Quyết định 50/2013/QĐ-UBND

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở năm 2013 kèm theo Quyết định 53/2012/QĐ-UBND trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1224/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2013/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG, TRỤC ĐƯỜNG TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 696/TTr-STNMT ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất của 03 đoạn đường tại xã Ninh Gia (thuộc Khu vực III - các trục đường còn lại) và 01 trục đường tại xã Tà Hine (thuộc Khu vực III - các trục đường còn lại) tại Bảng giá đất ở nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng như sau:

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất

I

XÃ NINH GIA

 

1

Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Hiền đến hết đất nhà ông Chu Văn Lợi

200

2

Đoạn đường từ nghĩa trang thôn Hiệp Hòa cũ đến hết đất nhà ông Trịnh Xuân Tùng

200

3

Đoạn đường từ ngã ba Trường Trung học cơ sở Ninh Gia đến cổng Công ty truyền tải điện 4

250

I

XÃ TÀ HINE

 

1

Trục đường nội đồng thôn B'Lieng, Phú Cao

70

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTHH và Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh, TT tin học;
-Lưu: VT, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành28/10/2013
       Ngày hiệu lực07/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2013/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất ở Đức Trọng Lâm Đồng