Quyết định 50/2000/QĐ-BCN

Quyết định 50/2000/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2000/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 10 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng  Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống  hoá văn bản quy phạm pháp luật;  
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do các Bộ, Tổng Cục tiền nhiệm và Bộ Công nghiệp ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Toà án NDTC,
- Viện Kiểm sát NDTC,
- Lưu VP, PC.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NĂNG LƯỢNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

TT     Hình thức văn bản                           Số, ký hiệu văn bản            Ngày, tháng, năm ban hành    Trích yếu nội dung văn bản

1       2                        3                            4                         5

1       Quyết định          36/NL-TC                 10/3/1987             Quy định  tên gọi của các CTy, đơn vị thuộc Bộ

2       Quyết định          63/NL-TC                 14/3/1987             Hợp nhất TT Thông tin và Dịch vụ KHKT Bộ Mỏ và Than cũ và Phòng Thông tin KHKT và Kinh tế thuộc Viện Năng lượng và Điện khí hóa của Bộ Điện lực thành TT Thông tin và Dịch vụ KHKT trực thuộc Bộ Năng lượng

3       Quyết định          60/NL-TCKT             19/3/1987             Quy định tỷ lệ mức trích nộp các quỹ XN của các CTy về Bộ

4       Quyết định          97/NL-TC                 30/3/1987             Quyết định tạm thời xét thưởng hàng tháng đối với CBCNV CQ Bộ

5       Quyết định          112/NL-TC               31/3/1987             Quyết định xét thưởng hàng quý đối với các Giám đốc CTy trực thuộc Bộ

6       Quyết định          113/NL-TC               31/3/1987             Quyết định tạm thời phân cấp thực hiện quyền tự chủ SXKD của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc Bộ NL

7       Quyết định          124/NL-TC               3/4/1987              Quyết định về một số chế độ với Giám đốc các CTy trực thuộc Bộ

8       Quyết định          163/NL-KHKT          11/4/1987             Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí Ban Chủ nhiệm chương trình NCKH 10.A, 12.A

9       Quyết định          324/NL-TCKT           27/5/1987             Quy định phí XK than cho CTy XNK Than và Cụng ứng vật tư là 1% doanh số bán than XK tính theo giá FOB nhân với tỷ giá kết toán nội bộ hiện hành

10      Quyết định          328/NL-TC               28/5/1987             Ban hành Quy định về ký công văn, quy định chuẩn bị đề án trình  HĐ Bộ và hội nghị Bộ

11      Quyết định          418/NL-TC               19/6/1987             Cho phép Viện NL và Điện khí hóa được thực hiện chính thức chế độ hạch toán kinh phí

12      Quyết định          431/NL-TC               22/6/1987             Tổ chức Ban Đại diện của Bộ Năng lượng tại Hải Phòng để tham gia xử lý vật tư tồn đọng của Bộ tại Hải Phòng

13      Quyết định          683/NL-TCKT           10/7/1987             Quy định tạm thời mức giá bán một số SP vật liệu XD được SX bằng nguồn vật liệu tự kiếm của CTy Xây lắp điện 1

14      Quyết định          692/NL-TC               10/7/1987             Quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ phận công tác HĐKT và trọng tài KT ở các CTy, TCTy, ở các đơn vị kinh tế cơ sở

15      Quyết định          500/NL-TC               18/7/1987             Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phòng, ban thuộc CTy Điện lực 1

16      Quyết định          521/NL-TC               22/7/1987             Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức các Vụ, Ban, VP Bộ NL

17      Quyết định          563/NL-AT               6/8/1987              Sát hạch kiến thức kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động đối với Chánh, Phó giám đốc CTy thuộc Bộ

18      Công văn             56/NL-AT                 25/8/1987             Tiêu chuẩn xét thưởng ngành dọc thanh tra kỹ thuật an toàn

19      Quyết định          275/NL-TC               29/8/1987             Sáp nhập 2 Phòng Quản trị và Đối ngoại dịch vụ thành Phòng Quản trị và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc VP Bộ

20      Quyết định          834/NL-AT               15/10/1987           Ban hành Quy định phân cấp công tác thanh tra nồi hơi

21      Quyết định          910/NL-KHKT          5/11/1987             Quyết định tạm thời khen thưởng sáng kiến của Bộ

22      Quyết định          945/NL-LĐTL           16/11/1987           Quyết định tuyển chọn người đi học nghề thực tập nâng cao tay nghề và lao động hợp tác ở nước ngoài

23      Quyết định          1039/NL-KHKT         10/12/1987           Ban hành tạm thời định mức vật tư cơ khí

24      Quyết định          1086/NL-AT             17/12/1987           Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống thanh tra kỹ thuật an toàn

25      Quyết định          1141/NL-TC             25/12/1987           Quy định tổ chức bộ máy Trường Công nhân Mỏ Hữu Nghị Việt Xô

26      Quyết định          1168/NL-HTQT         29/12/1987           Quyết định quản lý các đoàn nước ngoài vào nước ta và các đoàn nước ta ra nước ngoài

27      Quyết định          1169/NL-HTQT         29/12/1987           Quyết định quản lý và sử dụng chuyên gia công tác tại Bộ Năng lượng

28      Quyết định          1178/NL-TCKT         30/12/1987           Quy trình xét duyệt quyết toán năm áp dụng trong thẩm tra xét duyệt QT cho các đơn vị thuộc ngành NL

29      Quyết định          1180/NL-TCKT         30/12/1987           Quy trình tổng hợp quyết toán SXKD ngành NL trên máy tính điện tử

30      Quyết định          1187/NL-TCKT2       30/12/1987           Quy trình hạch toán giá thành công trình đường dây cho các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng

31      Quyết định          162/NL-TCKT           30/12/1987           Quy tắc lập và xét duyệt KH tài chính hàng năm cho các đơn vị thuộc Bộ NL

32      Quyết định liên tịch                            07/NL-KTAT-CĐN  4/1/1988    Quyết định thưởng-phạt về bảo hộ lao động

33      Quyết định          174/TC                    22/2/1988             Tổ chức CTy Xây lắp Điện 3

34      Quyết định          353/TC                    31/3/1988             Tổ chức Vụ Tổ chức-Cán bộ-LĐ

35      Quyết định          355/TC                    31/3/1988             Quy định tổ chức của VP Bộ

36      Quyết định          357/XDCB               31/3/1988             Định mức LĐ thi công xây lắp đường dây cao thế trên không

37      Quyết định          694/TC                    28/5/1988             Quy định cơ cấu tổ chức và biên chế bộ máy quản lý CTy Khảo sát và thăm dò than

38      Quyết định          733/NL-TC               4/6/1988              Quy định về nhiệm vụ tổ chức hoạt động của các Trường TH chuyên nghiệp

39      Quyết định          766/NL-HĐPP          11/6/1988             Quyết định phân phối và sửa chữa nhà ở

40      Quyết định          1055/TC                  1/8/1988              Đổi tên Tạp chí Điện lực thành Tạp chí Năng lượng

41      Quyết định          945/NL-TC               5/8/1988              Quyết định thưởng Cán bộ nghiệp vụ giỏi Bộ Năng lượng

42      Quyết định          962/TC                    10/8/1988             Quyết định tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật Bộ Năng lượng

43      Quyết định          972/NL-KH5             15/8/1988             Chế độ báo cáo thống kê XDCB của Bộ NL

44      Quyết định          1043/NL-TC             30/8/1988             Quyết định thi tuyển chọn Giám đốc XN

45      Quyết định          1084/NL-KHKT3       12/9/1988             KH Biên soạn VB pháp chế 1988 cho CQ Bộ

46      Quyết định          1127/KHKT              22/9/1988             Quyết định quản lý và sử dụng KP cho Hội đồng KHKT Bộ NL

47      Quyết định          1246/TC                  21/10/1988           Quyết định hợp đồng đào tạo CNKT giữa các cơ sở SXKD với các trường dạy nghề

48      Quyết định          1253/TC                  24/10/1988           Tổ chức CTy XL Điện 1

49      Quyết định          1397/TCKT              10/12/1988           Quy định lại quyền hạn và phương thức kinh doanh hạch toán của XN Thu mua và phục hồi vật tư thiết bị

50      Quyết định          1398/TCKT              10/12/1988           Quy định lại quyền hạn và phương thức kinh doanh hạch toán của XN Hóa chất mỏ

51      Quyết định          1423/XDCB              17/12/1988           Bảng giá ca máy các loại máy và TB thi công xây lắp hầm lò

52      Quyết định          1451/TC                  21/12/1988           Định mức lao động chuyên ngành xây lắp hầm lò

53      Quyết định          1467/NL-XDCB         26/12/1988           Định mức dự toán XDCB hầm lò

54      Quyết định          24/NL-TC                 10/1/1989             Tiêu chuẩn Trưởng phòng Tổ chức CB của các CTy, Viện, Trường, đơn vị thuộc Bộ

55      Quyết định          158/NL-XDCB          15/3/1989             Quyết định điều độ XDCB Bộ NL

56      Quyết định          279/NL-TC               5/5/1989              Quyết định về phân cấp thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị thuộc ngành NL

57      Quyết định          295/NL-TC               11/5/1989             Quy định tiêu chuẩn chuyên viên áp dụng cho cơ quan Bộ

58      Quyết định          310/NL-TC               16/5/1989             Quyết định về công tác quản lý cán bộ của Bộ Năng lượng

59      Quyết định          526/NL-TCKT           17/8/1989             Quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

60      Quyết định          558/NL-KH              31/8/1989             Quy định công tác kế hoạch hóa trong ngành Năng lượng

61      Quyết định          665/NL-TC               13/10/1989           Duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh và dịch vụ XNK của CTy Coalimex

62      Quyết định          806/NL-TC               12/12/1989           Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Điện lực 1

63      Quyết định          814/NL-TC               19/12/1989           Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Điện lực 2

64      Quyết định          815/NL-TC               19/12/1989           Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Cơ khí Mỏ

65      Quyết định          817/NL-TC               22/12/1989           Điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Cẩm Phả

66      Quyết định          823/NL-TC               26/12/1989           Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiêp của công ty Điện lực 3

67      Quyết định          832/NL-TC               27/12/1989           Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Than 3

68      Quyết định          833/NL-TC               27/12/1989           Điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Than Hòn Gai

69      Quyết định          834/NL-TC               27/12/1989           Điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp của công ty Than Uông Bí

70      Quyết định          145/NL-TC               29/12/1989           Quyết định về sự phối hợp hoạt động giữa Bộ Năng lượng với Công đoàn Năng lượng Việt Nam

71      Quyết định          87/NL-TC                 12/3/1990             Quyết định về việc xét thưởng hàng quý đối với các Giám đốc

72      Quyết định          149/NL-TC               4/4/1990              Điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Thiết bị Điện

73      Quyết định          447/NL-TC               18/9/1990             Tổ chức Thanh tra Bộ

74      Quyết định          549/NL-VP2             16/11/1990           Quy định việc xây dựng và ban hành văn bản trong các cơ quan đơn vị thuộc ngành Năng lượng

75      Quyết định          586/NL-TC               13/5/1991             Cơ chế quản lý 1991 Bộ Năng lượng

76      Quyết định          239/VP                   18/5/1991             Quyết định thưởng 6 tháng đối với các đồng chí Giám đốc công ty trực thuộc Bộ

77      Quyết định          257/XDCB               30/5/1991             Phân cấp trách nhiệm về công tác PCCC cho các đ/c Vụ trưởng, Trưởng ban, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc công ty Điện lực 1 chịu trách nhiệm

78      Quyết định          266/KTKH               3/6/1991              Quy định về kinh doanh buôn bán than mỏ ở thị trường trong nước

79      Quyết định          377/TC                    20/7/1991             Quy định tạm thời thí điểm đề án tiền lương mới trong ngành than

80      Quyết định          560/VP                   5/11/1991             Quyết định phân phối nhà ở cơ quan Bộ

81      Quyết định          676/TCKT                31/12/1991           Chế độ và quy trình kiểm tra tài chính kế toán

82      Quyết định          01/NL-TC                 2/1/1992              Ban hành tổ chức và hoạt động thanh tra trong Bộ Năng lượng

83      Quy đinh             407/NL-TC               18/3/1992             Ban hành cơ chế quản lý 1992 của Bộ Năng lượng

84      Quy đinh             145/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Sóc Trăng

85      Quy đinh             146/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Cần Thơ

86      Quy đinh             147/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Bình Thuận

87      Quy đinh             148/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Vĩnh Long

88      Quy đinh             149/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Trà Vinh

89      Quy đinh             150/NL-TC               21/3/1992             Tổ chức Sở Điện lực Ninh Thuận

90      Quy đinh             637/NL-VP1             22/12/1992           Quyết định làm việc của Bộ Năng lượng

91      Quy định             2389/NL-XDCB         3/2/1993              Quy định tổ chức đấu thầu cung cấp vật tư

92      Quyết định          468/NL-TC               30/6/1993             Thành lập N/m Cơ khí trung tâm Cẩm Phả thuộc Bộ NL

93      Quyết định          469/NL-TC               30/6/1993             Thành lập N/m Thiết bị điện mỏ thuộc Bộ NL

94      Quyết định          470/NL-TC               30/6/1993             Thành lập XN SX Vật liệu và than CTy Cơ khí mỏ thuộc Bộ NL

95      Quyết định          471/NL-TC               30/6/1993             Thành lập N/m Cơ khí động lực Cẩm Phả thuộc CTy Cơ khí mỏ

96      Quyết định          472/NL-TC               30/6/1993             Thành lập XN Vật tư vận tải thuộc CTy Cơ khí mỏ

97      Quyết định          473/NL-TC               30/6/1993             Thành lập Viện Thiết kế máy mỏ thuộc CTy Cơ khí Mỏ

98      Quyết định          474/NL-TC               30/6/1993             Thành lập TT Giao dịch và trao đổi SP cơ khí mỏ thuộc CTy Cơ khí Mỏ

99      Quyết định          543/NL-TC               30/6/1993             Thành lập Trung tâm Điều độ hệ thống điện thuộc công ty Điện lực 2

100    Quyết định          643/NL-TC               29/9/1994             Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

101    Quyết định          641/NL-TC               14/10/1994           Điều lệ hoạt động của Viện Ngiên cứu Khoa học công nghệ Mỏ

102    Quyết định          644/NL-TC               17/10/1994           Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam

103    Quyết định          696/NL-TCCB-LĐ     3/11/1994             Thành lập trung tâm điều độ - Thông tin trực thuộc Công ty điện lực 3

104    Quyết định          107/NL-TC               4/3/1995              Chuyển công ty Xây Lắp Điện 3 thuộc Bộ Năng lượng về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

105    Quyết định          135/NL-TC               4/3/1995              Chuyển Trường Trung học Kỹ thuật năng lượng thuộc Bộ Năng lượng về trực thuộc Tổng công ty Than VN và đổi tên thành Trường Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ

106    Quyết định          97/NL-TC                 4/3/1995              Chuyển công ty Xây lắp Điện 4 thuộc Bộ Năng lượng về thuộc Tổng công ty Điện lực VN

107    Quyết định          98/NL-TC                 4/3/1995              Chuyển công ty Xây lắp Điện 2 thuộc Bộ Năng lượng về thuộc Tổng Công ty Điện lực VN

108    Chỉ thị                 71/NL-TCKT             10/30/1987           Chấn chỉnh công tác quản lý và hạch toán ngoại tệ trong ngành Năng lượng.

109    Chỉ thị                 80/NL-TCKT                                       Kiểm tra xử lý các quỹ trái phép trong các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng.

110    Chỉ thị                 64/NL-/NL-LĐT         9/17/1987             Tặng danh hiệu “thợ  mỏ vẻ vang” 1987

111    Chỉ thị                 31/NL-XDCB            10/26/1990           Quản lý xây dựng cơ bản của 2 công ty (công ty Điện lực 3 và Xây lắp điện 3)

112    Chỉ thị                 02/NL-XDCB            1/20/1990             Về nghiên cứu tuyển than.

113    Chỉ thị                 21/NL-TCCB-LĐ       8/31/1990             Thực hiện Quyết định số 143/HĐBT ngày 10/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

114    Chỉ thị                 21/NL                      5/14/1991             Thực hiện Nghị quyết109/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

115    Chỉ thị                 22/NL-KHKT            5/23/1991             Giao nhiệm vụ tổ chức đánh giá trình độ công nghệ sản xuất ngành than.

116    Chỉ thị                 27/NL-KTKH            6/25/1991             Lập tổng sơ đồ phát triển ngành than giai đoạn 2.

117    Chỉ thị                 32/NL-KTKH            9/10/1991             Đảm bảo chất lượng than xuất khẩu.

118    Chỉ thị                 17/NL-TCKT             5/4/1991              Chỉ thị v/v thực hiện các thủ tục cần thiết để vay vốn tín dụng đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 1991 và các năm sau.

119    Chỉ thị                 07/NL-KHKT            3/25/1992             Về phòng chống bão lụt 1992.

120    Chỉ thị                 16/NL-KHKT            6/1/1992              Về  công tác bốc đất đá.

121    Chỉ thị                 26/NL-KHKT            10/21/1992           Tăng cường quản lý khai thác tiêu thụ than.

122    Chỉ thị                 01/NL-TCKT             1/20/1992             Lập và duyệt quyết toán 1991.

123    Chỉ thị                 24/NL-TCCB-LĐ       9/16/1992             Nhiệm vụ đào tạo năm học 1992 - 1993.

124    Chỉ thị                 09/NL-CT                 3/28/1992             Phong trào thi đua lao động sản xuất 1992.

125    Chỉ thị                 25/NL-CĐ                1/17/1992             Về xử lý cán bộ công nhân viên ăn cắp điện.

126    Chỉ thị                 29/NL-TCCB-LĐ       12/17/1992           Tổ chức phê và tự phê trong cán bộ Bộ Năng lượng.

127    Chỉ thị                 04/NL-XDCB            1/28/1993             Hoàn thành tổng sơ đồ phát triển ngành than và dự án quy hoạch vùng Hòn Gai.

128    Chỉ thị                 01/NL-TTr                1/5/1993              Thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, buôn lậu trong Bộ.

129    Chỉ thị                 10/NL-XDCB            3/6/1993              Hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản các công trình vay vốn tín dụng đầu tư 1993.

130    Chỉ thị                 26/NL-XDCB            8/11/1993             Hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản  cho kế hoạch 1994 - 1995.

131    Chỉ thị                 35/NL-XDCB            10/26/1993           Công tác xây dựng cơ bản.

132    Chỉ thị                 30/NL-TCCB-LĐ       9/8/1993              Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng năm học 1993 - 1994 của các Trường trong ngành Năng lượng.

133    Chỉ thị                 27/NL-VP2              8/28/1993             Chấn chỉnh công tác Văn phòng trong các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng.

134    Chỉ thị                 02/XDCB                 1/21/1994             Thực hiện các kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo đối với các vi phạm pháp luật trong xây dựng cơ bản.

135    Chỉ thị                 06/NL-TCKT             2/14/1994             Lập và duyệt quyết toán năm 1993

136    Chỉ thị                 07/VP-TĐ                2/15/1994             Tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong 2 năm 1994 - 1995.

137    Chỉ thị                 09/KHKT                 4/1/1994              Tăng cường công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 1994.

138    Chỉ thị                 14/XDCB                 5/23/1994             Chỉ thị về Kế hoạch thực hiện các đề tài quản lý xây dựng cơ bản năm 1994 và soát xét xây dựng định mức, định giá công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành năng lượng.

139    Chỉ thị                 22/NL-TCCB-LĐ       9/19/1994             Nhiệm vụ năm học 1994 - 1995.

140    Chỉ thị                 24/NL-TCCB-LĐ       10/17/1994           Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

141    Thông tư             04/NL-TCKT2           3/18/1987             Hướng dẫn thi hành giá bán điện theo giá đảm bảo kinh doanh.

142    Thông tư             05/NL-TCKT             3/29/1987             Hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ Bộ trưởng.

143    Thông tư             06/NL-TCKT             3/23/1987             Hướng dẫn việc bán than theo giá kinh doanh thương nghiệp.

144    Thông tư             34/NL-TCKT             6/22/1987             Hướng dẫn hạch toán và quản lý ngoại tệ trong ngành năng lượng.

145    Thông tư             69/NL-TCKT             10/14/1987           Hướng dẫn thực hiện các quyết định về giá điện.

146    Thông tư             91/NL-TCKT             12/28/1987           Hướng dẫn việc ủy thác xuất khẩu than và nhập khẩu vật tư thiết bị hàng hóa trong ngành năng lượng.

147    Thông tư             33/NL-TCKT             8/17/1989             Hướng dẫn thu tiền điện và tiền làm dịch vụ bằng ngoại tệ.

148    Thông tư             08/NL-TCKT2           2/3/1989              Hướng dẫn thực hiện giá điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách.

149    Thông tư             13/NL-TCKT             3/28/1989             Hướng dẫn quy định thanh toán công nợ trong ngành năng lượng.

150    Thông tư             17/NL-TCKT1           4/10/1989             Hướng dẫn thực hiện đối tượng và điều chỉnh giá bán điện kinh doanh.

151    Thông tư             05/NL-XDCB            2/11/1991             Hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT ngày 07/11/1990

152    Thông tư             30/NL-TC                 11/12/1991           Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp cho đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngành năng lượng.

153    Thông tư             11/NL-KTTC             4/7/1992              Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiền mặt của ngành năng lượng 1992

154    Thông tư             05/TCCB                 1/5/1994              Hướng dẫn tạm thời xếp hạng các doanh nghiệp thuộc ngành khai thác khoáng sản và ngành điện

155    Thông tư             15/NL-TCKT             5/24/1993             Hướng dẫn tổ chức thực hiện giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương.

156    Công văn             232/NL-VP2             3/12/1991             Thực hiện Quyết định số 24/CT và công văn hướng dẫn 55/CV-TCCB của Cục Lưu trữ Nhà nước.

157    Công văn             868/NL-VP2             5/14/1993             Hướng dẫn gửi công văn, tài liệu lên Văn phòng Chính phủ và quản lý văn bản pháp quy.

158    Công văn             1870/NL-VP2           9/29/1993             Quy định việc sử dụng, bảo quản các tài liệu Fax.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2000
Ngày hiệu lực01/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 50/2000/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2000/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2000/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐặng Vũ Chư
       Ngày ban hành17/08/2000
       Ngày hiệu lực01/09/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2000/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2000/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

            • 17/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực