Quyết định 4992/QĐ-UBND

Quyết định 4992/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4992/QĐ-UBND Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4992/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 3300/TTr-SCT ngày 22/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Truyền tải điện Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo xử lý vi phạm phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Cty truyền tải điện QG;
- VPUB: CVP, các PVP, TH, CT;
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 4992/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)

Điều 1. Quy định chung

Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là BCĐ Thành ph) thống nhất chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc Thành phố trong công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (sau đây viết tắt là HLBVATLĐCA) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của BCĐ Thành phố

1. Tham mưu giúp UBND Thành phố đề ra chủ trương, biện pháp để ngăn chặn và giải quyết tình trạng vi phạm HLBVATLĐCA nhm đảm bảo cp điện an toàn, liên tục cho thành phố Hà Nội.

2. Đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố các giải pháp để từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm HLBVATLĐCA tồn tại cũ và ngăn chặn, xử lý các vi phạm mới xảy ra tại địa phương.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn Thành phố.

4. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với các tổ chức và cá nhân không chấp hành hoặc có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành quyết định xử lý vi phạm HLBVATLĐCA của các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Thành phần BCĐ Thành phố, gồm:

Trưởng Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Xây dựng, Công an thành phố Hà Nội, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Truyền tải điện Hà Nội.

Thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo Tng Công ty Điện lực thành ph Hà Ni, Truyền tải điện Hà Nội.

Thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã.

Trường hợp cần thiết có thể bổ sung một số thành viên khác.

Điều 4. Trưởng BCĐ Thành phố có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của BCĐ Thành phố.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ Thành phố. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong BCĐ Thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3. Các văn bản do Trưởng BCĐ Thành phố ký, đóng dấu Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên BCĐ Thành phố

1. Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

a) Giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng Ban chỉ đạo giao.

b) Chủ trì các cuộc họp BCĐ Thành phố (khi Trưởng Ban chỉ đạo vắng mặt) để xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng HLBVATLĐCA, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện các kết luận của BCĐ Thành phố. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố tiến hành hp với UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành liên quan kiểm tra việc xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn.

c) Xây dựng Kế hoạch hoạt động của BCĐ Thành phố từng năm và giai đoạn 5 năm; lập dự toán kinh phí hoạt động và quản lý kinh phí theo quy định.

d) Tổng hợp các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất phương án báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời ngăn chặn các vi phạm mới và từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm cũ còn tồn đọng.

e) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA đúng quy định; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến HLBVATLĐCA theo thẩm quyền.

f) Phối hợp các cấp, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bằng hình thức in, phát tờ rơi và tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nhận thức tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

g) Phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của BCĐ Thành phố.

h) Thành lập và chỉ đạo Tổ công tác giúp việc BCĐ Thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đề xuất chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ Thành phố.

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung và tài liệu cho các kỳ họp của BCĐ Thành phố.

- Dự thảo các văn bản của BCĐ Thành phố.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo BCĐ Thành phố.

i) Đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố:

- Tổng hợp khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA.

- Xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng liên quan đến HLBVATLĐCA do thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định của nhà nước.

k) Các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký được đóng dấu Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

2. Thành viên là lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội.

a) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, lập biên bản và xử lý các công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA theo quy định.

b) Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đảm bảo đúng quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình trong hoặc gần HLBVATLĐCA phải thỏa thuận bằng văn bản với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình lưới điện và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình này.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sau cấp phép, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA.

3. Thành viên là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp các cấp, các ngành xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn theo quy định.

4. Thành viên là lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội.

a) Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi các đơn vị trực thuộc.

b) Chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an Thành phố phối hợp các Sở, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn theo quy định.

5. Thành viên là lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

a) Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy công trình lưới điện cao áp trong phạm vi các đơn vị trực thuộc.

b) Chỉ đạo các lực lượng thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn theo quy định.

6. Thành viên là lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Truyền tải điện Hà Nội.

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát các đường dây dẫn điện và trạm biến áp, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA; lập biên bản vi phạm, đề nghị xử lý vi phạm gửi đến cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

b) Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

c) Lập phương án cải tạo lưới điện theo Quy hoạch để khắc phục tình trạng vi phạm HLBVATLĐCA.

d) Kiểm tra, rà soát lưới điện thuộc đơn vị quản lý có kế hoạch tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 (sáu) tháng từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện.

e) Báo cáo tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm HLBVATLĐCA các sự cố lưới điện và tai nạn điện gửi Sở Công Thương - Thường trực BCĐ Thành phố định kỳ (quý, năm) và theo yêu cầu.

6. Thành viên là lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã.

a) Tham mưu giúp UBND các quận, huyện, thị xã thành lập và chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA cấp quận, huyện, thị xã; tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo.

b) Tuyên truyền rộng rãi về tầm quan trọng của lưới điện cao áp và các biện pháp bảo vệ công trình lưới điện cao áp; kiểm tra, xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA; đồng thời tổ chức quản lý, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố để phát sinh vi phạm trên địa bàn.

c) Chủ trì phối hợp các Đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện cao áp; rà soát, thống kê các công trình vi phạm an toàn lưới điện cao áp.

d) Xây dựng Kế hoạch từng năm và giai đoạn 5 năm giảm số vụ vi phạm theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, không để phát sinh vi phạm mới; lập dự toán kinh phí và quản lý kinh phí hoạt động theo quy định.

e) Chỉ đạo UBND cấp phường, xã, thị trấn phối hợp lực lượng Thanh tra xây dựng thực hiện công tác kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc kết luận xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

f) Kiểm tra, rà soát lưới điện, yêu cầu Chủ tài sản công trình lưới điện phải tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 (sáu) tháng từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện.

g) Ra quyết định xử lý vi phạm về HLBVATLĐCA và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

h) Báo cáo tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn gửi Sở Công Thương - Thường trực BCĐ Thành phố định kỳ (quý, năm) và theo yêu cầu.

7. Các thành viên BCĐ Thành phố khác.

a) Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tham gia xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA.

b) Tuyên truyền, phbiến các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Điều 6. Nguyên tắc làm việc của BCĐ Thành phố

1. Định kỳ một năm hai lần, BCĐ Thành phố hp để đánh giá kết quả hoạt động xử lý vi phạm HLBVATLĐCA. Tại kỳ họp cuối năm, BCĐ Thành phố kết hợp sơ kết 6 ( sáu) tháng cuối năm với tổng kết năm về tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn Thành phố.

2. BCĐ Thành phố hp thảo luận công khai dân chủ nội dung cuộc họp. Đối với những vấn đề phức tạp, còn có những ý kiến khác nhau, ý kiến Trưởng Ban chỉ đạo là kết luận của BCĐ Thành phố.

3. Thành viên BCĐ Thành phố có nhiệm vụ:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCĐ Thành phố; đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm HLBVATLĐCA.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ BCĐ Thành phố giao, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được áp dụng cho BCĐ Thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA thành phố Hà Nội.

2. Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hin chỉ đạo của BCĐ Thành phố, hướng dn đôn đc công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA theo thẩm quyền.

3. Các tổ chức, cá nhân liên quan tới công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4992/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4992/QĐ-UBND Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4992/QĐ-UBND Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Hà Nội 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4992/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4992/QĐ-UBND Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4992/QĐ-UBND Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Hà Nội 2015

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực