Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 30/2014/QĐ-UBND chi phổ biến giáo dục pháp luật người dân tại cơ sở Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII - kỳ họp thứ 18 quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp và Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số 642/TTr LS-STP-STC ngày 19 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương (xem Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về việc chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòang Sơn

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

Xây dựng và xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

 

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

 

Tùy theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của từng chương trình, đề án

a

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

900

600

400

 

b

Tổng hợp hòan chỉnh đề cương tổng quát

Chương trình, đề án

1.500

1.000

700

 

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

 

 

a

Chủ tịch hội đồng

Người/buổi

200

150

100

 

b

Thành viên hội đồng, thư ký

Người/buổi

150

100

70

 

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

50

40

 

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

150

100

 

đ

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

100

70

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết

300

200

150

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

Chi thực hiện đề án, Chương trình, kế hoạch

 

 

 

 

 

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên

 

 

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Người/buổi

200

150

100

 

b

Cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Người/buổi

100

70

50

 

c

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở

 

 

 

100

 

d

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hòa giải (Tổ hòa giải ở khu, phố, ấp)

Tổ/tháng

 

 

100

 

đ

Thù lao hòa giải (Tổ hòa giải ở khu, phố, ấp).

 

 

 

 

Căn cứ vào xác nhận của UBND cấp xã về số vụ việc hòa giải.

 

 

- Hòa giải thành

Vụ việc/tổ

 

 

150

 

- Hòa giải không thành

Vụ việc/tổ

 

 

75

e

Hỗ trợ hòa giải cho Hội đồng hòa giải cấp xã (HĐ).

 

 

 

 

 

- Hòa giải thành

Vụ việc/ HĐ

 

 

150

 

- Hòa giải không thành

Vụ việc/ HĐ

 

 

75

2

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

 

 

20

Không quá 1 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

 

 

5

 

3

 Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

 

 

 

 

 

 Thi trắc nghiệm

 

1.600

1.100

800

 

 

 Thi tự luận

 

2.400

1.600

1.200

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người)

Người/ngày

150

100

70

Tối đa không quá 5 ngày

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch, phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi

Người/ngày

150

100

70

 

d

Chi giải thưởng

 

 

 

 

 

 

 Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

 

 

- Tập thể

 

1.500

1.000

800

 

 

- Cá nhân

 

750

600

500

 

 

 Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

 

 

- Tập thể

 

1.000

800

600

 

 

- Cá nhân

 

500

500

400

 

 

 Giải ba:

Giải thưởng

 

 

 

 

 

- Tập thể

 

800

600

400

 

 

- Cá nhân

 

400

400

250

 

 

 Giải khuyến khích:

Giải thưởng

 

 

 

 

 

- Tập thể

 

500

400

300

 

 

- Cá nhân

 

250

200

150

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hòang Sơn
       Ngày ban hành22/12/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương