ban, bảo đảm không được thấp hơn định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người làm việc của Ban, không làm tăng kinh phí chi đầu tư đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Ban, báo cáo Sở theo quy định.

- Bố trí, sắp xếp, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng của Ban phù hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 498/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu498/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2021
Ngày hiệu lực05/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(10/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 498/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 498/QĐ-UBND 2021 quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 498/QĐ-UBND 2021 quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu498/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành05/03/2021
        Ngày hiệu lực05/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (10/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 498/QĐ-UBND 2021 quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 498/QĐ-UBND 2021 quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định

              • 05/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực